7 april 2024 led Walid Daqqah, författare, frihetskämpe och långvarig politisk fånge, martyrdöden i den sionistiska ockupationens fängelse. Han har under lång tid utsatts för avsiktlig medicinsk försummelse och nekats rätten till vård trots att han de senaste åren lidit svårt av allvarlig cancer.

Walid Daqqah är känd som en av den palestinska fångrörelsens mest framstående tänkare och intellektuella. Han föddes 1961 i Baqa’ al-Gharbiyya i det ockuperade Palestina. 1986 greps han av ockupationsstyrkor, anklagad för att ha bildat en kommandocell och för att ha kidnappat och dödat en sionistisk soldat.

Under sin tid i fängelset tog han bland annat en magisterexamen i statsvetenskap och skrev flera böcker, både inom politisk teori och skönlitteratur. Detta trots att han under hela sin fängelsevistelse utsattes för hårda repressalier och bland annat tvingats sitta i isoleringscell som straff för sitt intellektuella och konstnärliga arbete.

År 1999 gifte han sig med aktivisten och journalisten Sana Salameh. Trots många överklaganden nekades paret äktenskapliga besök och rätten att bli föräldrar, men år 2020 födde Sana deras dotter Milad i Nasaret genom artificiell insemination med sperma som som smugglats ut från fängelset.

Våra tankar är med Sana och Milad som har kämpat outtröttligt för Walids och hela Palestinas befrielse. I förordet till barnboken “Oljans hemlighet” skriver Walid Daqqah: ”Jag skriver tills jag blir befriad från fängelset, med hopp om att fängelset ska befrias från mig”. Ära åt martyren!

Ahmad Sa'adat, generalsekreterare för Folkfronten för Palestinas befrielse.
Ahmad Sa'adat, generalsekreterare för Folkfronten för Palestinas befrielse.

Följande inlägg är en översättning av en rapport på engelska från Resistance News Network.

På 18-årsdagen av räden mot Areeha-fängelset och kidnappningen av kamrat sekreteraren och hans kamrater

Detta brott kommer inte att glömmas och kommer att förbli ett bevis på ockupationens brutalitet.

Folkfronten för Palestinas befrielse bekräftade på 18-årsdagen av ockupationens räd mot Areeha-fängelset och kidnappningen av kamraten och ledaren Ahmad Sa’adat, frontens generalsekreterare, och hans kamrater med amerikansk och brittisk medverkan och den palestinska myndighetens försumlighet, att detta brott inte kommer att glömmas och förblir ett bevis på ockupationens brottslighet och brutalitet och den amerikanska administrationens och västvärldens inblandning i det folkmord som begås mot vårt folk.

Fronten betraktade detta förrädiska brott som en bekräftelse på den kriminella och förrädiska karaktären hos denna sionistiska, fascistiska och nazistiska enhet, vilket återspeglar USA:s och Storbritanniens delaktighet och deras direkta ansvar för det palestinska folkets lidande och de brutala massakrer som ockupationen begår dygnet runt. Eftersom historien upprepar sig upprepas ockupationens brott i dag på Gazaremsan på ett mycket större och mer fasansfullt sätt, utan motstycke i världen, med amerikanskt och brittiskt stöd och grönt ljus.

Detta brott avslöjade den lömska roll som [palestinska] myndighetens säkerhetsstyrkor och säkerhetssamordningen spelade när de förföljde och arresterade kamrat generalsekreteraren och hans kamrater och fängslade dem i Areeha-fängelset, vilket slutligen ledde till ockupationens stormande av fängelset.

Fronten betonade att detta brott inte har och inte kommer att bryta viljan hos vår kamrat och ledare Ahmad Sa’adat och hans kamrater, som har förvandlat ockupationens fängelser till en ny arena för konfrontation.

Fronten avslutade sitt uttalande med att uppmana världens fria folk att fortsätta sina massaktiviteter till stöd för Gaza, som genomgår ett sionistiskt folkmord i ordets alla bemärkelser, och att fortsätta sin rörelse till stöd för fångarna som utsätts för ett brutalt krig av misshandel och förtryck, som trappades upp efter den 7 oktober genom beslut av krigsförbrytaren, fascisten och rasisten Itamar Ben-Gvir.

Folkfronten för Palestinas befrielse

Centrala medieavdelningen

2024-03-14

Texten nedan är översatt till svenska från ett inlägg från Samidoun-anslutna Collectif Palestine Vaincre.

Georges Abdallah är en libanesisk kommunistisk aktivist som har suttit fängslad i Frankrike sedan 1984 för sitt engagemang i det palestinska motståndet. I ett uttalande den 25 februari upprepade han sina ståndpunkter till försvar för det palestinska folkets motstånd, mot det folkmord som pågår i Gaza, och fördömde bestämt den västerländska imperialismens delaktighet. I synnerhet understryks den franska regeringens hyckleri och cynism, som upphöjer de kommunistiska antifascistiska motståndskämparna Missak och Mélinée Manouchian till skyarna men kriminaliserar det palestinska folkets och dess anhängares motstånd.

I dag mer än någonsin måste solidaritetsrörelsen med Palestina fördjupa sitt engagemang för att Georges Abdallah ska friges, och förstå att om man stöder honom stöder man en fånge för den palestinska saken vars fängslande i 40 år är en symbol för den kriminella alliansen mellan Frankrike och den sionistiska staten.

Kära vänner och kamrater,

I mer än fyra och en halv månad har det palestinska folket, genom alla sina sociala och politiska komponenter, utsatts för en massiv folkmordsaggression i Gaza och inte mindre mordiska militära operationer på Västbanken, där de överlägsna bosättarna och soldaterna i ockupationsarmén dagligen ägnar sig åt de värsta övergreppen i syfte att intensifiera koloniseringen och göra levnadsvillkoren outhärdliga för majoriteten av befolkningens massor. Godtyckliga arresteringar, mord på aktivister, förstörelse av hem och andra övergrepp blir alltmer vardagen för alla palestinier på Västbanken.

Helt naturligt ställer sig de imperialistiska staterna i väst på ett eller annat sätt på den sionistiska enhetens sida, iscensätter en propagandakampanj, rättfärdigar och stöder detta kriminella sionistiska krig, förtalar dagen lång de huvudsakliga krafter som motsätter sig det och, framför allt, kriminaliserar här varje initiativ till stöd för de palestinska folkmassornas och deras kämpande förtruppers kamp. Den imperialistiska borgarklassen i detta land, just som den firar upphöjandet av en heroisk antifascistisk motståndsfigur till skyarna, åberopar med all skam den sionistiska ockupantens ”rätt till självförsvar” inför den palestinska nationella rörelsens motstånd.

Få röster i den socialdemokratiska intelligentian påminner systemets fanbärare om att den kolonialistiska ockupanten inte har någon legitimitet. Ockupationen och ockupationsarmén, med allt vad den för med sig, är fullständigt illegitima. Motstånd mot ockupanten i alla dess former är däremot det mest legitima och ädla uttrycket för ”folkens rätt till självbestämmande”.

