13 september 2021 innebär 28:e årsdagen för tecknandet av den ökända principförklaring som kallas ”Osloavtalet” i Washington D.C. Efter 28 år av Oslo är det kanske mer akut än någonsin att sätta stopp för alla dess förödande konsekvenser. Detta års händelser har än en gång bevisat denna sanning: Att det palestinska folket, innanför och utanför Palestina, och över hela det historiska Palestina från floden till havet, är ett folk som kämpar för befrielse, inte en maktlös ”självstyrande” myndighet. De har också tydliggjort att det palestinska folkets ledarskap är det palestinska motståndet, inklusive den palestinska fångrörelsen.

De senaste dagarna, under vilka sex palestinska fångars flykt till frihet – och två av dessa hjältars fortsatta självbefrielse – har fångat världens uppmärksamhet gör också tydligt att det palestinska folket och dess politiska fångar och motståndsorganisationer aldrig kommer att upphöra att kämpa för fullständig befrielse, trots de till synes mest omöjliga omständigheter.

Samidoun Palestinian Prisoner Solidarity Network betonar att detta är ett avgörande ögonblick för att riva ner Oslo och stödja palestinskt motstånd och befrielse från floden till havet. 2021 markerar också 30 år sedan Madridkonferensen som utgjorde det första kritiska steget i stigen mot Oslo.

Med anledning av detta kallad på alla palestinska gemenskaper, arabiska kämpe och internationella kamrater till den palestinska saken att följa med oss till Madrid 30 oktober-1 november för Masar Badil-(Den alternativa palestinska vägens-)konferensen och en internationell demonstration för Palestina (länkad sida på engelska). Syftet med dess aktiviteter är att konfrontera och permanent avfärda Oslos väg och återbejaka marschen mot återvändo och befrielse för alla palestinier, i hela Palestinas land.

Lördag 30 oktober 2021
Palestinsk, arabisk och internationell konferens och kulturfestival
För att delta i konferensen och få uppgifter om plats måste du anmäla dig till konferensen och få din anmälan godkänd. Klicka här för att anmäla dig (på engelska).

Söndag 31 oktober 2021
Folklig demonstration för Palestina Demonstration från Atocha till Sol, klockan 12 i Madrid
Offentlig diskussion med organisationerna och institutionerna som deltar i konferensen.

Måndag 1 november 2021
Uttalande och presskonferens med Masar Badil (Alternativa palestinska vägen)

För att tåga framåt mot Palestinas befrielse från floden till havet måste Osloprojektet bestämt störtas och avfärdas. Överallt runt om i världen är det avgörande att eskalera bojkottkampanjen mot Israel. Bojkotten av Israel är komplett motsatt Osloprocessen. Att göra motstånd mot imperialismen är grundläggande för att stå med Palestina och dess folk. De palestinska fångarna, palestinska flyktingarna och palestinska folkliga klasserna är krafterna som har lett och fortsätter leda den palestinska befrielserörelsen och som vägleder vår organisering och kamp för Palestinas befrielse.

Vi manar er att följa med oss i Madrid, 30 år efter den ökända Madridkonferensen för undermineringen av palestinska rättigheter och palestinsk befrielse, för att istället tydligt markera att den palestinska rörelsen och det palestinska folket marscherar mot frihet, från floden till havet.

Läs gärna det omarbetade uttalandet om Oslo från förra året (på engelska).

Ta också del av följande resurser (på engelska):

 

Vi i de svenska Samidoun-grupperna publicerar här ett utdrag ur den svenska översättningen av det historiska dokumentet Strategin för Palestinas befrielse (tillgänglig bland annat här på engelska), författat av Folkfronten för Palestinas befrielse 1967. Detta kapitel, kapitel 10: Det palestinska befrielsekrigets mål och innebörd, är en kort introduktion till ett revolutionärt vänsterperspektiv på ockupationen av Palestina och motståndet mot det, och innehåller många relevanta punkter i denna period, maj 2021, när frågorna åter ställs högt på den internationella agendan tack vare palestiniers ståndaktiga motstånd och vad som har beskrivits som en ny intifada och ett nytt stadium i kampen för befrielse.

Att Israel ända från början utgjort ett hot mot vårt folk är ett obestridligt faktum. Uppkomsten av Israel har inneburit att vårt folk fördrivits från hem och jord, att allt som vårt folk med arbete och möda byggt upp har ryckts ifrån det, att vårt folk skingrats över arabländerna och hela den övriga världen, samt att större delen av vårt folk trängts samman i elände och fattigdom i lägren i Jordanien, Syrien och Libanon, där de lever utan framtid och hopp.

Det faktum att Israel utgör en kolonialistisk expansionistisk närvaro på bekostnad av den arabiska jorden och dess ägare är höjt över all diskussion. Det utgör för oss en påtaglig verklighet inför vilken alla falska krav och påståenden bleknar bort. Det judiska ”nationalhemmet” i Palestina blev ”Staten Israel” inom de gränser som angavs i den 1947 antagna FN-resolutionen om Palestinas delning, varefter det utvidgades till att omfatta Israel inom de gränser som existerade före junikriget – ett mycket större område än det som fastställdes i 1947 års FN-resolutioner – och slutligen utvidgades ännu en gång till att omfatta hela Palestina samt Sinai och Golanhöjderna.

Det faktum att Israel är en imperialistisk och kolonialistisk bas i vårt land och utnyttjas för att hejda den revolutionära flodvågen, för att säkra det fortsatta förtrycket av oss och för att vidmakthålla utplundringen och exploateringen av våra tillgångar och ansträngningar är självklart och behöver inte diskuteras. För oss är detta inte blott en teoretisk slutsats, utan det utgör våra faktiska erfarenheter från den israelisk-fransk-engelska aggressionen 1956, junikriget 1967 och hela den tid Israel har existerat på vårt territorium.

Flera faktorer har emellertid bidragit till att förvanska sanningen om vårt befrielsekrig: För det första sattes den sionistiska rörelsens uppkomst i samband med judeförföljelserna i Europa. Så associerades uppkomsten av Israel med nazisternas behandling av judarna under andra världskriget. Därtill kom det dominerande imperialistiska och sionistiska inflytandet över stora delar av världsopinionen, förekomsten i Israel av krafter som uppgav sig vara progressiva och socialistiska, samt Sovjetunionens och vissa andra socialistiska länders stöd åt upprättandet av staten Israel. Allt detta i förening med vissa palestinska och arabiska ledares oriktiga framställning av kampen mot Israel har förvrängt sanningen om vårt befrielsekrig och riskerar fortfarande att ge många människor en felaktig uppfattning om detta krigs verkliga karaktär.

