Georges Abdallah uttalar på nytt sitt stöd för motståndet i Gaza med anledning av det pågående folkmordet

Texten nedan är översatt till svenska från ett inlägg från Samidoun-anslutna Collectif Palestine Vaincre.

Georges Abdallah är en libanesisk kommunistisk aktivist som har suttit fängslad i Frankrike sedan 1984 för sitt engagemang i det palestinska motståndet. I ett uttalande den 25 februari upprepade han sina ståndpunkter till försvar för det palestinska folkets motstånd, mot det folkmord som pågår i Gaza, och fördömde bestämt den västerländska imperialismens delaktighet. I synnerhet understryks den franska regeringens hyckleri och cynism, som upphöjer de kommunistiska antifascistiska motståndskämparna Missak och Mélinée Manouchian till skyarna men kriminaliserar det palestinska folkets och dess anhängares motstånd.

I dag mer än någonsin måste solidaritetsrörelsen med Palestina fördjupa sitt engagemang för att Georges Abdallah ska friges, och förstå att om man stöder honom stöder man en fånge för den palestinska saken vars fängslande i 40 år är en symbol för den kriminella alliansen mellan Frankrike och den sionistiska staten.

Kära vänner och kamrater,

I mer än fyra och en halv månad har det palestinska folket, genom alla sina sociala och politiska komponenter, utsatts för en massiv folkmordsaggression i Gaza och inte mindre mordiska militära operationer på Västbanken, där de överlägsna bosättarna och soldaterna i ockupationsarmén dagligen ägnar sig åt de värsta övergreppen i syfte att intensifiera koloniseringen och göra levnadsvillkoren outhärdliga för majoriteten av befolkningens massor. Godtyckliga arresteringar, mord på aktivister, förstörelse av hem och andra övergrepp blir alltmer vardagen för alla palestinier på Västbanken.

Helt naturligt ställer sig de imperialistiska staterna i väst på ett eller annat sätt på den sionistiska enhetens sida, iscensätter en propagandakampanj, rättfärdigar och stöder detta kriminella sionistiska krig, förtalar dagen lång de huvudsakliga krafter som motsätter sig det och, framför allt, kriminaliserar här varje initiativ till stöd för de palestinska folkmassornas och deras kämpande förtruppers kamp. Den imperialistiska borgarklassen i detta land, just som den firar upphöjandet av en heroisk antifascistisk motståndsfigur till skyarna, åberopar med all skam den sionistiska ockupantens ”rätt till självförsvar” inför den palestinska nationella rörelsens motstånd.

Få röster i den socialdemokratiska intelligentian påminner systemets fanbärare om att den kolonialistiska ockupanten inte har någon legitimitet. Ockupationen och ockupationsarmén, med allt vad den för med sig, är fullständigt illegitima. Motstånd mot ockupanten i alla dess former är däremot det mest legitima och ädla uttrycket för ”folkens rätt till självbestämmande”.

Naturligtvis är det mycket svårt att föreställa sig denna legitimitet när man har en särskild plats i sitt sinne för marskalk Pétain eller en annan inte mindre avskyvärd marskalk Bugeaud…

Med tanke på detta, kära vänner och kamrater, kanske det skulle vara bra att komma ihåg att aktiv internationell solidaritet är ett oumbärligt vapen i kampen mot den pågående koloniseringen av Palestina och det folkmordskrig som är intimt förknippat med den. Det är på grundval av denna aktiva solidaritet som vi kan delta i förändringarna av maktbalansen här i det imperialistiska odjurets mage, och på andra håll i processen att bygga det ”historiska blocket”, den globala ramen och det potentiella subjektet för den nationella befrielserörelsen. Ni är naturligtvis inte omedvetna om att det var på grundval av er aktiva solidaritetsmobilisering som kapitalets ”makthavare” tvingades ge efter och häva förbudet mot demonstrationer i solidaritet med det palestinska folket. Med andra ord, trots hela den fascistiseringsprocess som pågår i detta land, bidrar det enkla faktum att ta sig an solidaritetsmobiliseringen på den internationella scenen på ett sätt till att stärka ”kampens konvergens” och till att strukturera det “historiska blocket” i syfte att anta dess roll som ett aktivt politiskt subjekt …

Om den imperialistiska borgarklassen i dessa dagar firar upphöjelsen av Manouchian till skyarna strax efter det att ”invandringslagen” antagits, är det för att den framför allt försöker utplåna och begrava de värden som förkroppsligas i kampen och martyrskapet hos alla motståndskämpar av Manouchians typ.

Kära vänner, kära kamrater,

Från början av 1900-talet till i dag har det palestinska folket aldrig upphört att kämpa mot det sionistiska bosättningsprojektet. Flera årtionden av kamp, uppoffringar och lidande har format den palestinska identiteten i grunden. De tusentals martyrerna och fångarna liksom de hundratals flyktingarna i lägren, i Palestina och i grannländerna, har bidragit till att avsevärt komplicera det palestinska folkets existentiella villkor och följaktligen de objektiva villkoren för deras motstånd.