Naturligtvis är det mycket svårt att föreställa sig denna legitimitet när man har en särskild plats i sitt sinne för marskalk Pétain eller en annan inte mindre avskyvärd marskalk Bugeaud…

Med tanke på detta, kära vänner och kamrater, kanske det skulle vara bra att komma ihåg att aktiv internationell solidaritet är ett oumbärligt vapen i kampen mot den pågående koloniseringen av Palestina och det folkmordskrig som är intimt förknippat med den. Det är på grundval av denna aktiva solidaritet som vi kan delta i förändringarna av maktbalansen här i det imperialistiska odjurets mage, och på andra håll i processen att bygga det ”historiska blocket”, den globala ramen och det potentiella subjektet för den nationella befrielserörelsen. Ni är naturligtvis inte omedvetna om att det var på grundval av er aktiva solidaritetsmobilisering som kapitalets ”makthavare” tvingades ge efter och häva förbudet mot demonstrationer i solidaritet med det palestinska folket. Med andra ord, trots hela den fascistiseringsprocess som pågår i detta land, bidrar det enkla faktum att ta sig an solidaritetsmobiliseringen på den internationella scenen på ett sätt till att stärka ”kampens konvergens” och till att strukturera det “historiska blocket” i syfte att anta dess roll som ett aktivt politiskt subjekt …

Om den imperialistiska borgarklassen i dessa dagar firar upphöjelsen av Manouchian till skyarna strax efter det att ”invandringslagen” antagits, är det för att den framför allt försöker utplåna och begrava de värden som förkroppsligas i kampen och martyrskapet hos alla motståndskämpar av Manouchians typ.

Kära vänner, kära kamrater,

Från början av 1900-talet till i dag har det palestinska folket aldrig upphört att kämpa mot det sionistiska bosättningsprojektet. Flera årtionden av kamp, uppoffringar och lidande har format den palestinska identiteten i grunden. De tusentals martyrerna och fångarna liksom de hundratals flyktingarna i lägren, i Palestina och i grannländerna, har bidragit till att avsevärt komplicera det palestinska folkets existentiella villkor och följaktligen de objektiva villkoren för deras motstånd.

Det är faktiskt bara inom ramen för detta ”historiska motstånd” som konstruktionen av det antisionistiska politiska subjektet bekräftas och blomstrar, och det är just inom denna ram som vi bättre kan förstå den dynamiska artikuleringen av dess komponenter, liksom de olika faktorer som strukturerar den ”kollektiva viljan” att främja antikolonial (antisionistisk, antiimperialistisk) handling. Det är bara i ljuset av allt detta som vi idag kan förstå varför ”Palestina kan bara vinna” trots vad som vid första anblicken verkar vara en enorm obalans i styrkeförhållandena: Å ena sidan den sionistiska enheten, den västerländska imperialismens organiska förlängning, å andra sidan de palestinska folkmassorna som under mer än ett sekel har gjort sig till ett folk och fortsätter att göra det i dag, i dynamiken av en kamp vars insatser går långt bortom det historiska Palestinas gränser. Detta folk, som har varit tvunget att ta sig an de uppgifter som historiskt har ålegat alla arabiska massor, särskilt dem i det arabiska Mashriq, har under mer än ett århundrade befunnit sig i klorna på en särskild typ av kolonial bosättning, som hindrar det från att strukturera sig socialt, som alla andra befolkningar i regionen, genom klasskampens dialektik i en traditionell typ av kolonialt produktionssätt.

Detta folk har besegrat hela den koloniala bosättningspolitik som genomförts i över ett århundrade av det sionistiska uttrycket för det imperialistiska väst. Den etniska rensningen av landet Palestina och dess okuvliga invånare är mer än ett misslyckande. Mer än hälften av det palestinska folket lever nu i det historiska Palestina. Den sionistiska rörelsen har aldrig lyckats och kommer aldrig att lyckas bryta den orubbliga viljan hos palestinska kvinnor och män, unga och gamla, att leda kampen på alla fronter för att befria Palestina, hela Palestina. Det är detta historiska motstånd, djupt rotat i det kollektiva minnet, som ständigt återupplivar den palestinska identiteten.

Kära vänner, kära kamrater,

Trots den folkmordiska aggressionen i massiv skala mot Gaza dessa dagar, där tiotusentals martyrer och sårade har lagts till den fruktansvärda utbredda förstörelsen av Gazas hela levnadsområde, förblir motståndet orubbligt, skyddat och omfamnat av de folkliga massorna.

Detta folk har besegrat hela den koloniala bosättningspolitik som genomförts i över ett århundrade av den imperialistiska västvärldens sionistiska uttryck. Den etniska rensningen av Palestina och dess okuvliga invånare är mer än ett misslyckande. Mer än hälften av det palestinska folket lever nu i det historiska Palestina. Den sionistiska rörelsen har aldrig lyckats och kommer aldrig att lyckas bryta den orubbliga viljan hos palestinska kvinnor och män, unga och gamla, att leda kampen på alla fronter för att befria Palestina, hela Palestina. Det är detta historiska motstånd, djupt rotat i det kollektiva minnet, som ständigt återupplivar den palestinska identiteten.

Kära vänner, kära kamrater,

Trots den folkmordiska aggressionen i massiv skala mot Gaza dessa dagar, där tiotusentals martyrer och sårade har lagts till den fruktansvärda utbredda förstörelsen av Gazas hela livsrum, förblir motståndet orubbligt, skyddat och omfamnat av de folkliga massorna. Gaza kommer aldrig att bära kapitulationens vita flagga … Varken sionisterna eller någon annan kriminell kraft kommer någonsin att lyckas bryta motståndsviljan i Gaza.

Vi får aldrig glömma att det var ur dessa flyktinglägers innandömen i Gaza, på Västbanken, i Jordanien och Libanon som det historiska palestinska kamputtrycket växte fram: Fedayin. Detta motstånd mot folkmordsaggressionen grönskar mer än någonsin och bär på Fedayins löfte…

Må tusen solidaritetsinitiativ blomstra till stöd för Palestina och dess lovande motstånd!
Solidaritet, all solidaritet, med motståndskämparna i sionistiska fängelser och i isoleringsceller i Marocko, Turkiet, Grekland, Filippinerna och på andra håll i världen.
Solidaritet, all solidaritet, med de unga proletärerna i arbetarklassens bostadsområden!
Kapitalismen är inget annat än barbari, heder åt alla dem som motsätter sig den i mångfalden av dess uttryck!
Tillsammans, vänner och kamrater, och endast tillsammans kommer vi att vinna! Palestina kommer att leva och Palestina kommer garanterat att segra!
Till er alla, mina kamrater och vänner, mina varmaste revolutionära hälsningar.

Er kamrat Georges Abdallah

Solidaritet med Zora i Berlin, det senaste målet för den tyska statens skandalösa jakt på alla som på något vis höjer rösten och agerar för Palestina, oavsett omfattning. De åtta polisrazziorna med 170 poliser igår morse är ett farligt fascistiskt uttryck.