Den palestinska befrielserörelsen är inte en rasistisk rörelse med aggressiva avsikter mot judarna. Den riktar sig inte mot judarna. Dess mål är att utplåna staten Israel som en militär, politisk och ekonomisk enhet vilken grundar sig på aggression, expansion och organisk sammanlänkning med de imperialistiska intressena i vårt hemland. Den palestinska befrielserörelsen riktar sig mot sionismen såsom en med imperialismen förenad aggressiv rasistisk rörelse, vilken har begagnat sig av judarnas lidanden som ett medel för att gynna sina egna och imperialismens intressen i en del av världen som är rik på tillgångar och som utgör ett brohuvud till länderna i Afrika och Asien. Den palestinska befrielserörelsens mål är att upprätta en demokratisk, nationell stat i Palestina där både araber och judar kommer att leva som medborgare med samma rättigheter och skyldigheter, en stat som kommer att utgöra en integrerad del av en progressiv demokratisk arabisk nationell existens i fredlig samlevnad med alla progressiva krafter i världen.

Israel har envist framställt vårt krig mot det som ett rasistiskt krig som syftar till att förgöra alla judiska medborgare och kasta dem i havet. Avsikten bakom detta är att mobilisera alla judar i en kamp på liv och död. Följaktligen måste en grundläggande strategisk linje i vårt krig mot Israel vara att försöka avslöja denna framställning och visa de exploaterade och vilseledda judiska massorna på motsättningen mellan å ena sidan deras intresse av en fredlig existens och å andra sidan de intressen som styr den sionistiska rörelsen och de krafter som kontrollerar staten Israel. Det är denna strategiska linje som kommer att möjliggöra för oss att isolera den fascistiska klicken i Israel från alla progressiva krafter i världen. Den kommer också att möjliggöra för oss att, i takt med att den väpnade befrielsekampen växer i omfattning och dess drag framträder klarare, ytterligare vidga den objektiva motsättningen mellan Israel och den sionistiska rörelsen å ena sidan och de vilseledda och exploaterade judiska miljonerna å den andra.

Den palestinska befrielserörelsen är en progressiv nationell rörelse riktad mot de aggressiva och imperialistiska krafterna. Det faktum att imperialistiska intressen är sammanlänkade med Israels existens kommer att göra vår kamp mot Israel till en kamp mot imperialismen, och den palestinska befrielserörelsens sammanlänkning med den arabiska befrielserörelsen kommer att förvandla vår kamp mot Israel till 100 miljoner arabers förenade kamp för att uppnå nationell befrielse. Kampen för Palestina idag, sedd i hela sitt konkreta sammanhang, kommer att utgöra inledningen till förverkligandet av alla den arabiska revolutionens intimt förbundna mål. Det är en bred och väldig rörelse som arabvärldens 100 miljoner under denna epok i mänsklighetens historia riktar mot ondskans, aggressionens och exploateringens krafter i neokolonialismens och imperialismens skepnad.

För de palestinska och arabiska massorna kommer kampen för Palestina därtill att vara en inkörsport till vår tids kultur och leda till att underutvecklingen omvandlas till en utveckling som motsvarar det moderna livets krav. Genom kampen kommer vi att uppnå politisk medvetenhet om vår tids verklighet, kasta alla illusioner och lära oss värdet av fakta. Underkastelsen, beroendet, individualismen, stamtänkandet, lättjan, anarkin och spontaniteten, allt det som underutvecklingen ger upphov till, kommer under kampen och genom kampen att ändras till insikt om värdet av tid, ordning, exakthet, verklighetssinne, kollektiv handling, planering och vittomfattande mobilisering, till en strävan efter att lära och att beväpna sig med alla kunskapens vapen, till medvetande om människans värde och om nödvändigheten av att kvinnorna – den ena hälften av vårt samhälle – frigörs från slaveriet under föråldrade traditioner och vanor, till insikt om den nationella gemenskapens grundläggande betydelse när fara hotar och om att denna nationella gemenskap är överordnad släkt- och stamtillhörighet och alla lokala band.

Vår långvariga nationella befrielsekamp kommer att föra oss in i en ny livsstil, och därmed leda oss in på vägen mot framsteg och civilisation.

Detta är de svenska Samidoun-gruppernas översättning av Masar Badils, Alternativa palestinska vägens, upprop på arabiska (finns även på andra språk, bland annat på engelska):

Aktionsupprop för lördag 5 juni
Skriv historia med oss: Rätta kampens kompass efter Jerusalem och hela Palestina!

Vi kallar på de palestinska och arabiska massorna, alla progressiva, demokratiska och revolutionära krafter i världen och alla Palestinas sympatisörer och vänner överallt till att organisera aktioner, demonstrationer, folkliga arrangemang och politiska och kulturella möten på gator och torg i era städer och gemenskaper på lördag 5 juni 2021, 54:e årsdagen för Naksan. I samband med detta vill vi framhäva dessa frågor:

Första: Uppmärksamma misslyckandet med kapitulationens och förhandlingens väg och belys den likvidationistiska ”tvåstatslösningens” död. Vi kommer inte tillåta några eftergifter gällande det palestinska och arabiska folkets oavhändliga och odelbara rättigheter.

Andra: För fram visionen om återvändo och befrielse till vår kamps förgrund, stötta den tappra palestinska intifadan och stå upp för det palestinska och arabiska folkets rätt till folklig och väpnad revolutionär kamp för att befria sitt hemland, Palestina, från floden till havet.

Tredje: Kräv de ockuperade syriska Golanhöjdernas och de libanesiska Shebaagårdarna befrielse, konfrontera de olika kolonialismens olika skepnader i våra länder och återta vår frihet och fullständiga nationella självständighet.

Fjärde: Kapa alla band till den sionistiska entiteten, fördriv sionistiska ambassadörer från arabiska huvudstäder, sätt stopp för normalisering på folkliga och juridiska nivåer och bekämpa alla försök att kriminalisera motstånd mot normalisering, och utveckla den omfattande arabiska bojkottfronten i konfrontation med den sionistiska fienden, dess allierade och dess anhängare.

Femte: Befria våra fångar i den sionistiska fiendens fängelser och fängslade kämpar i arabiska och imperialistiska fängelser.

Sjätte: Stötta alla folkliga initiativ som syftar till att upprätta ett fritt arabiskt samhälle där alla former av auktoritärt, patriarkalt och religiöst förtryck är utrotade och som står med Palestina i kampen för befrielse.

Heder åt martyrerna
Palestina är fritt och arabiskt – från floden till havet!
Tillsammans är vi segerrika och går mot en ny arabisk gryning

Tillsammans går vi framåt 5 juni 2021

Detta är Samidoun Göteborgs rapport från 1 maj 2021. Läs gärna det internationella Samidoun-nätverkets rapport om 1 majfiranden världen över, och Samidoun Stockholms rapport om aktiviteter samma helg.

Dagen, 1 maj, till ära var vi bland annat ute och affischerade och satte upp klistermärken på gator och torg. En enkel propagandahandling för den internationella solidariteten på 1 maj!

Med anledning av 1 maj förberedde vi följande tal:

”Ner med Sveriges koloniala våld – i Palestina, Mali och Sápmi!

