Hälsning från Folkfronten för Palestinas befrielse på 1 maj 2024

Länge leve 1 maj som en kampdag för världens arbetare och fria folk mot mänsklighetens fiender.

O vårt stora palestinska folk,
O den palestinska arbetarklassen och de kämpande överallt,
O alla fria och hedervärda i vår nation och i världen,

Varje år 1 maj firar världens folk, särskilt den globala arbetarklassen och alla fattiga, förtryckta och nedtrampade i denna värld, inför brutaliteten, grymheten och slaveriet det utsätts för av en grym finansiell elit, som ignorerar alla mänskliga värden och principer, som gör allt i sin makt för att bevara sin kontroll och dominans över världens folk och deras resurser, som för sina politiska, ekonomiska och sociala ändamål använder allt som militärindustrins och den moderna teknikens utveckling erbjuder och alla förräderiets och bedrägeriets metoder för att uppnå sina mål och intressen, utan några moraliska eller mänskliga skrupler eller samvetskval.

Vårt folk, tillsammans med alla arbetare och fria människor i världen, högtidlighåller 1 maj i år vid en tidpunkt då de utsätts för den mest brutala och våldsamma kampanj av folkmord och etnisk rensning, som överträffar fascisternas och nazisternas grymhet och blodtörst, i händerna på en grupp mördare som kallar sig en armé för en invaderande ersättningsenhet, under ledning, partnerskap, stöd, täckmantel och medverkan av den US-amerikanska administrationen och de koloniala västimperialistiska makterna, mänsklighetens fiender. De tror att de med sina brott och sin brutalitet kan bryta ned vårt folks vilja och påtvinga dem kapitulation och nederlag. I ett vansinnigt försök att inte bara döda människor, smula sönder stenar och rycka upp träd med rötterna utan också att utplåna vårt folks identitet, historia och civilisation och göra det omöjligt för vårt folk att stanna kvar på sin mark.

I en tid då massakrerna och brotten som begås av den sionistisk-imperialistiska alliansen fortsätter och eskalerar, skriver vårt ståndaktiga folk, som tror på rättvisan i sin sak, i alla sina städer, byar och samhällen, över hela det historiska Palestina och på alla platser där de befinner sig, särskilt vårt ståndaktiga folk i Gazaremsan, varje dag en ny sida av hjältemod och mirakel, vars like historien sällan har bevittnat. Trots såren och smärtan, trots blodet och kroppsdelarna, trots strömmen av rinnande blod och den etniska rensningen i dess fulaste former, reser sig vårt folk alltjämt ur spillrorna och ruinerna, bär sina sår och marscherar mot seger och frihet, hissar motståndets flagga, med större beslutsamhet och tro på rättvisan i sin sak och segerns oundviklighet, med tålamod, ståndaktighet och motstånd som vapen och med stöd från alla fria och hedervärda människor i vår nation och i världen.

När vi böjer oss i vördnad och bävan inför vårt folks uppoffringar, ståndaktighet och beslutsamhet, måste vi betona vikten av att stärka den inre fronten och befästa den, och enhet i hållning och uppträdande, över olika politiska och sociala nivåer och fält, och beröva fienden på förmågan att genom bedrägeri och politiska manövrer uppnå det som den misslyckats med att uppnå på slagfälten. Vi uppmanar också till att öka den sociala solidariteten och stödet mellan vårt folks olika politiska och sociala delar, för att övervinna denna prövning med större styrka och motståndskraft inför konspirationer och omintetgöra dem.

I ljuset av den intensifierade konfrontationen mellan aggressionens, orättvisans och krigsprofitörernas krafter och fredens, rättvisans, frihetens och mänsklighetens krafter i världen, trots alla de finansiella resurser, militära resurser och den ekonomiska hegemoni som aggressionens krafter besitter, blir frihetens och rättvisans krafter mer medvetna och omdömesgilla när det gäller att försvara sina intressen mot de imperialistiska planer som syftar till att eliminera alla ädla mänskliga och etiska värden. I detta sammanhang framför vi våra högsta uttryck av tacksamhet och uppskattning till alla fria och hedervärda i världen som idag står sida vid sida med vårt folk och deras rättvisa sak inför de imperialistiska och sionistiska brotten.

Vi sänder en hälsning av respekt och stolthet till universitetsstudenterna över hela världen, särskilt till studenterna vid US-amerikanska universitet, som protesterar mot ockupationens brott och den US-amerikanska administrationens stöd till den, och som kräver ett stopp för aggressionen mot det palestinska folket. Vi hälsar också alla de arbetar- och kvinnoorganisationer som står i solidaritet med vårt folk och dess sak, och alla de fria och hedervärda som fyller torgen och fälten i världens från största huvudstad till minsta by till stöd för vårt folk och för dess rättfärdiga sak.

Ära och evighet åt martyrerna, frihet åt fångarna och läkedom åt de sårade.
En hyllning till vårt ståndaktiga folk över hela det historiska Palestinas land och på alla platser där de är befinner sig.
En hyllning av kärlek och lojalitet till våra modiga arbetare när de, tillsammans med alla delar av vårt folk – politiskt och socialt – för kampen för nationell, ekonomisk och social befrielse.
En hyllning till den globala arbetarklassen som står inför orättvisor, aggressioner och den globala imperialismens angrepp.
En hyllning till alla hedervärda och fria människor i världen som står upp mot orättvisor och aggression.

Folkfronten för Palestinas befrielse
Centrala mediaavdelningen
1 maj 2024

INGA KOMMENTARER

Lämna en kommentar