Dessa räder kommer efter en rad räder mot Samidoun-medlemmar och palestinska gemenskapsmedlemmar som pekats ut som ”Hamas-anhängare” och efter det tyska inrikesministeriets förbud mot ”Samidoun och Hamas”. De följer också på en rad tillslag mot 54 platser, inklusive flera moskéer och muslimska institutioner, i november med förevändningar om ”stöd till Hizbollah”. Dessa räder är tydligt inriktade på att terrorisera hela grupper och politiska strömningar.

I det här fallet är tillslagen riktade mot delar av den tyska vänstern som har trotsat det sionistiska ramverk som har dominerat i årtionden och syftar till att hota personer i den politiska vänstern såväl som i den kurdiska gemenskapen som står med Palestina för att förmedla att du är en måltavla om du talar. Just hela den här serien av räder och operationen med 170 poliser verkar ha utlösts av en anspråkslös hänvisning till PFLP i ett Instagram-inlägg på organisationens konto. Detta borde uppröra alla som någonsin har försökt att kommentera eller tala om Palestina. Den tyska staten riktar inte bara in sig på palestinier, araber, solidaritetsrörelsen, förtryckta grupper, invandrare och vänsteraktivister, de antyder också att de är beredda att använda extrem repression mot alla som nämner motståndsorganisationer på något som helst neutralt eller positivt sätt.

Om det inte redan står klart så är ett angrepp på en ett angrepp mot oss alla. De har gripit dussintals människor för att ha sagt: ”From the river to the see, Palestine will be free”, eller till och med bara ”Israel mördar barn”. Den tyska staten är en fullvärdig partner i det sionistiska folkmordet. Dessa räder är avsedda att tysta hela gemenskaper och delar av befolkningen, eftersom det blir allt tydligare att världens folk, även i den imperialistiska kärnan, inte kommer att sitta tyst bredvid när vapenförsäljningen till den sionistiska regimen tiodubblas.

Här återges en översättning av ett uttalande från Samidoun Palestinian Prisoner Solidarity Network:

24 november 2023 sörjer vi martyrerna i Gaza samtidigt som vi hedrar och välkomnar 39 frigivna palestinska fångar, de första fångarna som frigivits genom fångutväxling med det palestinska motståndet sedan Wafaa al-Ahrar-utväxlingen 2011. På detta datum uppmärksammar vi också det 15:e året i fängelse för Shukri Abu Baker, Ghassan Elashi och Mufid Abdelqader, de återstående fångarna i Holy Land Five – palestinska politiska fångar i US-amerikanska fängelser.

I dag har det gått 15 år sedan The Holy Land Foundation 5, fem palestinska gemenskapsledare, dömdes och fängslades för att ha gett välgörenhet – mat och medicin – till föräldralösa barn och änkor i Palestina. Idag är tre av de fem fortfarande fängslade, vissa med exceptionellt långa straff. Efter att den första juryn som prövade deras fall ogiltigförklarade rättegången var den andra rättegången ett exceptionellt justitiemord, där Holy Land 5 dömdes på grundval av antipalestinsk propaganda, inklusive anonymt vittnesmål från israeliska underrättelseagenter.

Dessa tre män sitter fortfarande bakom galler, isolerade från sina gemenskaper och kärleksfulla familjer, och vi kräver deras frihet, tillsammans med friheten för alla palestinska fångar. Liksom fångarna i den svarta befrielserörelsen, Leonard Peltier, Alex Saab och andra är Holy Land 5 politiska fångar i USA:s imperialism. De är också palestinska politiska fångar, en del av fångrörelsen tillsammans med sina syskon i det ockuperade Palestina och fångarna i imperialistiska fängelser som Georges Abdallah och Amin Abu Rashid.

Samtidigt som vi belyser den US-amerikanska imperialismens ansvar för att finansiera, beväpna och leda det pågående sionistiska folkmordet i Gaza betonar vi ytterligare att USA fängslar palestinska politiska fångar. De 5 från Holy Land är fängslade för att de tillhandahöll medel till stöd för sitt folks ståndaktighet i deras ockuperade hemland, för motstånd mot fördrivning och för samhällsstöd som var oberoende av USAID, Europeiska unionen och liknande imperialistiska ”givarstater” som villkorar sitt bistånd med politiska eftergifter och undfallenhet inför sionistisk kolonisering.

Vilka är Holy Land Foundation 5?

Som Within Our Lifetime kommenterar: ”The Holy Land 5 är fem palestinska män som var aktiva ledare i Holy Land Foundation. Stiftelsen var baserad i Texas och var en gång den största islamiska välgörenhetsorganisationen i USA innan den blev måltavla för Bushadministrationen och sionistiska krafter som en del av det rasistiska ”kriget mot terrorismen” och stängdes ner december 2001, vilket ledde till att fem palestinska män felaktigt dömdes och fängslades. Tre av dem, Mufid Abdulqader, Ghassan Elashi och Shukri Abu Baker, sitter fortfarande fängslade idag. De två andra, Abdulrahman Odeh och Mohammed El-Mezain, som dömdes till 15 år vardera, frigavs 2020 respektive 2022.”

HLF5 dömdes på falska anklagelser om att ”tillhandahålla materiellt stöd till terrorism”, trots att de aldrig ens anklagades för att finansiera det legitima väpnade motståndet mot israelisk ockupation och kolonisering. Samma välgörenhetsorganisationer som finansierades av Holy Land Foundation finansierades också av Internationella Röda Korset och till och med av USAID, den US-amerikanska byrån för internationell utveckling. Men efter att ha misslyckats med att fälla HLF5 i sitt första försök tilläts den US-amerikanska regeringen två gånger att ta in en anonym israelisk underrättelseagent för att erbjuda ännu mer tvivelaktiga, tortyrproducerade ”bevis” mot de fem, tillsammans med ren sensationalism och antipalestinsk, antiarabisk rasism.

Ghassan Elashi föddes i Gaza City och bodde där tills han var 14 år. Han och hans familj flyttade sedan till Kairo i Egypten, där han 1975 tog sin kandidatexamen i redovisning vid Ain Shams University. Han bodde i Saudiarabien och London i ett par år innan han slutligen flyttade till USA 1978. Han bodde i Ohio i flera månader och flyttade sedan till Florida, där han tog sin magisterexamen i redovisning från University of Miami 1981. Strax därefter började Elashi arbeta på ett företag som skapade världens första arabiska dator. År 1985 gifte sig Elashi med Majida och flyttade till Culver City, Kalifornien, nära Los Angeles. De bodde där i cirka sju år innan de 1992 flyttade till Richardson, Texas nära Dallas. Där arbetade han på ett familjeägt datorföretag och var ordförande och volontär för HLF. Elashi och Majida har sex barn: Noor, Huda, Asma, Mohammad, Osama och Omar. ”Jag ber inte om ursäkt för att jag ger mat till föräldralösa barn och behövande familjer. Jag vet vad regeringens mål var, det var att statuera ett exempel av mig. Men de misslyckades, för jag kände en kärlek från min gemenskap som jag inte hade kunnat föreställa mig”, sade han.