Leve 1 maj, högtidsdag för den internationella arbetarklassen, för den proletära internationalismen och för kampen mot imperialismen, kolonialismen och fascismen!

Som Samidoun Göteborg lyfter vi ständigt solidariteten med Palestinas befrielskamp, och särskilt solidariteten med en av befrielsekampens förtrupper, de palestinska fångarna. De kämpar och leder kampen mot Israels apartheid, ockupation och bosättarkolonialism, och just på arbetarklassens internationella högtidsdag kan vi påpeka att det stora israeliska fackförbundet Histadrut är en grundpelare i förtrycket och exploateringen av palestinier. En annan brinnande front för kampen är stadsdelen Sheikh Jarrah i Jerusalem. 10-tals palestinska familjer, 100-tals palestinier, hotas av vräkas, få sina hem demolerade och tvångsförflyttas av ockupationsmakten. Förutom denna ockupationsmakt kämpar det palestinska motståndet mot internationella reaktionära och imperialistiska uppbackare, bland annat Sverige.

Sverige deltar i imperialistiska och koloniala brott världen över. I just denna stund deltar Sverige i Frankrikes koloniala militäräventyr i Mali, där det så sent som förra veckan skadades tre svenska soldater. Svenska försvarsmakten avstår att kommentera vad svenska soldater gör i Mali, men historien talar sitt tydliga språk. Samtidigt pågår svensk kolonialpolitik i Sápmi, där samer och deras allierade i framför allt miljö- och klimatrörelsen gör motstånd på liv och död för skogen, marken och framtiden.

På denna dag i internationalismens tecken, i kampen mot imperialismen, fascismen och kolonialismen, med vetskapen om att ingen är fri förrän alla är fria, vill vi avsluta med följande:

Ner med det svenska koloniala våldet i Palestina, i Mali, i Sápmi!

Bojkotta Israel och ockupationen av Palestina!

Bojkotta det sionistiska fackförbundet Histadrut!

Frihet åt alla palestinska och revolutionära fångar!

Leve, leve, leve Palestina!”

Vi har även fått möjlighet att dela följande uttalande från våra kamrater i organisationen ATIK, Europeiska konfederationen för arbetare från Turkiet:

”Vi möts idag i ett 1 maj som konkret visar de revolutionära och kontra-revolutionära krafterna. Ett 1 Maj som konkret visar motsättningarna i samhället bland de arbetande och de styrande klasserna.

Vi ser idag i detta 1 Maj hur världens alla miljardärers egendomar stigit med 5 triljoner Dollar till sammanlagt 13.1 triljoner Dollar. Världens tio rikaste kapitalisters sammanlagda tillgångar räcker att vaccinera hela jordens befolkning. Detta är bara ett exempel som visar att det är kapitalismen som i själva verket dödar arbetarklassen.

I ett teknologiskt välutvecklat som Sverige hotas arbetare med marknadshyror, otrygg social hälsa och sjukvård, repression och arbetslöshet, istället för att man motverkar pandemin.

Nej till marknadshyror!

Nej till arbetslöshet!

Nej till repression!

Nej till imperialismen och kapitalismen!

Leve den internationella proletära kampen för socialismen och proletär internationalism!

Leve 1 majs kampglöd!”

Detta är en översättning av ett internationellt upprop på engelska.

Samidoun Palestinian Prisoner Solidarity Network manar organisationer, aktivister, sociala rörelser och palestinavänner överallt att gå till handling till försvar av Jerusalem, demonstrera för palestiniers rätt till återvändo och agera för rättvisa och befrielse för hela Palestina. Vi sluter oss till ropet på en aktionsvecka för palestinsk kamp 15-22 maj 2021: Agera, protestera, demonstrera, organisera och kämpa för Palestina!

Läs uppropet från Masar Badil (Den alternativa palestinska vägen) här.

När vi närmar oss den 73:e årsdagen för Nakban, den sionistiska koloniseringen av Palestina och den våldsamma fördrivningen av palestinier, fortsätter Nakban. Detta är uppenbar överallt i Palestina, men är kanske mest uppenbart i hjärtat av Jerusalem, Palestinas huvudstad: i Sheikh Jarrah, där palestinska familjer hotas av nära förestående fördrivning från sina hem av den israeliska regimen och dess koloniala bosättare.

När vi uppmärksammar 73 år av Nakban firar vi också 73 år av motstånd. Palestinier i Jerusalem håller ståndaktigt fast vid sitt land, sina hem och sina liv trots försöken till sionistisk “etnisk rensning”. Och de visar, som den palestinska befrielserörelsen har gjort genom historien, att motstånd lönar sig.

Många aktiviteter har redan annonserats ut som del av palestiniers och palestinavänners uppmärksammanden av dessa datum: Anslut er 15 maj i Berlin, 15 maj i New York och 16 i New Jersey, 15 maj i Aten, med fler arrangemang på gång i Madrid, San Fransisco och många fler orter!

Försvara Jerusalem

Palestinska ungdomar i Jerusalem vann “slaget om checkpointsen” och tvingade därmed fram nedmonteringen av den israeliska ockupationens checkpoints som påförts Damaskusporten i Jerusalem när palestinier firade ramadan. De konfronterade rasistiska, sionistiska gatugäng som stoltserade med sina försöka att rensa Palestina från palestinier medan de rasade runt i Jerusalem och skallade “död åt araber”, hand i hand med israeliska “officiella” ockupationsstyrkors angrepp på ungdomar som höjde den palestinska flaggan. Dessa palestinska ungdomars motstånd måste inspirera oss och eskalera vår organisering att försvara Sheikh Jarrah (#SaveSheikhJarrah) och befria Palestina!

Palestinier i Jerusalem är under angrepp på flera nivåer och har försvarat sitt land, sin stad och sin identitet från rensning och kolonisering i 73 år. De konfronteras av att berövas deras identitet och deras hem – till och med deras födelseort – svår repression, landstölder, hemdemoleringar och pågående sionistisk försök att rensa staden på dess palestinska och arabiska närvaro och karaktär. I Sheikh Jarrah hotas palestinska familjer – flyktingar från Nakba 1948 – åter igen av nära förestående fördrivning från sina hem och sitt land, samtidigt som de vägrar att överlåta sina liv åt rasistisk sionistisk kolonisering.

Palestinier i Jerusalem – och i hela ockuperade Palestina och i exil – fortsätter att göra motstånd och visa att den palestinska kampen fortsätter och att organisering och motstånd är vägen till befrielse.

När Palestinska kampveckan kommer, anslut er till oss i försvaret av Jerusalem, Sheik Jarrah (#SaveSheikhJarrah), och deras väg av motstånd, ståndaktighet och solidaritet.

Frihet åt fångarna

Rut 4500 palestinska politiska fångar hålls i israeliska fängelser: Av alla kön och åldrar, lärare, studenter, arbetare och bönder, gemenskapsorganisatörer och frihetskämpar. De hålls fängslade eftersom de uttrycker det palestinska folkets motstånd och dess sanna ledarskap som har fortsatt genom 73 år av den pågående Nakban och över 100 år av kolonialism.