Det är faktiskt bara inom ramen för detta ”historiska motstånd” som konstruktionen av det antisionistiska politiska subjektet bekräftas och blomstrar, och det är just inom denna ram som vi bättre kan förstå den dynamiska artikuleringen av dess komponenter, liksom de olika faktorer som strukturerar den ”kollektiva viljan” att främja antikolonial (antisionistisk, antiimperialistisk) handling. Det är bara i ljuset av allt detta som vi idag kan förstå varför ”Palestina kan bara vinna” trots vad som vid första anblicken verkar vara en enorm obalans i styrkeförhållandena: Å ena sidan den sionistiska enheten, den västerländska imperialismens organiska förlängning, å andra sidan de palestinska folkmassorna som under mer än ett sekel har gjort sig till ett folk och fortsätter att göra det i dag, i dynamiken av en kamp vars insatser går långt bortom det historiska Palestinas gränser. Detta folk, som har varit tvunget att ta sig an de uppgifter som historiskt har ålegat alla arabiska massor, särskilt dem i det arabiska Mashriq, har under mer än ett århundrade befunnit sig i klorna på en särskild typ av kolonial bosättning, som hindrar det från att strukturera sig socialt, som alla andra befolkningar i regionen, genom klasskampens dialektik i en traditionell typ av kolonialt produktionssätt.

Detta folk har besegrat hela den koloniala bosättningspolitik som genomförts i över ett århundrade av det sionistiska uttrycket för det imperialistiska väst. Den etniska rensningen av landet Palestina och dess okuvliga invånare är mer än ett misslyckande. Mer än hälften av det palestinska folket lever nu i det historiska Palestina. Den sionistiska rörelsen har aldrig lyckats och kommer aldrig att lyckas bryta den orubbliga viljan hos palestinska kvinnor och män, unga och gamla, att leda kampen på alla fronter för att befria Palestina, hela Palestina. Det är detta historiska motstånd, djupt rotat i det kollektiva minnet, som ständigt återupplivar den palestinska identiteten.

Kära vänner, kära kamrater,

Trots den folkmordiska aggressionen i massiv skala mot Gaza dessa dagar, där tiotusentals martyrer och sårade har lagts till den fruktansvärda utbredda förstörelsen av Gazas hela levnadsområde, förblir motståndet orubbligt, skyddat och omfamnat av de folkliga massorna.

Detta folk har besegrat hela den koloniala bosättningspolitik som genomförts i över ett århundrade av den imperialistiska västvärldens sionistiska uttryck. Den etniska rensningen av Palestina och dess okuvliga invånare är mer än ett misslyckande. Mer än hälften av det palestinska folket lever nu i det historiska Palestina. Den sionistiska rörelsen har aldrig lyckats och kommer aldrig att lyckas bryta den orubbliga viljan hos palestinska kvinnor och män, unga och gamla, att leda kampen på alla fronter för att befria Palestina, hela Palestina. Det är detta historiska motstånd, djupt rotat i det kollektiva minnet, som ständigt återupplivar den palestinska identiteten.

Kära vänner, kära kamrater,

Trots den folkmordiska aggressionen i massiv skala mot Gaza dessa dagar, där tiotusentals martyrer och sårade har lagts till den fruktansvärda utbredda förstörelsen av Gazas hela livsrum, förblir motståndet orubbligt, skyddat och omfamnat av de folkliga massorna. Gaza kommer aldrig att bära kapitulationens vita flagga … Varken sionisterna eller någon annan kriminell kraft kommer någonsin att lyckas bryta motståndsviljan i Gaza.

Vi får aldrig glömma att det var ur dessa flyktinglägers innandömen i Gaza, på Västbanken, i Jordanien och Libanon som det historiska palestinska kamputtrycket växte fram: Fedayin. Detta motstånd mot folkmordsaggressionen grönskar mer än någonsin och bär på Fedayins löfte…

Må tusen solidaritetsinitiativ blomstra till stöd för Palestina och dess lovande motstånd!
Solidaritet, all solidaritet, med motståndskämparna i sionistiska fängelser och i isoleringsceller i Marocko, Turkiet, Grekland, Filippinerna och på andra håll i världen.
Solidaritet, all solidaritet, med de unga proletärerna i arbetarklassens bostadsområden!
Kapitalismen är inget annat än barbari, heder åt alla dem som motsätter sig den i mångfalden av dess uttryck!
Tillsammans, vänner och kamrater, och endast tillsammans kommer vi att vinna! Palestina kommer att leva och Palestina kommer garanterat att segra!
Till er alla, mina kamrater och vänner, mina varmaste revolutionära hälsningar.

Er kamrat Georges Abdallah

INGA KOMMENTARER

Lämna en kommentar