Shukri Abu Baker, med palestinskt och brasilianskt påbrå, föddes i Brasilien 1959. När han var 6 år flyttade han och hans familj till Silwad i Palestina, där de bodde i ett par år. År 1967 flyttade familjen till Kuwait och bodde där i ungefär ett decennium. Abu-Baker flyttade till USA 1980, där han tog sin kandidatexamen i företagsekonomi vid Orlando College. Under den tiden hjälpte han också till att starta den första moskén i centrala Florida. Efter att ha gift sig med Wejdan 1982 flyttade Abu-Baker till Indianapolis, Indiana. Där arbetade han som kontorschef för Muslim Arab Youth Association. År 1990 flyttade de till Culver City i Kalifornien, nära Los Angeles, där han och några vänner öppnade Holy Land Foundation. År 1992 flyttade familjen till Dallas och HLF flyttade med dem. Han och Wejdan har fyra döttrar födda i USA: Zaira, Sanabel, Nida och Shurook. Du kan läsa Shukris anteckningar från fängelset på hans blogg: https://notesfromshukri.wordpress.com

Mufid Abdelqader föddes i Silwad i Palestina 1959 och levde en stor del av sitt unga vuxna liv i Kuwait. År 1980 migrerade han till USA för att skaffa sig en högskoleutbildning. Han bodde i Irving i Texas i några månader innan han flyttade till två städer i Oklahoma, först Claremore och sedan Stillwater. För att finansiera sina studier vid Oklahoma State University arbetade Abdelqader en kort tid som diskare på en italiensk restaurang och som kassör på Wendys. Han tog sin kandidatexamen i byggnadsingenjörsskap 1984. År 1985 gifte han sig med Diane. Han tog sin Master’s Degree i Civil Engineering från Oklahoma State University 1994. Familjen bodde i Oklahoma City i flera år innan de slutligen flyttade till Richardson, Texas 1996. Han och Diane har tre döttrar. Sedan 1996 har Abdelqader arbetat för Dallas stad som senior projectledare inom avdelningarna för offentliga arbeten och transport. Mufid är sångare, har arbetat som volontärrådgivare i sin gemenskap och som volontär för HLF.

Se en video om HLF5:

Fallet Holy Land 5

Holy Land Foundation var upprepade gånger måltavla för sionistiska organisationer i en rad rapporter och utredningar på grund av sitt effektiva arbete med att ge stöd till det ockuperade Palestina. HLF var en stor välgörenhetsorganisation som samlade in miljontals dollar till fattiga människor i det ockuperade Palestina, vilket gav välbehövligt stöd och mildrade ockupationens effekter på det palestinska folket. Ledare för stiftelsen övervakades av FBI sedan 1993 medan ökända islamofobiska, rasistiska och sionistiska kommentatorer som Steven Emerson upprepade gånger attackerade stiftelsen.

Stiftelsens situation blev ännu mer prekär under tiden efter Oslo, då man först införde ekonomiska sanktioner och sedan strafflagar som skapade en lista över ”utländska terroristorganisationer”, en lista som uttryckligen skapades för att kriminalisera och undertrycka motstånd mot ”fredsprocessen i Mellanöstern”, som i själva verket var en process för att likvidera den palestinska kampen. Medan bröderna Elashis företag, INFOCOM, utsattes för en razzia av FBI i början av september 2001, anklagat för att ha sålt datorteknik till personer i Libyen, Syrien och det ockuperade Palestina, drev klimatet efter 11 september med ökande rasism och propaganda för ”kriget mot terrorismen” ytterligare på attacken mot Holy Land Foundation. Med hjälp av finansdepartementets extremt omfattande befogenheter frystes HLF:s tillgångar, kontor genomsöktes och organisationen förklarades vara en ”Specially Designated Global Terrorist”-organisation.

Det var 2004 som hemmen för Holy Land Foundation Five – Ghassan Elashi, Shukri Abu Baker, Mufid Abdelqader, Mohammed el-Mezain och Abdulrahman Odeh – utsattes räder och männen greps. 2007 inleddes rättegången mot dem. Trots att anonyma vittnesmål från israeliska underrättelseagenter togs upp i rätten – som inte kunde korsförhöras av försvaret på ett korrekt sätt – slutade den första rättegången med en ogiltigförklaring, där först alla 12 jurymedlemmar röstade för frikännande och en sedan ändrade sig i sista minuten.

Som Within Our Lifetime anmärker: ”En av jurymedlemmarna noterade att fallet verkade ’sammanfogat med makaroner. Det fanns så lite bevis. Juryn utfärdade icke-skyldiga domar på nästan varenda en av de 197 anklagelserna tills en av jurymedlemmarna plötsligt ändrade sig och hävdade att de aldrig hade gått med på dessa domar. Senare framkom bevis som tydde på att denna jurymedlem hade påverkats på ett otillbörligt sätt av dem som ville se HLF5 fängslade.”

Medan HLF5, deras familjer och anhängare av rättvisa i Palestina firade, vägrade regeringen att acceptera nederlaget och ställde återigen HLF5 inför rätta i Dallas, återigen med sensationella, obevisade och orelaterade vittnesmål från israeliska underrättelseagenter. Noor Elashi, dotter till Ghassan Elashi, sade: ”Det var enda gången i USA:s historia som ett vittne i en rättssal tilläts förbli anonymt, så att försvaret inte kunde korsförhöra honom.” Det fanns dock en tidigare liknande händelse – fallet med Abdelhaleem Ashqar och Mohammed Saleh i Chicago, palestinier som anklagades för ytterligare tvivelaktiga ”terroranklagelser” och som även de mötte ockupationsagenter i rätten bakom en slöja av anonymitet. Familjemedlemmarnas politiska tillhörighet i Holy Land Foundation Five åberopades som en form av ännu mer tvivelaktigt ”bevis” mot dem.

I slutändan dömdes HLF5 till ovanligt långa fängelsestraff. ”Shukri Abu Baker och Ghassan Elashi dömdes till 65 års fängelse vardera. Abdulrahman Odeh, Mohammed El-Mezain och Mufid Abdulqader dömdes till 15 till 20 år vardera. Två av Ghassan Elashis bröder, Bayan och Basman Elashi, ställdes inför rätta och dömdes separat för anklagelser som härrörde från InfoCom och Holy Land Foundation. Bröderna greps 2002, tillbringade två år i isoleringscell och ställdes inför rätta 2004. De dömdes till 84 månaders fängelse vardera och släpptes ur fängelset 2009 innan de deporterades till Gaza.”