Varje dag sätter palestinska fångar sina kroppar och liv på spel när de står på frontlinjen i konfrontationen med fångvakterna. De utstår allvarlig tortyr under förhör, pågående medicinsk försummelse och misshandel och godtyckliga häktningar på obestämd tid utan åtal eller rättegång under administrativt förvar.

Att stå med palestinska fångar är att stå med det palestinska motståndet. Det innebär att också stå för palestinska fångars befrielse från arabiska reaktionära regimers fängelser, från Egypten till Saudiarabien, och från imperialistiska fängelser, som The Holy Land Five, Issam Hijjawi Bassalat och den arabiske kämpen och revolutionären Georges Ibrahim Abdallah som hållits fängslat i nära 37 i Frankrike.

Anslut er under Palestinska kampveckan till oss i kravet på frihet åt alla palestinska fångar och alla revolutionära fångar som kämpar för rättvisa och befrielse.

Motstånd fram till seger

Det sionistiska projektet – till fullo uppbackat av brittisk kolonialism, US-amerikansk imperialism och deras partners i Europa, Kanada och på annat håll – har försökt att kuva Palestina och den arabiska regionen i över 73 år. Trots dess vapenmakt och militära styrka har det palestinska folket fortsatt göra motstånd, revoltera, resa sig i intifada efter intifada och bygga en revolutionär rörelse för Palestinas befrielse, från floden till havet. Det sionistiska projektet är i grund och botten rasistiskt, kolonialt och måste besegras.

Palestinier har rätt att göra motstånd mot ockupation och förtryck med alla nödvändiga medel. Detta innefattar folklig organisering, gräsrotsmotstånd, massaktioner och väpnad kamp. Den så kallade “fredsprocessen” från Oslo och Madrid har ett försök att besegra det palestinska folket – ett försök som har bekämpats och blockerats av oavbruten kamp. Trots en brutal belägring av Gaza, grov repression, fängslanden och mord fortsätter palestinier att försvara sitt land, sitt folk och sin befriade framtid genom motstånd.

Palestinskt motstånd och palestinsk revolution förblir en inspiration för världens folk som söker rättvisa och befrielse överallt. Under Palestinska kampveckan försvarar och bejakar vi den palestinska motståndet till seger för Palestina.

Återvändo och befrielse

I den palestinska kampens kärna finns palestinska flyktingars – majoriteten av den palestinska befolkningens – rätt till återvändo till sina hem, sitt land och sin egendom. Trots 73 år av Nakba har palestinier i flyktinglägren och överallt i exil och diaspora hållit fast vid sina hemnycklar, sina identiteter och löftet om seger och återvändo.

Samtidigt som palestinska flyktingar förvägras rätten att återvända hem fortsätter de att utstå repression, diskriminering och övervakning i exil och diaspora – utsatta för orättvisa lagar och kriminalisering, förvägran av flyktingrättigheter och rasistiska angrepp i hela Europa. På Palestinska kampveckan kämpar vi för rätten att stanna och rätten att återvända!

Varje seger som uppnås för folkens kamper över hela världen är en seger för Palestina, och varje angrepp på de rörelser – som försöken att underblåsa en statskupp i Venezuela eller blockaden mot Kuba – är också ett angrepp på det palestinska folket. Denna kamp för återvändo och befrielse har inneburit att palestinier har varit på frontlinjerna i kampen mot imperialism i över 73 år, kämpandes sida vid sida med kamrater i Irland, Filippinerna, Turkiet, Sydafrika, Amerikas urfolk och på andra håll. Palestinska kampveckan är också en vecka av kamp mot imperialismen och dess angrepp på folk i regionen och hela världen.

Palestinska flyktingars rätt till återvändo och imperialismens nederlag är nycklar till Palestinas befrielse, från floden till havet. Överallt i Palestina – i ockuperade Palestina ’48, i Jerusalem, i Västbanken, i Gazaremsan – och i exil och diaspora, från flyktinglägren till världens metropoler – kämpar palestinier för seger och befrielse.

Anslut er till Palestinska kampveckan 15-22 maj 2021 – försvara Jerusalem, agera för återvändo och befrielse!

AGERA:

Anslut er till Palestinska kampveckan med aktioner! Här är några exempel på aktioner som kan genomföras. Dela gärna era aktioner med oss på samidoun@samidoun.net.

1. Demonstrationer, torgmöten och gatuaktioner – försvara Jerusalem, demonstrera för återvändo, protestera för befrielse!

Ordna en manifestation eller aktion för att uppmärksamma Nakbans 73:e årsdag, stödja det palestinska motståndet, försvara Jerusalem eller upprätthålla rätten till återvändo. Organisera en massdemonstration om du kan göra det där du bor, men om omständigheterna förhindrar det så finns det många viktiga sätt att komma ut på gatorna på – kika in “palestinaståndet” (“Stand Palestine”) som anordnas 30 april av Collectif Palestine Vaincra i Toulouse, Frankrike; eller informationsmötena utomhus i Frankfurt, Tyskland som anordnades av Samidoun Tyskland för Palestinska fångveckan.

Kolla också in de civila olydnadsaktionerna som organiseras mot vapentillverkaren Elbit av Palestine Action i Storbritannien för inspiration till direkta aktioner.

2.  Bojkotta Israel – inklusive israeliska dadlar och sionistiska fackförbund!

Kom med i kampanjen för att bryta Israels internationella stöd och marknader genom att bygga bojkotten av Israel och sionismens internationella isolering. Denna ramadan, samtidigt som Israel försöker tvinga bort Palestinier från Jerusalem, demolera hem och fängsla ytterligare tusental, marknadsför Israel dadlar från stulen palestinsk mark världen över. Bygg en bojkottkampanj – verka för att ditt fack, din kyrka eller ditt universitet slutar köpa HP-produkter eller anlita G4S för säkerhetstjänster; båda företagen profiterar på fängslingen av palestinier.

Fackligt aktiva kan göra en viktig handling: Bojkotta Histadrut! Det sionistiska fackförbundet är en väsentlig del av det 73 år långa angreppet på palestinier. Anslut er till palestinska fackföreningar i bojkotten av Histadrut och uteslut denna rasistiska organisation ur internationella fackliga sammanhang.

Bojkotta israeliska dadlar – sprid ordet i dina gemenskaper, gå till butiker för att informera konsumenter och märk sionismens och kolonialismens produkter med klistermärken och affischer. Kontakta oss via samidou@samidoun.net eller via WhatsApp på +32466904397 för att tipsa oss om dina lokala bojkott kampanjer.

3. Kreativa aktioner

Kreativa aktioner är ett fantastiskt sätt att uppmärksamma och sprida ordet om palestinska fångars kamp – även under fysisk distansering och säkerhetsåtgärder. Banderollen som hängdes av Samidoun Spanien i Madrid vid universitetets tunnelbanehållplats uppmärksammade palestinska studenters kamp, medan den internationella kampanjen att symboliskt döpa om gator efter Georges Abdallah firade hans födelsedag och spred kravet på hans befrielse.

