قطعنامه غزه

جنبش‌های مردمی، احزاب و اتحادیه‌ها در سرتاسر جهان تعهد می‌دهند که از آزادی فلسطین دفاع کنند و روابط همدستانه با دولت اسرائیل را قطع کنند.

ما امضاء کنندگان،
 1. داغدارِ جان‌هایی هستیم که در چرخه‌یِ تجدید یافته‌‌یِ خشونت، توحش و ویرانگری‌ بر اثر اشغالِ جاری در فلسطین گرفته شد.
 2. معتقدیم که پروژه‌یِ صهیونیستی، ماهیتا استعماری‌ست، بر سرزمینی ربوده شده بنا نهاده شده، و به‌وسیله‌یِ حذف، استثمار و قتل عامِ مردم فلسطین تداوم یافته است.
 3. صهیونیسم را به عنوان سلاحِ امپریالیسمِ غربی و دولت اسرائیل را به عنوان ابزاری برای سرکوبِ استقلال و اتحاد در جهان عرب-و جهتِ پیشبردِ واکنشِ خشونت آمیزِ بسیار فراتر از آن- تلقی می‌کنیم.
 4. معتقدیم که رژیم صهیونیستی هم در نیت و هم در عمل، ماهیتِ نسل‌کشانه خود را نشان داده است.
 5. درک می‌کنیم که خشونتِ فاشیستی بر علیه مردم فلسطین، امروز، پیش درآمدِ خشونتِ امپریالیسمِ غربی نسبت به کارگران و مردمانِ تحت ستمِ فردا‌‌‌‌‌‌‌ست، زیرا این گرایشِ تاریخیِ کاپیتالیسمِ رو به زوال است.
 6. تصدیق می‌کنیم که مردم فلسطین با مبارزه ملی، مبارزه طبقاتی، و مبارزه فمینیستی رودررو هستند؛ تصریح می‌کنیم برای اینکه دیگر ستیزها پیش برده شوند، مبارزه ملی باید به پیروزی برسد؛ و سِلاح سازي از “فمینیسمِ استعماری” را که به هدفِ پنهان کردنِ تناقض‌هایِ اولیه‌یِ استعمار و امپریالیسم، و انحرافِ توجه از خشونتِ پدرسالارانه و جنسیِ نهادینه شده در آنها‌ست نفی می‌کنیم.
 7. می‌دانیم که دولت اسرائیل به عنوان پروژه‌ای استعماری و پایگاه امپریالیستی، در برابرِ گرایشِ تاریخ به پیشروی به سویِ رهایی ایستاده است و بنابراین رهاییِ مردم فلسطین نه تنها بازنمای ضربه‌ای سخت به امپریالیسم در هرکجا خواهد بود، بلکه همچنین جهشی پیشرو برای تمامیِ بشریت است.
 8. هم‌سنگیِ دروغینِ استعمارگر و استعمارشده را رد می‌کنیم، و می‌دانیم که خشونتِ ستمدیدگان، پاسخی است به شرایطِ آغازینِ ستم بر آن‌ها، و حمایت می‌کنیم از حقِ سلب‌ناشدنیِ خلق فلسطین برای مقاومت، که در قطعنامه‌یِ 2625 سازمانِ ملل تحت عنوان “مشروعیتِ مبارزه‌یِ مردم برای استقلال، تمامیتِ سرزمینی، وحدتِ ملی و رهایی از سلطه‌یِ استعماری، آپارتاید و اِشغالِ بیگانه با تمامیِ ابزارهایِ موجود” گنجانده شده است;
 9. دروغ‌پراکنیِ انتشاریافته توسطِ دولت اسرائیل، و پیش‌برده‌شده توسط قدرت‌های امپریالیستی و متحدان‌شان را که از مردمِ فلسطین انسانیت زدایی کرده، و سوخت‌رسانِ جنگ علیه آن‌هاست و جنایتِ ستم‌پیشه‌گان را سفیدشویی می‌کند، تقبیح می‌کنیم

  10)ما سکوت یا دوپهلوگوییِ سازمانهایِ مردم‌نهاد و جنبش‌هایی را که از حقوقِ بشر جنگ‌افزاری می‌سازند تا حقِ فردی و جمعی ما برای برخورداری از همیاری، حفاظت، کرامت و همبستگی را مبدل به زرادخانه‌ای سازند که هدفِ آن دشمنانِ نظمِ امپریالیستی است، محکوم می‌کنیم.

  11)ما حمایت می‌کنیم از استقلال و حقِ حاکمیتِ دولت‌هایِ خط مقدم ]مبارزه[ و جنبش‌هایِ ضدِ سیستمیک منطقه‌ای که آرمان‌هایِ دموکراتیکِ آن‌ها هم توسطِ تجاوز ارتش اسرائیل و هم فشارهای ایالات متحده برای عادی‌سازیِ روابط با دولت اسرائیل محدود شده است.