Abdulrahman Odeh och Mohammed el-Mezain frigavs slutligen 2020 och 2022. När El-Mezain släpptes greps han av ICE – USA:s immigrationsmyndighet – och deporterades sedan till Turkiet. Shukri Abu Baker, Ghassan Elashi och Mufid Abdelqader är fortfarande fängslade – medan Abdelqader ska friges 2025 har Elashi och Abu Baker dömts till ytterligare 45 år i amerikanska fängelser. De har tidigare tillbringat många år bakom galler, inklusive ett antal år i ultrarepressiva ”Communications Management Units” med högsta säkerhet. Alla deras juridiska överklaganden har hittills uttömts, vilket är anledningen till att det är så viktigt att engagera sig i den politiska och folkliga kampen för deras frigivning.

Kampen för att befria Holy Land 5 är en del av kampen för att befria alla palestinska fångar och för att befria Palestina. När vi marscherar och organiserar oss för att konfrontera USA:s imperialism i det ockuperade Palestina och arabvärlden och USA:s ansvar för det sionistiska folkmordet i Gaza, uppmanar vi också till frigivning av dessa palestinska politiska fångar i amerikanska fängelser.

Vidta åtgärder för kampanjen #FreeTheHLF5 med hjälp av punkterna nedan. Listan är inte uttömmande och vi uppmuntrar dig att komma med kreativa idéer för att mobilisera till försvar för HLF5 och till stöd för palestinska fångar:

 • Ta med affischer och annat material om #FreeTheHLF5 till din nästa demonstration för Palestina!
 • Om du representerar en organisation, gå med i kampanjen för #FreeTheHLF5
 • Donera eller anordna en insamling till stöd för Coalition for Civil Freedoms, en viktig organisation som har stöttat Holy Land 5, deras familjer och många andra politiska fångar i hela USA i årtionden
 • Organisera ett evenemang, en filmvisning eller en demonstration till försvar av Holy Land 5 och alla politiska fångar. Skicka detaljerna till oss så delar vi dem. Utanför USA? Protestera vid USA:s konsulat eller en ambassad och kräv att HLF5 släpps fria.
 • Skriv till Shukri, Ghassan och Mufid med hjälp av instruktionerna och adresserna nedan
 • Ta bilder med de affischer som finns här och på WOL:s webbplats och använd hashtaggen #FreeTheHLF5

Resurser

Här är några resurser som du kan använda för att organisera dig för Holy Land Five:

Skriv till The Holy Land 5

Att skriva till fångar är en viktig del av att visa solidaritet och bygga upp moral. Oavsett om du skriver till palestinska fångar i sionistiska fängelser, Georges Abdallah i Frankrike, eller Holy Land 5 och andra politiska fångar i USA visar dina brev dessa fängslade kämpar att de inte är glömda, övergivna eller isolerade trots alla försök att göra det, och de visar också fångvaktarna att dessa fångar har stöd utifrån.

Kom ihåg att alla brev som skickas till HLF5 kan komma att öppnas och läsas av fängelsepersonal. Undvik att skriva något känsligt som kan läsas av vakter och fängelsepersonal. Var noga med att ange både namn och registernummer på kuvertet.

SHUKRI ABU BAKER 32589-177

USP BEAUMONT

U.S. PENITENTIARY

P.O. BOX 26030

BEAUMONT, TX 77720

GHASSAN ELASHI 29687-177

USP MCCREARY

U.S. PENITENTIARY

P.O. BOX 3000

PINE KNOT, KY 42635

MUFID ABDULQADER 32590-177

FCI SEAGOVILLE

FEDERAL CORRECTIONAL INSTITUTION

P.O. BOX 9000

SEAGOVILLE, TX 75159

Ladda ner och använd dessa affischer

Free The Holy Land 5 (Ladda ner PDF)

Frihet åt Ghassan Elashi (Ladda ner PDF)

Frihet åt Shukri Abu Baker (Ladda ner PDF)

Frihet åt Mufid Abdelqader (Ladda ner PDF)

Vi publicerar här en översättning av ett upprop från nätverket Masar Badil:

Masar Badil, den palestinska rörelsen för en alternativ revolutionär väg, uppmanar alla fackligt aktiva, fackmedlemmar och fackliga organisationer att vidta åtgärder för att blockera israeliska fartyg, vägra att lasta eller lossa dem och vägra att transportera krigsvapen till den israeliska ockupationen som för närvarande bedriver ett folkmord mot det palestinska folket i den belägrade Gazaremsan.

Vi har redan sett flera viktiga åtgärder runt om i världen, först och främst den jemenitiska militärens och det jemenitiska folkets handlingar för att blockera användningen av Jemens hav för transport av och passage för sionistiska fartyg och gods.

Transportarbetare i Belgien, Barcelona och Japan har förklarat att de kommer att vägra lasta vapen som färdas till den israeliska ockupationen, medan hamnarbetare i Italien genomförde en endagsstrejk mot det pågående folkmordet. Från Indien till Filippinerna till Sydafrika har arbetarrörelsen klargjort sin ståndpunkt och krävt att de sionistiska ambassadörerna utvisas och avvisat användningen av migrantarbete för att stödja den israeliska ockupationsregimen i stället för palestinska arbetare.

Vi ser också en växande vilja hos folkrörelserna att vidta allvarliga och meningsfulla åtgärder för att stoppa den sionistiska krigsmaskinen, vilket exemplifieras av Palestine Actions direkta aktioner för att stoppa Elbit Systems, den största israeliska vapentillverkaren, och utverka en betydande ekonomisk och materiell kostnad från Elbit i både Storbritannien och Förenta staterna.

Palestinska arbetare, arbetarorganisationer och fackföreningar har redan uppmanat arbetare världen över att vägra tillverka och transportera vapen till ockupationsregimen, och många organisationer och aktivister deltar i blockader av vapenfabriker, järnvägar och hamnar som transporterar vapen och förnödenheter till ockupationen som representerat av kampanjen Block the Boat.

Det är oerhört viktigt att detta inte är symbolhandlingar, solidaritetsförklaringar eller budskap om stöd. Att avvisa israeliska fartyg från världens hamnar är, med utgångspunkt i det jemenitiska exemplet, ett materiellt sätt att belägra ockupationen och stödja det koloniserade, ockuperade folket i Palestina. Det är ett materiellt bidrag till att konfrontera och sätta stopp för det eskalerande folkmord som den israeliska regimen har genomfört i över 75 år, med en intensiv och blodig upptrappning under de senaste 57 dagarna som redan har krävt nästan 20 000 palestinska liv.

Israel genomför inte sitt folkmord på egen hand. Det stöds, beväpnas och finansieras av de imperialistiska makterna – först och främst Förenta staterna, tillsammans med sina partner i Kanada, Frankrike, Tyskland och Storbritannien. Varje hamn och företag som tillåter israeliska fartyg av något slag att lägga till vid sin hamn är en fullvärdig partner i krigsförbrytelser och folkmord med det palestinska folkets blod på sina händer och måste ställas till svars.

Vi vet att vi inte kan vänta på att samma kriminella stater eller internationella organ skall hålla dessa parter ansvariga för sina pågående brott, eller på att folkmordet skall få ett slut. Det palestinska folket och dess motståndsrörelse kämpar dagligen för att göra just detta. Vi uppmanar er, världens arbetare, att utöva er enorma makt, arbetarnas makt, utan vilken ingenting fungerar.