Dessa aktioner kräver bara en, två eller ett fåtal personer. Du kan också helt enkelt sätta upp affischer och klistermärken i ditt kvarter. Kontakta oss på samidoun@samidoun.net eller på +32466904397 via WhatsApp om du behöver idéer eller resurser!

4. Aktiviteter och samtal online

Vi har fortfarande mycket att utbyta med varandra genom aktiviteter och samtal online som tillåter oss att med enkelhet kopplas samman över gränser och barriärer. Anordna ett samtal eller någon annan aktivitet – som ett kulturarrangemang med poesi och musik – för att uppmärksamma palestinska fångars kamp.

Tänk på att Samidoun har medlemmar och talare som kan delta i era samtal på arabiska, engelska, franska, tyska, nederländska, spanska och flera andra språk. Kontakta oss på samidoun@samidoun.net eller på WhatsApp-numret +32466904397 för att fråga om deltagare från Samidoun!

Detta är en översättning av följande uttalande.

Den alternativa vägen (Masar Badil) utlyser Palestinska kampveckan

15-22 maj 2021

Förberedande generalkommittén för Alternativa palestinska vägens konferens (Masar Badil) manar alla individer, organisationer, nätverk och lokala Masar-kommittéer till att gå samman med det palestinska folkets befrielsestyrkor och dess solidaritetsrörelser för att bygga brett folkligt deltagande i Palestinska kampveckan mot sionistisk kolonialism under parollen Tillsammans mot sionism och till stöd för det palestinska folkets motstånd till befrielse och återvändo genom organiserandet av massdemonstrationer mellan 15-22 maj. Organisera er för att tåga på gatorna och samlas på allmänna ytor för att bejaka det palestinska folkets orubbliga hängivenhet till befrielsen av deras nationella hem och återtagandet av alla deras oskiljbara och rättmätiga rättigheter.

Vi manar det palestinska arabiska folket, och med dem arabvärldens revolutionära förtrupp och världens demokratiska krafter, mer än någonsin att mobilisera folkliga aktioner i alla städer, orter, gator och torg till försvar av palestinska rättigheter och den nationella befrielsekampen, för att belysa sionismens och dess partners och regionala kollaboratörers brott, och för att stötta det palestinska folkets tappra motstånd i konfrontation med den rasistiska sionistiska bosättarkolonialismen över hela det ockuperade Palestina och för att aktivera den palestinsk-arabiska befrielsekampen på alla fronter för förverkligandet av palestinska flyktingars rätt att återvända till sina hem och befria sitt land, sina städer och sina byar från vilka de våldsamt tvångsförflyttades.

Vi betonar att det är 74 år sedan vårt palestinska folks upprotande från sitt hemland (Al-Nakba, katastrofen), den sionistiska kolonialismens fortsatta förbrytelser, de utmärglade palestinska massornas pågående lidande i lägren och marginaliserad misärtrakter, och den sionistiska statens strategi av att förstöra hem, pådyvla belägring, militäraggressioner och dagliga gripanden, manar alltihop oss till förflytta oss framåt mot den revolutionära förändringens väg utan tvekan. Vi måste intensifiera våra palestinska, arabiska och internationella kamper för lanseringen av en alternativ revolutionär väg genom an gradvis och självsäker övergång till handlingens och kampens område. Vi måste lämna bakom oss fragmenteringens, isoleringens och förvirringens era och rikta oss mot initiativtagandes, organiseringens, den folkliga enhetens och kampens horisont.

Vi förnyar vårt förkastande av ihåliga val för den Palestinska myndighetens administrativa råds obefintliga självstyre i Västbanken och Gazaremsan. Vi anser att det vilseledande och illegitima val som inte leder till den nationella enhet som efterfrågas och önskas av det palestinska folket. De är inte del av en enad nationell strategi för befrielse och återvändo. Istället äger de rum under belägringens och ockupationens ok och kommer i kontexten av konsolideringen av Oslo-klassens dominans och dess skadliga väg av fortsatt och uppropad tillämpning av farliga och misslyckade redskap och mekanismer under ett ledarskaps befäl som ignorerar vårt folks massors rop och som deltar, både öppet och dolt, i samordningen av projekt som syftar till att tillintetgöra den palestinska kampen och underminera palestinska rättigheter.

Förberedelsekommittén manar det palestinska folkets massor, i Palestina och i exil och diaspora, att delta brett i att göra sina röster hörda och återta sina rättigheter genom att organisera för Palestinska kampveckan i mitten av maj 2021. Denna kampvecka återställer en central revolutionär paroll från den palestinska befrielsekampens och de palestinska och arabiska fedayiners (frihetskämpars) historia. Vi manar alla att konfrontera normaliseringens och nederlagets krafter genom att vidareutveckla och eskalera den omfattande bojkotten av den sionistiska entiteten och alla dess institutioner, att stödja den palestinska fångrörelsens kamper i den sionistiska fiendens fängelser och att stärka vårt kämpande folks ståndaktighet i hela det ockuperade Palestina.

Följande text är en översättning av originalet på franska från Collectif Palestine Vaincra. Hela Samidoun-nätverket uttrycker sin mest kraftfulla och intensiva solidaritet och stöd till kamraterna i Collectif. Vi är övertygade om att detta illvilliga angrepp på palestinska rättigheter kommer att besegras:

Tisdagen 23 mars riktade Patrice Perrot, en ledamot i den franska nationella församlingen som representerar La République En Marche! (LREM), Emmanuel Macrons parti, en parlamentarisk fråga till Gérald Darmanin, fransk inrikesminister, med ett krav på att regeringen ska upplösa Collectif Palestine Vaincra.

Det fullständigt falska förtalsdokumentet grundar sig på terrorstämpeln som Israel har utfärdat mot Samidoun-nätverket, som Collectif är en medlemsorganisation i, för att motivera kravet på ett förbud mot vårt kollektiv. Kravet är ett rent klipp-och-klistra-arbete från ett pressmeddelande från den israeliska extremhögerorganisationen NGO Monitor som syftar till att förfölja palestinasolidaritetsrörelsen världen över.

Självfallet är detta krav helt grundlöst och vårt kollektivs aktiviteter är helt offentliga och har aldrig varit föremål för något förbud. Tillsammans med det internationella Samidoun-nätverket utför vi medvetandehöjande informations- och agitationskampanjer till stöd för den palestinska frågan, en antikolonial och antirasistisk fråga. De enda terroristerna här är staten Israel och dess anhängare. Dessutom har Internationella brottmålsdomstolen precis inlett en utredning mot Israel om krigsbrott under dess militärangrepp mot Gaza år 2014.

