Svenska Vapen Mördar Jemens Barn: Dra Sverige ur Kriget

I måndags hölls fredsdemonstrationer i 17 länder över hela världen mot det imperialistiska kriget i Jemen under aktionsdagen World Says No To War On Yemen, som bland annat uppmärksammades av Samidounnätverket, tillsammans med över 300 andra organisationer.

En koalition ledd av den reaktionära Saudiarabiska monarkin invaderade landet i mars 2015. Länder såsom USA, Frankrike och Bahrain har också militär i landet. På försvarsmaktens hemsida kan man även läsa om FN-interventionen där Sverige deltar sedan 2019.

”Ett av FN:s bidrag i Jemen är en civil observatörsinsats (UNMHA) som består av personal med militär och polisiär kompetens samt personal med erfarenhet från civila FN-insatser.” [1]

Saudiarabien är en av de diktaturer som svensk export förser med vapen och krigsmateriel. 2019 ökade svensk vapenexport rejält – från redan internationellt höga siffror – till rekordnivåer. Andelen krigsmateriel exporterat till vad man kallar ”ofria” länder (där Saudiarabien ingår) ökade också. Konflikten har tills tagit livet av över 12 000 civila och till dess följder räknas över 80 000 barn som har dött av svält. [2]

Sveriges roll i det imperialistiska aggressionskriget är förkastlig och måste upphöra. Samidoun Stockholm säger: Nej till kriget i Jemen; Ner med svensk och US-amerikansk imperialism; Stoppa vapenexporten till Saudiarabien. Leve det jemenitiska folkets heroiska kamp mot imperialism!

This Monday demonstrations for peace were held in 17 countries across the globe against the imperialist war on Yemen during the Day of Action No to War on Yemen, having been observed by the Samidoun Network along with over 300 other organizations. 

A coalition led by the reactionary Saudi monarchy invaded the country in 2015. Countries such as the US, France and Bahrain also keep military in the country. On the Swedish Defence Forces website the following can be read:

“One of UN contributions to Yemen is a civilian observer mission (UNMHA) consisting of personnel with military and police competence with experience from civilian UN interventions” [1, our translation]

Saudi Arabia is one of the dictatorships supplied with Swedish weapons and war materiel. 2019 Swedish weapons exports – already remarkably high by international standards – increased significantly to record levels. The percentage exported to countries designated “unfree” (Saudi Arabia is in this category) also increased. The conflict has cost over 12 000 civilian lives and its casualties include over 80 000 children who have died of starvation. [2]

Sweden’s role in the imperialist war of aggression is undeniable and despicable. Samidoun Stockholm proclaims: No to war on Yemen; Down with Swedish and US-American imperialism; Stop the export of weapons to Saudi Arabia. Long live the heroic struggle of the Yemeni people against imperialism. 

Läs Samidounnätverkets uttalande på aktionsdagen här: https://samidoun.net/2021/01/january-25-the-world-says-no-to-war-on-yemen/

[1] https://www.forsvarsmakten.se/sv/var-verksamhet/forsvarsmakten-utomlands/pagaende-internationella-insatser/jemen-unmha/

[2] https://eu.usatoday.com/story/news/world/2018/11/21/yemen-children-hunger/2076683002/

INGA KOMMENTARER

Lämna en kommentar