Vi i Masar Badil har uppmanats av arbetarna i Gaza att föra denna uppmaning vidare till er, vår internationella globala arbetarklass, att utnyttja er makt och materiellt bidra till att få ett slut på folkmordet. Vi uppmanar er att:

 1. Blockera och vägra att något israeliskt fartyg dyker upp eller lägger till i någon global hamn; att vägra att lasta eller lossa något israeliskt fartyg. Alla stater bör följa det jemenitiska exemplet och förbjuda användningen av sina hamnar och hav för att beväpna denna folkmordsregim!
 2. Vägra att lasta, lossa eller låta segla något fartyg från något land som för vapen, materiel och förnödenheter till den folkmördande sionistiska regimen. Arbetarnas händer får inte besudlas med folkmordets last!

Vi, de palestinska arbetarna i exil och diaspora, är en del av världens arbetare. Det är för länge sedan dags att trappa upp vårt deltagande i denna kamp till en materiell nivå som kan stänga av folkmordets, ockupationens och kolonialismens handelsvägar och stoppa flödet av vapen, bomber och artilleri som gör det möjligt för den israeliska regimen att slakta palestinska män, kvinnor och barn. Vi uppmanar er alla i dag, våra arbetarkamrater, att tillsammans med oss agera för att få slut på folkmordet, för rättvisa, seger och befrielse för arbetarna och folket i Palestina!

Detta är en översättning av ett uttalande som först publicerades på engelska.

Samidoun Palestinian Prisoner Solidarity Network fördömer i starkaste ordalag de räder som utförts av tysk polis i fyra delstater, med särskilt fokus på Berlin, och som riktats mot palestinier som betecknats som medlemmar i eller anhängare till Samidoun eller den palestinska islamiska motståndsrörelsen, Hamas, av den tyska staten. Vi uttrycker vår djupaste solidaritet med alla dem som utsatts för dessa räder, och vi ser dessa räder som ett tydligt försök av den tyska staten att terrorisera de palestinska, arabiska och muslimska gemenskaperna i Tyskland och, mer allmänt, den folkliga opinionen till stöd för palestinsk frigörelse. Dessa åtgärder bygger på det flera veckor gamla förbudet mot Samidoun, demonstrationsförbuden, polisattacker mot gemenskaper, rasistisk uppvigling i medier och fascistiska politiska, sociala och kulturella angrepp på alla medlemmar i dessa utpekade gemenskaper.

Dessa räder är dessutom ett försök av den tyska staten att påskynda det sionistiska folkmord som just nu genomförs i det ockuperade Palestina och som redan har tagit livet av över 14 000 palestinier, fördrivit över hälften av palestinierna i Gaza, förstört tiotals sjukhus, skolor, moskéer och kyrkor och skadat ytterligare tiotusentals palestinier. Polisräderna är också ett försök att tysta alla röster som talar för de palestinska fångarnas frigivning, särskilt vid denna tidpunkt, då sex palestinska fångar har under den senaste månaden lidit martyrdöden i ockupationens fängelser, när fångar utsätts för daglig tortyr och misshandel och när en fångutväxling eventuellt är nära förestående och kräver alla solidariskt sinnade människors stöd.

I stället för att agera som en ansvarsfull part – genom att sanktionera den israeliska ockupationsregimen, utvisa dess ambassadör och åberopa folkmordskonventionen för att skydda palestinierna – vilket är vad en stat, som i likhet med Tyskland hävdar att den har lärt sig av sin historia som nazistisk folkmordsförövare, bör göra – har den i stället tiodubblat sitt militära stöd och sin vapenförsäljning till den israeliska ockupationen bara under de senaste två månaderna och infört en nivå av polisrepression, inte skådad sedan Tysklands återförening, mot den palestinska gemenskapen och palestinavänner i stort.

Vi hävdar att dessa angrepp mot människor som var medlemmar i Samidoun innan Samidoun förbjöds i Tyskland 2 november, liksom mot människor som deltar i demonstrationer och massaktioner till Palestinas försvar, kommer att misslyckas i försöket att terrorisera och tysta gemenskapen och den växande rösten för rättvisa i Palestina. De tiotusentals människor som fyller gatorna för varje upprop för Palestina kommer att fortsätta att göra det, även om de utsätts för polisangrepp och gripanden för att de uttalar så enkla krav som ”Stoppa folkmordet” och ”From the river to the sea, Palestine will be free”.

Våra krafter och våra ansträngningar runt om i världen är inriktade på att stödja det heroiska palestinska folket i Gaza och i hela det ockuperade Palestina och att organisera överallt i exil och diaspora, på internationell, arabisk och palestinsk nivå, för att få ett slut på folkmordet, för att bekräfta det palestinska motståndets legitimitet och ledarskap och för att befria Palestina, hela Palestina. De systematiska rasistiska övergrepp som riktas mot det palestinska folket och de arabiska och muslimska gemenskaperna i stort kommer inte att tysta oss eller undertrycka vårt arbete. Oavsett om repressionen sker i Tyskland, Frankrike, Storbritannien, Kanada eller Förenta staterna står det klart att dessa attacker mot dem som kämpar för rättvisa i Palestina endast återspeglar imperialistmakternas desperation att med alla medel försvara sitt brottsliga sionistiska koloniala bosättarprojekt i arabregionens hjärta, inklusive att riva sönder alla sina proklamationer och löften om demokrati, mänskliga rättigheter, yttrandefrihet och föreningsfrihet. Vi uttrycker vår tydliga solidaritet med alla människor och organisationer som har utsatts för gripanden, frihetsberövanden, polisräder, husrannsakningar, trakasserier, repressalier från arbetsgivare, officiellt nedtystande och andra former av förföljelse för sina ståndpunkter om Palestinas frigörelse.

Trots alla attacker är verkligheten tydlig: folket står med Palestina. Från de tiotusentals, ja hundratusentals som trotsar statens repression i Tyskland och går ut på gatorna för Palestina, till massorna i Frankrike som reser sig mot polisens mobiliseringsförbud, till de miljoner i Storbritannien som demonstrerar trots försök att förbjuda den palestinska flaggan, till de pågående aktionerna i Storbritannien, Kanada och Förenta staterna för att materiellt möta och utmana krigsmaskinen genom direkta aktioner som Palestine Action – och detta är bara i hjärtat av den imperialistiska kärnan. I Latinamerika har Colombia, Venezuela, Kuba, Belize och Bolivia klippt banden, återkallat sina ambassadörer eller bekräftat sitt förkastande av den israeliska ockupationsregimen och krävt ett slut på folkmordet. Sydafrikas parlament har röstat för att utvisa den israeliska ambassadören. Och i arabvärlden förenas naturligtvis det libanesiska, jemenitiska och irakiska motståndets heroiska och makalösa roll med folkets tydliga känsla och anda att skambelägga varje reaktionär regim som är medskyldig till folkmordet i Palestina och till de imperialistiska planerna för regionen.