Kravet på vår upplösning kommer i ljuset av den ökade repressionen mot rörelsen till stöd för Palestinas folk, varav försöket att kriminalisera bojkotten av Israel är det mest anmärkningsvärda. Detta kommer trots Europeiska domstolen för de mänskliga rättigheternas dom förra juni som fördömde Frankrike för att begränsat yttrandefrihet efter sina åtal och domar mot aktivister som har krävt en bojkott av Israel.

Dessutom försöker den proisraeliska lobbyn att jämställa antisionism med antisemitism i ett försök att neutralisera allt motstånd mot Israels apartheidpolitik. I detta sammanhang har Nice’ och Paris’ kommuner antagit den “nya antisemitismdefinitionen” som framförs av IHRA (International Holocaust Remembrance Alliance) och som innefattar flera exempel som utformats för att anse ifrågasättanden av staten Israel som en kolonial och rasistisk stat som antisemitiskt. Måndag 22 mars avvisades detta skandalösa försök att instrumentalisera den rättmätiga kampen mot antisemitism av Strasbourgs kommun under ledning av dess miljöparti.

Sedan dess grundande för 2 år sedan i Toulouse har Collectif Palestine Vaincra systematiskt utsatts för flertalet angrepp (skrämseltaktiker, hot, falska anklagelser, framförandet av rättsliga klagomål) kopplade till dess olika aktiviteter till stöd för Palestinas folk och deras legitima motstånd. Dessa angrepp äger rum på grunde av att den proisraeliska extremhögern inte accepterar framväxten av en antikolonial och antirasistisk röst till stöd för Palestinas folk och deras grundläggande rättigheter. Genom att kräva kollektivets upplösning demonstrerar Patrice Perrot och Israels anhängare ännu en gång att de är ivriga försvarare av Israels apartheid.

Men bortom Collectif Palestine Vaincra och organisationer som försvarar palestiniers rättigheter är de återkommande kraven om upplösningen av antirasistiska organisationer, muslimska föreningar, grupper och fack ett allvarligt hot mot alla människor som står för frihet, jämlikhet och rättvisa. Dessa olika angrepp är symptom av en reaktionär och rasistisk offensiv som måste inspirera oss till att intensifiera vår solidaritet med Palestinas folk och att bygga ett starkt, enat och konsekvent svar på dessa skrämseltaktiker och hot.

Att tysta antisionism är att angripa antirasism!

Samidoun Palestinian Prisoner Solidarity Network är undertecknare till följande uttalande som utfärdats av Palestinian Feminist Collective.

För att högtidlighålla Internationella kvinnomånaden kallar Palestinian Feminist Collective alla samvetsgranna människor att ta ställning för att Palestina är en feministisk fråga.

TA STÄLLNING HÄR

Denna Kvinnohistoriska månad ansluter vi, de undertecknade, oss till Palestinian Feminist Collective (PFC), ett USA-baserat nätverk av palestinska och arabiska kvinnor och feminister, i att bekräfta att Palestina som en feministisk fråga. Tillsammans med PFC bygger vi vidare på palestinska kvinnors och deras medkämpars historia av att ha verkar för att göra slut på en mångfaldig form av förtryck. Vi förkastar alla försök att nyttja feministiska och queerrättsliga diskurser till att dehumanisera palestinier, rättfärdiga pågående sionistisk bosättarkolonisering av deras hemland och förfölja dem för deras politiska aktivism. Genom detta åtar vi oss att bekämpa könat och sexuellt våld, bosättarkolonialism, kapitalistisk exploatering, landförstörelse och förtryck i Palestina, på Sköldpaddsön [ett urfolksnamn på Nordamerika] och globalt.

I decennier har palestinska feminister gjort motstånd mot Israels maskulinistiska och militariserade belägring av palestinskt land och liv. Sedan dess uppkomst har det sionistiska bosättarkoloniala projektet vilat på fördrivningen av palestinier från sina hem och land vilket har gett upphov till generationer av landlösa palestinska flyktingar. Sionistiskt våld fortsätter att dominera palestinska liv på intima vis. Över hela hemlandet demolerar Israel palestinska hem, utsätter palestinska samvetsfångar för systematisk sexuell och fysisk misshandel och tortyr, och övervakar palestiniers kroppar, sexualiteter, reproduktiva rättigheter och familjeliv. Palestinier fortsätter att bejaka liv i trots mot den pågående nakban (katastrofen) som äger rum genom Gazaremsans dödliga inhägnad, Västbankens militära ockupation, juridiska beteckningar som andra klassens medborgare i bosättarstaten, exil i flyktingläger och över shatat (den globala diasporan) och förvägran av rätten att återvända hem.

Vi bejakar arvet av solidaritet mellan palestinska, svarta, urfolks, tredjevärldsfeministers, arbetares och queera samhörigheter som har kämpar sida vida sida inom bredare antikoloniala, antikapitalistiska och antirasistiska rörelser i USA och globalt. Detta står i kontrast mot liberala feministiska traditioner i USA som fortsätter att utnyttja feministiska diskurser till att angripa palestinier och andra marginaliserade grupper genom att undlåta att angripa de strukturella former av könat och sexuellt våld som är inneboende i bosättarkolonialism, imperialistiska krig, den rasbaserade kapitalismen och global vit makt. Liberala och sionistiska feminismer vilar på orientalistiska diskurser i sitt tystande och sin underminering av palestinska kvinnors och deras medkämpars kollektiva strävanden och bidrar till skärpt politisk repression som kriminaliserar det fria ordet om Palestina och palestinsk befrielse.

I syfte att föra fram en verkligt intersektionell och dekolonial feministisk vision för USA, Palestina och hela världen tar vi härmed ställning för att:

  1. Anamma och förespråka palestinsk befrielse som en viktig feministisk fråga;
  2. Stötta palestiniers rätt att yttra sig och organisera sig politiskt överallt;
  3. Vägra sammanblandningen av antisionism med antisemitism, i synnerhet den juridiska tillämpningen av International Holocaust Remembrance Alliances (IHRA) definition av antisemitism;
  4. Följ det palestinska civilsamhällets uppmaning till bojkott, avinvestering och sanktioner;
  5. Stoppa investeringar i militarism och investera i rättvisa och samhällsbehov;
  6. Kräv ett slut på politiskt, militärt och ekonomiskt stöd till Israel och ett slut på alla militära, säkerhetsmässiga och polisiära samarbeten.

Vårt engagemang för befrielsen av Palestinas land och folk rotar sig i kärlek, vilket står i centrum för alla avkoloniseringsprojekt. Våra värden växer ur förkroppsligad kulturell visdom och rättvisa för våra samhällens omvandling. Vi åtar oss att sätta stop för girigheten, dominansen och splittringen som är så djupt inbäddad i kapitalism, kolonial exploatering och USA:s herravälde. Vi föreställer oss och skapar en ny värld fri från könade, rasmässiga och ekonomiska exploateringssystem som gör handelsvaror av människoliv och land. Vår vision är en som innehåller en radikalt annorlunda framtid baserad på livsbejakande samhörighet, de arbetande klassernas frigörelse och kärlek för varandra, land, liv och själva planeten vi bor på. Av dessa skäl tar vi, idag och varje dag, ställning för Palestina som en feministisk fråga och bejakar detta åtagande i vårt dagliga liv och vårt organisatoriska arbete.