  12)ما ندایِ مردم فلسطین برای همبستگی را می‌شنویم، درحالیکه مطالبه‌یِ آن‌ها در کوتاه‌مدت به این شرح است:

پایانی فوری بر نسل‌کشی،

ارسالِ فوریِ کمک‌هایِ بشردوستانه به غزه و بازگرداندنِ آب، غذا، سوخت و تجهیزاتِ پزشکی به مردمِ آن،

تحریمِ نظامی علیه دولت اسرائیل،

تحقیق در مورد جنایات علیه بشریت که نمایندگان رژیم اسرائیل و همدستانِ آن‌ها در سراسر جهان مرتکب شده اند،

حذفِ احزابِ سیاسیِ فلسطینی از برنامه‌یِ تحریم‌هایِ تروریسمِ “دفترِ کنترلِ دارایی‌هایِ خارجیِ” وزارتِ خزانه‌داریِ ایالات متحده،

آزادی تمامیِ زندانیان سیاسی، و

اقدامِ سیاسیِ قاطع در تمامیِ سطوح برای پیشبردِ این اهداف؛

 1. ما می دانیم که این اهدافِ فوری ناکافی بوده و خود را متعهد می‌دانیم به حمایت از آرمان‌هایِ دیرینه‌یِ مردم فلسطین توسط اقداماتِ ذیل:

a) برچیدنِ سازوکارهایِ تبانیِ بنگاه‌ها، موسسات و دولت‌هایی که استمراربخشِ دولتِ آپارتایدِ اسرائیلی و ماشینِ نظامیِ آن هستند، از طریقِ اعتصابات و اقداماتِ مستقیم که تولیدکنندگان و تجهیزکنندگانِ تسلیحات، خدماتِ دیجیتال، سرویس‌هایِ اطلاعاتی و محصولاتِ مرتبط را هدف می‌گیرند؛

b) حمایت از حقیقت و مبارزه با نشرِ اکاذیب و دروغ‌پراکنی که توسطِ رژیم صهیونیستی و حامیانِ امپریالیستی آن پیش‌برده می‌شود، از جمله با افشایِ جنایات آن‌ها علیه بشریت و پیشبردِ آموزشِ مردمی درباره مبارزه دیرینه برای رهاییِ ملیِ فلسطین؛

C) پیشبردِ مبارزه‌یِ ضدِ امپریالیستی و ضدِ استعماری در سراسرِ جهان از جمله، با مبارزه با نظامی‌گریِ غربی در تمامیِ قاره‌ها؛

 1. با علمِ به اینکه مبارزاتِ جمعیِ ما برای رهایی، در فلسطین با هم تلاقی می کنند، متعهد می‌شویم به پاسخ به این فراخوان‌ها برای  همبستگی؛ رضایت می‌دهیم به  ارزیابیِ اقداماتِمان در برابرِ جدیتِ آرمان‌هایِ آن‌ها؛ و عهد می‌بندیم که شریان‌هایِ همدستانه را که ستمِ صهیونیستی بر مردمِ فلسطین را از نظر نظامی، مالی، فن آورانه، و فرهنگی استمرار می‌بخشند مسدود کنیم.

امضا کنندگان:

National Union of Metalworkers of South Africa – NUMSA (South Africa) • Palestinian Youth Movement (International) • Mazdoor Kisan Shakti Sangathan – MKSS (India) • DiEM25 (Europe) • The Red Nation (International) • Potere al Popolo (Italy) • Women’s International Democratic Federation – WIDF (International) • Black Alliance for Peace (United States) • DSA International Committee (United States) • Black Lives Matter UK (United Kingdom) • Communard Union (Venezuela) • Socialist Revolutionary Workers Party (South Africa) • Telar: Territorios Latinoamericanos en Resistencia (International) • Movimento de Pequenos Agricultores – MPA (Brazil) • Movimento de Trabalhadores Sem Teto – MTST (Brazil) • Ukamau (Chile) • Frente Popular Darío Santillán (Argentina) • Congreso de los Pueblos (Colombia) • Palestine Action US (United States) • Haqooq-e-Khalq Party (Pakistan) • Samidoun Palestinian Prisoner Solidarity Network (International) • Mtandao wa Vikundi vya Wakulima Tanzania – MVIWATA (Tanzania) • Women’s Democratic Front (Pakistan) • Palestinian Feminist Collective (International) • Communist Party of Kenya (Kenya) • Kuwaiti Progressive Movement (Kuwait) • WAELE Africa (International) • Coalition for Revolution – CORE (Nigeria) • Madaar Sorkh (Iran) • Borotba (Ukraine) • Danesh va Mardom (Iran) • House of Latin America (Iran) • Solidarity Iran (Iran) • Izquierda Libertaria (Chile) • Unión Sindical Obrera de la Industria del Petróleo – USO (Colombia) • Akcja Socjalistyczna (Poland) • El Maizal Commune (Venezuela) • Vencedores de Carorita Commune (Venezuela) • El Movimiento Democratico de Mujeres (Spain) • The International People’s Tribunal on U.S. Imperialism (International) • Instituto Simón Bolívar (Venezuela) • Cage (United Kingdom) • Foro Itinerante de Participación Popular (Venezuela) • Plataforma de Solidaridad con Palestina (Venezuela) • Brigada Internacionalista de Solidaridad Activa – BRISA (Venezuela) • Movimiento de Mujeres Palestinas Alkarama (Venezuela) • Movimiento Venezolano de Solidaridad con Palestina Al Awda (Venezuela) • Movimiento Ruta Revolucionaria Alternativa Palestina – Masar Badil (Venezuela) • The Socialist Refoundation Party – SYKP (Turkey) • El Ciudadano (Chile) • Mathare Social Justice Center (Kenya) • Egyptian Revolutionary Socialists (Egypt) • Democratic Way Party (Morocco) • Workers Party of Tunisia (Tunisia) • US Campaign for the Academic and Cultural Boycott of Israel (United States) • Jews for Palestinian Right of Return (United States) • Labor for Palestine (United States) • National Lawyers Guild (United States) • All India Students’ Association – AISA (India).