Bilderna på hundratals maskerade och tungt beväpnade poliser som invaderar palestinska studenters, arbetares och flyktingars lägenheter i Tyskland framstår som en imitation av den israeliska ockupationsmaktens dagliga invasioner av palestinska hem i det ockuperade Palestina, liksom som ett oroande eko av Tysklands egen nazifascistiska historia. Och eftersom palestinierna i det ockuperade Palestina aldrig har slutat kämpa trots över 75 år av sionistisk ockupation och 100 år av kolonialism, kommer dessa attacker inte att tysta den växande rörelsen i Tyskland och alla andra imperialistmakter som är inblandade i angreppet på Palestina, eftersom nya generationer vägrar deltagande och delaktighet i folkmord.

Vi fastslår: Inga förbud, polisrazzior eller kriminaliseringar kommer att tysta andan, viljan och organisationen hos de palestinska, arabiska och internationalistiska röster som konfronterar imperialism, sionism och reaktion. Som Samidoun är vi fast beslutna att utmana förbudet och dessa attacker med alla lagliga medel, och våra ögon kommer inte att vändas bort från vår roll i arbetet för att snarast få ett slut på folkmordet och befria alla palestinska fångar. Palestina kommer att befrias från floden till havet. Länge leve det palestinska motståndet. Seger, återvändo, total befrielse och avkolonisering för hela Palestina.

Förra torsdagen tillkännagav Nancy Faeser, tyska inrikesministern (tidigare känd för flera antiarabiska propagandakampanjer), ett förbud mot Samidoun.

De tyska myndigheternas förbud mot Samidoun är ett aktivt deltagande i det pågående folkmordet i Gaza. Syftet med ett sådant förbud är att undertrycka oliktänkande med statens fulla kraft. Det går hand i hand med demonstrationsförbud, polisingripanden mot människor på gatorna för att de bär kufiya eller Palestinaflagga, förbud mot att säga ”From the river to the sea, Palestine will be free”, införandet av politiska förbud, försök att deportera aktivister eller frånta dem deras uppehållstillstånd. 

Allt detta är fullständig medverkan och delaktighet i folkmord. När vi skriver detta har de israeliska ockupationsstyrkorna genomfört en ny massaker i flyktinglägret al-Bureij i centrala Gaza och bombat 30 hem i ett tättbefolkat läger. Den tyska staten och inrikesministeriet väljer att stödja dessa attacker genom att bedriva en kampanj av terror och repression mot de som vågar uttala sig mot dessa pågående brott och som vill mobilisera människor för att sätta stopp för förstörelse, krig, ockupation och kolonialism. 

Den tyska staten och alla imperialistiska makter, som följer USA:s president Joe Bidens exempel, är inte bara medskyldiga till förtal och avhumanisering av det palestinska folket utan också till ockupationsregimens mordiska krigsförbrytelser och brott mot mänskligheten. Delaktighet i folkmord är brott mot internationell lag, liksom förföljelse av organisationer för att de motsätter sig apartheid, och vi är fast beslutna att hålla Tyskland ansvarigt för dess brott mot inte bara Samidoun, utan det palestinska folket som helhet.

Detta angrepp bör vara en allvarlig källa till oro för alla politiskt aktiva, särskilt för palestinsk befrielse. Den är avsedd att införa en norm där organisationer kan förbjudas att anordna demonstrationer, föreläsningar, sätta upp affischer och engagera sig i helt offentligt och politiskt arbete som utmanar den tyska staten och dess delaktighet i israeliska krigsförbrytelser, brott mot mänskligheten och det pågående folkmordet i Gaza. Det kommer vid en tidpunkt då fler människor än någonsin talar för rättvisa och befrielse i Palestina och är menat som ett angrepp mot rörelsen som helhet. 

Om det är möjligt att förbjuda Samidoun, då är det möjligt att förbjuda alla politiska organisationer och grupper i Tyskland som utmanar den tyska statens politik och dess imperialistiska roll. Denna åtgärd går hand i hand med USA:s pågående påfyllning av bomber som riktas mot det palestinska folket i Gaza. Den är avsedd att stärka den israeliska krigsansträngningen genom att beröva det palestinska folket dess folkliga stöd på gatorna.

Detta är också ett rasistiskt angrepp på det palestinska och arabiska samhället. Samidoun i Tyskland leds av palestinska flyktingungdomar, och de tyska medierna har ägnat sig åt en uppenbart rasistisk smutskastningskampanj som syftar till att hetsa de mest rasistiska och fascistiska krafterna i landet mot den palestinska gemenskapen, Europas största. Polisen i Berlin har ägnat sig åt ett kontinuerligt, riktat och aggressivt angrepp mot arabiska stadsdelar och samhällen. Samidoun-aktivister har utsatts för allvarlig repression, till exempel hotas Zaid Abdulnasser med att bli av med sitt uppehållstillstånd och Musaab Abu Atta med ett politiskt förbud. Andra aktivister har hotats med deportering bara för att de deltagit i protester och evenemang. Detta förbud är avsett att hålla samhällena tysta av terror och rädsla, att kuva ungdomarnas röst och att stärka de mest rasistiska och fascistiska krafterna mot det palestinska folket både i Tyskland och i Palestina.

Angreppet på Samidoun är en del av angreppet på det palestinska folket som helhet. Det återspeglar den tyska statens imperialistiska intressen. Långt ifrån att uttrycka en känsla av skuld eller ansvar för nazistiska brott och folkmord, vittnar denna handling om den tyska statens aggressiva engagemang för och främjande av rasism, förtryck och krigsförbrytelser. Vi måste vara tydliga: Tyskland har ingen legitimitet eller auktoritet att tala om mänskliga rättigheter, frihet eller demokrati. De är fast beslutna att ta alla dessa saker ifrån alla som uttalar sig mot folkmord och kolonialism i Palestina.

Samidoun har också varit en särskild måltavla eftersom vi talar för de palestinska fångarna, som står i frontlinjen för kampen och möter repression, och för att vi uttrycker vår solidaritet med det legitima palestinska motståndet. Medan Tyskland förtrycker det palestinska samhället och förbjuder Samidoun, har dess officiella utposter utomlands ofta försökt att påverka och styra palestinsk politik genom villkorad finansiering och liknande koloniala förehavanden. Genom detta förbud vill den tyska staten inte bara stödja folkmord utan även kriminalisera till och med verbalt motstånd mot detta folkmord. Det palestinska folket, liksom alla koloniserade och förtryckta folk, har rätt att göra motstånd för att befria sig själva och sitt land från kolonialism och ockupation, från floden till havet. De som gör motstånd mot ockupation och förtryck – det palestinska motståndet – är inte bara det palestinska folkets hjältar, de är hela mänsklighetens försvarare. 