TA STÄLLNING HÄR

”Vår kamp är enad, då vi alla kämpar mot förtryck på könsmässig grund, kämpar mot klassexploatering och fascistisk kolonialism och framför allt ockupationen av vårt land. Till våra kvinnliga universitetskollegor, som står på frontlinjerna i kampen för förändring, vi har fullt förtroende för er kamp och ert motstånd som lyser upp vårt hemlands himmel och lyser upp vägen mot frihet. För alla palestinska kvinnor, vi tror på att vår sociala kamp är en inneboende del beståndsdel av vårt folks kamp, och för landets och folkets befrielse, fortsätter vi göra uppoffringar, föra vår kamp och ställa nya kämpar till förfogande.”

Bir Zeits universitets fängslade fångar, Layan Kayed, Elia Abu Hijleh, Ruba Assi, Shatha Tawil, Damon-fängelset, Mount Carmel, 8 mars 2021

På Internationella dagen för solidaritet med revolutionära politiska fångar runt om världen, lanserar Samidoun Palestinian Prisoner Solidarity Network följande resurser om de palestinska kvinnor som är anhållna av den israeliska bosättarkoloniala ockupationsregimen.

Vi bjuder in alla organisationer, aktivister, kvinnokollektiv och alla andra som vill stå upp för rättvisa i Palestina och frihet åt häktade palestinska kvinnor att kontakta oss på samidoun@samidoun.net för att bygga kollektiva kampanjer för deras frigörelse.

Besök och dela den här sidan så brett som möjligt: https://samidoun.net/aseera

Det finns för tillfället ungefär 35 palestinska kvinnor i israeliska fängelser, som representerar alla aspekter av det palestinska samhället: studenter, aktivister, organisatörer, parlamentariker, journalister, vårdarbetare, mödrar, systrar, döttrar, mostrar, frihetskämpar.

Palestinska kvinnor har alltid stått i centrum för befrielserörelsen genom kampens alla aspekter och har inom varit ledande för fångrörelsen, organiserat hungerstrejker och stått på frontlinjerna i kampen bakom galler.

Samidoun Palestinian Prisoner Solidarity Network hedrar palestinska kvinnors ledande roll kampen och manar till alla kvinnliga palestinska fångars omedelbara frigivning från israeliska ockupationsfängelser.

De palestinska kvinnliga fångarna inkluderar 11 mödrar, sex skadade kvinnor och tre fängslade utan åtal eller rättegång under administrativt förvar.

De inkluderar Khalida Jarrar, palestinsk parlamentariker, feminist, vänsteraktivist och förespråkare för palestinska politiska fångar, som dömdes till två år i israeliskt fängelse för sina offentliga politiska aktiviteter, enbart två dagar innan Internationella kvinnodagen; Khitam Saafin, president för Union of Palestinian Women’s Committees, fängslad utan åtal eller rättegång, fick sitt administrativa förvar förlängt med ytterligare fyra månader; Bushra al-Tawil, palestinsk journalist och aktivist vars häktning utan åtal eller rättegång också förlängdes med fyra månader 7 mars 2021.

De inkluderar palestinska studenter, såsom Layan Kayed, Elia Abu Hijleh, Ruba Assi och Shata Tawil på Bir Zeituniversitetet. Hundratals palestinska studenter anhålls rutinmässigt av den israeliska ockupationen, särskilt från de studentorganisationer som är involverade i det politiska livet på campus. Enbart på Bir Zeituniversitetet anhölls 74 studenter av ockupationssoldater under det akademiska året 2019-2020.

Palestinska kvinnofångar hör till de totalt 5 000 politiska fångarna, men palestinska kvinnor påverkas även i stort av massfängslandet av palestinska män. Palestinska kvinnor är mödrar, fruar, döttrar, systrar, älskar och vänner till palestinska manliga fångar. De bygger hem för sig själva och sina barn och nekas tillgång till sina makar och fäder.

Palestinska kvinnor leder rörelsen utanför fängelset för att uppmärksamma namnen, ansikten, rösterna och historierna hos alla palestinska fångar som kämpar för frigörelse. Dock, och alldeles för ofta, förblir de palestinska kvinnornas historier, namn och erfarenheter oomnämnda och ouppmärksammade.

Sedan 1948 och tidigare, från den palestinska nationella befrielserörelsens första dagar, har palestinska kvinnor fördrivits från sina hem och blivit utsatta för repression på flera nivåer och själva deras förmåga att föda och uppfostra sina barn har blivit stämplad som ett oacceptabelt hot mot sionismens rasistiska bosättarkoloniala projekt. Bara sedan 1967 har runt 10 000 palestinska kvinnor fängslats av den israeliska ockupationen för sin politiska aktivitet och inblandning i det palestinska motståndet, inklusive palestinska kvinnor i Jerusalem, Västbanken, Gazaremsan och palestinska kvinnor med israeliskt medborgarskap i ockuperade Palestina ‘48. Palestinska kvinnor i exil och diasporan har nekats sin rätt att återvända till Palestina i över 72 år men fortsätter kämpa trots att de möter politisk repression, kriminalisering, deportation och fängelsestraff.

Palestinska kvinnliga fångar utsätts rutinmässigt för tortyr och misshandel av israeliska ockupationsstyrkor, från ögonblicket de anhålls – ofta i våldsamma nattliga räder – och genom förhörsprocessen, med misshandel, förolämpningar, hot, aggressiva kroppsvisiteringar och sexuella trakasserier. I israeliska fängelser har den officiella statspolicyn ”förvärrande villkor” för palestinska fångar speciellt riktats mot palestinska kvinnor genom att neka familjebesök eller telefonsamtal, intensiv integritetskränkande övervakning, nekad utbildning och farliga, ohälsosamma förhållanden. De transporteras i ”bostan,” ett metallfordon där kvinnorna kedjas under långa omvägsfärder som tar många timmar längre än en direkt resa och nekas ofta tillgång grundläggande sanitet.

Damonfängelset, som tidigare var ett stall för djur, är beläget i 1948 års ockuperade Palestina – ett brott mot fjärde Genèvekonventionen, har gjort det ännu svårare för palestinska kvinnors familjemedlemmar att besöka dem. Alla besök präglas av en arbiträr regim av tillåtelsedokument som ofta obstrueras av den israeliska ockupationsregimen.