I detta ögonblick uppmanar vi alla aktivister och anhängare av Palestina, och alla som bryr sig om frihet och rättvisa, att höja rösten om folkmordet i Gaza, att höja rösten om förbudet mot Samidoun och att högt och tydligt bekräfta att Palestina kommer att bli fritt från floden till havet, och att palestinierna har rätt att göra motstånd mot ockupation och förtryck. Genom denna handling, genom polisens upprepade krav på protestorganisatörerna, vill den tyska staten undertrycka dessa sanningar och denna verklighet. De vill säkra vår tystnad och till och med vår medverkan, och vi kommer inte att tillåta dem att göra det. 

Vi upprepar våra ord när den tyske förbundskanslern Olaf Scholz tillkännagav kravet på att förbjuda Samidoun: På arabiska betyder ordet ”Samidoun” de som är ståndaktiga. Vi använder detta namn för att hänvisa till de palestinska fångarna, som fortfarande sitter bakom galler och kämpar för frihet. I dag bekräftar vi att vi kommer att förbli ståndaktiga och engagerade för det palestinska folket, fram till seger, återvändande och befrielse.

Ett uttalande från Samidoun NY/NJ:

Vi delar uppfattningen att Gaza är ”det första experimentet för att göra oss alla disponibla” och ”den troliga framtiden för arbetarklassens massor världen över” med Colombias president Gustavo Petro och The Hampton Institute.

Under 1900-talet tillämpade fascistiska stater rasifierad avhumanisering, ghettoisering och tvångsförflyttning till koncentrationsläger ihop med brutalt militärt förtryck av de arbetande och koloniserade massorna för att utvidga sitt utrotningssystem. Dessa taktiker fungerade som en mekanism för genomförandet av den härskande klassens ”slutgiltiga lösning” och för att bevara kapitalismens makt.

Under 2000-talet fortsätter motsättningarna mellan den västliga imperialistiska kärnan och den rasifierade globala arbetarklassen att skärpas. Den USA-ledda imperialistiska kärnans makt minskar men den behåller sitt desperata strypgrepp på kapitalismen. Gaza är en brännpunkt för detta strypgrepp och ett testområde för en helt ny utrotningstaktik.

Dessa nya fascister har funnit det mer ändamålsenligt att belägra ett folk där de redan bor och samordna ett tvådelat angrepp: å ena sidan en brutal blockad som hindrar allt från att komma in eller ut, å andra sidan, efter decennier av global militär upptrappning, en ständig bombningskampanj som ökar i omfattning och barbari varje gång samtidigt som det bedrivs en avhumanisering på global skala av befolkningen som ska utplånas.

Det blir allt tydligare att denna taktik inte kommer att stanna i Gaza.

Från Kashmir till Korea lägger fasciststater som Indien och USA redan grunden för att upprepa denna taktik.

Det blir tydligare för varje dag att vi står inför en samordnad insats för att normalisera inte bara folkmordet på palestinierna utan på alla människor som utmanar den USA-ledda imperialistiska världsordningen.

Det är i denna anda som vi hyllar det modiga palestinska folket och deras motstånd. Deras försvar mot denna fascistiska politik ger oss alla dyrbar tid att förstå situationens allvar och, vilket är ännu viktigare, att agera beslutsamt mot den.

Stoppa det israeliska folkmordet på palestinierna!

Stöd det palestinska motståndet och den palestinska revolutionen!

Förena er med världens kämpande folk för att stoppa den fascistiska anstormningen!

Förtryck och övervakning

”Fråga dig själv varför den kapitalistiska härskande klassen har svarat på ekonomisk kollaps med retorik om överbefolkning, polisstäder och … militärutgifter utan motstycke.” – The Hampton Institute

När den globala kapitalistiska ekonomin urartar och ledarskapet inleder impopulära åtstramningsåtgärder växer revolutionära rörelser fram över hela världen och särskilt i det globala syd, så som de gjort under hela 1900-talet.

Som svar på detta:

 • Polisstyrkor runt om i världen blir alltmer militariserade och världens militärutgifter har ökat till historiens högsta nivå
 • USA tvingar fram mångmiljarddollarprojektet Cop City i Atlanta, GA, för att ytterligare militarisera polisen och förbereda dem för urban krigföring
 • Länder tvärs över den utvecklade världen har normaliserat högteknologisk övervakning och sofistikerade metoder för att forma den allmänna opinionen
 • Drönarteknologi som utvecklats och testats av den sionistiska regimen blir allt vanligare runt om i världen och sveper in skyarna i ett täcke av död
 • Antikommunistiska skrämseltaktiker som användes under 1900-talet gör comeback för att skrämma människor från att offentligt stödja Palestina eller delta i antiimperialistiska motståndsrörelser
 • Stater runt om i världen inför lagar mot ”terrorism” för att brutalt undertrycka rörelser och att skapa misstro inom de samhällen de förtrycker

Åtgärder mot invandring

Som Gustavo Petro påpekade: ”Invandringspolitik, koncentrationsläger för invandrare … [och] ekonomiska blockader av rebelländer” tillsammans med hemliga operationer för att ersätta alla ledare som hotar USA:s och NATO:s globala hegemoni blir allt vanligare.

När västvärlden fortsätter att lägga beslag på världens resurser och fördärva marken och atmosfären, söker sig ekonomiska flyktingar och klimatflyktingar allt oftare till platser där det är säkrare.

Som svar på detta:

 • Västvärldens länder skärper sin migrationspolitik och, på senare tid, hotar att deportera och fängsla alla som ifrågasätter deras folkmordspolitik
 • Byggandet av gränsmurar har gått på högvarv: idag har världen över 80 gränsmurar jämfört med endast 7 i slutet av andra världskriget
 • Flera US-amerikanska politiker stödjer en invasion eller bombning av Mexiko i jakten på ”narkotikahandlare”, en bred, beväpnad beteckning inte olik ”gängmedlemmar” eller ”terrorister” som används för att motivera militär ockupation och förtryck av människor som motsätter sig USA:s imperialistiska herravälde.

Palestina, Kurdistan

Intifada, Serhildan

Rojavakommittéerna genomförde idag en aktion tillsammans med Samidoun Göteborg. I solidaritet med det palestinska folket och de förtrycktas kamp för frihet.

Vi ser en alltmer fascistisk utveckling i såväl Sverige som i övriga så kallade liberala demokratier i Europa. Föreningsfriheten är under angrepp, och det pågår en tilltagande kriminalisering och repression mot både den palestinska och kurdiska solidaritetsrörelsen i Europa. I Tyskland har man beslutat att förbjuda Samidoun, och i bl a Frankrike och Storbritannien har pro-palestinska sammankomster och budskap kriminaliserats. Från den svenska högerns håll hörs liknande krav på kriminalisering. Samtidigt finns dock en redan uppenbar risk att den nya terrorlag som trädde ikraft i somras kan komma begränsa och kriminalisera föreningslivet i Sverige.

I detta sammanhang är det viktigare än någonsin att vi visar vår solidaritet och enighet i den palestinska frågan. Men också för våra kamrater här i Sverige som bedriver ett helt avgörande solidaritetsarbete för Palestina och dess folk. Vi står enade i kampen för ett fritt Palestina och låter oss inte skrämmas till tystnad.

Leve Palestina! Solidaritet med Samidoun!