Palestinska kvinnor bakom galler fortsätter att göra motstånd och leda. April 1970 lanserade kvinnofångar vid Neve Tirzafängelset en av de första kollektiva hungerstrejkerna i den palestinska fångrörelsen när de vägrade mat i nio dagar. De krävde tillgång till kvinnliga sanitetsprodukter och ett slut på misshandelsfall och isolering. Palestinska kvinnor har konsekvent varit involverade i breda hungerstrejker och protestaktioner, inklusive strejker ledda av kvinnofängelser 1985, 2004 och 2019 som inspirerade global kvinnosolidaritet. Trots nekandet av formell utbildning av den koloniala israeliska regimen, har palestinska kvinnofångar utvecklat revolutionär utbildning åt alla fångar och expanderat deras kunskap om och hängivenhet till kampen.

Palestinska kvinnofångar är inte ensamma; de kämpar sida vid sida med kvinnliga politiska fångar i Filippinerna, Turkiet, Indien, Egypten och världen över. Och deras fångskap är också internationellt: det finansieras, stöttas och backas upp av diplomatiskt, militärt, ekonomiskt och politiskt stöd till Israel från imperialistmakterna, bland annat USA, Storbritannien, Kanada, Australien och EU. Palestinska kvinnor konfronterar också Palestinska Myndighetens ”säkerhetskoordineringsregim” under Oslo och normaliseringspolitiken samt under repressiva attacker från de reaktionära arabregimerna.

Trots alla den sionistiska regimens försök att isolera dem från den globala rörelsen för kvinnors och mänsklighetens befrielse genom fängelser och repression, fortsätter palestinska kvinnor organisera och kämpa bakom galler, på ockuperade Palestinas gator och fält, och överallt i diasporans exil, för att få återvändo och frigörelse. Nu är tiden för att agera och mana till frigivningen och frigörelsen av alla palestinska fångar, och Palestina, från floden till havet.

I närverksuttlandet finns alla bilder och länkar till information om många av de palestinska kvinnliga politiska fångarna som idag sitter bakom israeliska galler. För att bidra med mer information eller kontakta oss om en kampanj, mejla gärna samidoun@samidoun.net, samidoun08@protonmail.com eller samidoungbg@fripost.org

Detta är en översättning av ett upprop från Masar Badil.

Ett upprop till de palestinska massorna i Europa
Gå samman, delta i och organisera Alternativa palestinska vägens konferens (Masar Badil)
Madrid, Spanien, 29 oktober – 2 november, 2021

Mot ett nytt stadie av kamp i vårt palestinska folks marsch och deras kamp för nationell befrielse och återvändo

Mot bakgrund av de välkända politiska förändringar och utvecklingar som har drabbat Palestina, den arabiska regionen och den palestinska verkligheten i Europa under det senaste årtiondet utgör de palestinska och arabiska massorna idag stora folkliga massor i termer av mänsklig kraft på kontinenten, och våra ungdoms-, student-, arbetar- och akademikerförbund har tillsammans stor potential och förmåga att ta ställning och agera. I detta sammanhang kallar vi på vårt palestinska folks kämpande massor i Europa, på alla palestinska och arabiska institutioner och på alla palestinavänner att aktivt delta i att organisera och arrangera “Alternativa palestinska vägen”-konferensen, planerad att äga rum i slutet av oktober och början av november 2021 i den spanska huvudstaden Madrid.

Vi har fullt förtroende för svaret från vårt palestinska folks förtrupper på vårt nations rop, hela Palestinas, hela vårt folks och alla våra rättigheters rop, om att föra fram sina positioner och göra detta tillfälle till en historisk milstolpe i vårt folks marsch och deras nationella befrielsekamp i Palestina och i diaspora och exil. Vi måste flytta oss framåt i en självsäker takt mot ett nytt stadium. Dess grund och väg är enhet, samarbete och solidaritet i konfrontation med utmaningarna och hoten som står i vägen för den palestinska frågan och som hotar vårt folks rättigheter, vårt öde och vår gemensamma framtid.

Vi är också fullt övertygade om att de tiotusentals palestinska flyktingar som har tvångsförflyttats av belägring, blockad, krig, svält och rasism, som skeppats på “dödsbåtar” till Europeiska unionens länder, är idag en grundpelare i ledarskapet för rörelsen för demokratisk och revolutionär förändring på de palestinska, arabiska och internationella nivåerna och är närmare Palestina och att uppnå sin återvändo hem än någonsin förr. De kommer hävda sin existens och intyga förmågan hos det palestinska folket i exil och diaspora att befria sina röster, återuppbygga sina nationella institutioner och rikta sin folkliga kompass mot Jerusalem och hela Palestina.

Våra palestinska massor i Europa, tillsammans med våra arabiska lokalsamhällen och alla palestinavänner, utgör en naturlig förlängning av vårt folks kamp i det ockuperade Palestina och i lägren i Libanon, Syrien och Jordanien och de, tillsammans med sina syskon som deltar från alla kontinenter, har förmågan att återställa den palestinska nationella rörelsens balans mellan det ockuperade Palestina och diasporan och att utropa lanseringen av en enad palestinsk, arabisk och internationell rörelse, organiserad på vägen mot återvändo och befrielse.

Vi kallar på våra massor i Europa att mobilisera och förenas, att komma samman för att delta i återuppbyggandet av vår nationella befrielserörelses grunder och för att uppnå vårt folks rätt till självbestämmande över hela Palestinas land.

Låt våra folkliga massmöten 2 november 2021, i åminnelse av den olyckliga Balfour-deklarationen, vara massiva folkliga samlingar i vilka den palestinska fanan flyger högt, och låt dess fladdrande vara ett budskap till såväl vän som fiende att Palestinas folk, kämparna och landets skötare, från martyrernas, fångarnas och de skadades era, inte kommer att glömma eller förlåta och att Palestina, hela Palestina, var, är och kommer att vara till för sitt folk, oavsett om väntan blir lång eller kort.

Låt oss delta i planeringen och förberedandet av lanseringen av denna nya väg, och låt oss ta emot vårt folk från ockuperade Palestina och lägren i Libanon, Jordanien och Syrien. Vi välkomnar deltagandet av delegationer från arabregionen, Afrika, Nord- och Sydamerika, Asien, och alla diasporans regioner, och presenterar en nationell, enad modell för lanseringen av en revolutionär demokratisk rörelse för förändring, mot Palestinas framtid: Ett befriat Palestina, från floden till havet.

Heder åt martyrerna; Återvändo kommer och segern är säker!

Förberedande generalkommittén / Alternativa palestinska vägens konferens

Kom i kontakt med lokala kommittéer i Europa:

Belgien: belgium@masarbadil.org

Danmark: denmark@masarbadil.org

Frankrike: france@masarbadil.org

Grekland och Cypern: greece@masarbadil.org

Italien: italy@masarbadil.org

Nederländerna: nl@masarbadil.org

Norge: norway@masarbadil.org

Spanien och Portugal: madrid@masarbadil.org

Storbritannien: britain@masarbadil.org

Sverige: sweden@masarbadil.org

Tjeckien: czechia@masarbadil.org

Tyskland: germany@masarbadil.org

Österrike: austria@masarbadil.org

För andra europeiska länder, var god kontakta: europe@masarbadil.org