Uttalande från PFLP på den första intifadans 33:e årsdag

Samidoun Stockholm har översatt ett uttalande från Folkfronten för Palestinas Befrielse för högtidlighållandet av årsdagen för den första intifadan. Det går att läsa här:

PFLP: Stenarnas Intifada var ett folkligt svar på fienden och dess allierade hos de koloniala makterna och reaktionära arabregimernas försök att likvidera den palestinska revolutionen.

PFLP, på 33-årsdagen för det folkliga upproret som bröt ut på denna dag i de ockuperade territorierna 1987, saluterar de motståndskraftiga massorna av palestinier och arabiska folk som alla representerade ryggraden och dess stöd i upproret.

Även alla världens fria människor som stöttade Palestinas rättfärdigade sak, och stod bakom vårt folks legitima kamp för frihet, återvändo, självständighet, värdighet och självbestämmande.

PFLP, när vi uppmärksammar detta stora revolutionära minne, fastslår att intifadan var ett exempel att följa i det palestinska folkets förmåga att föreslå konfrontationsmetoder och skapa ett kampsätt motsvarande essensen i varje steg.

Det representerade det palestinska folkets svar på fienden och dess allierade hos koloniala krafter och de reaktionära arabregimerna; att likvidera den palestinska revolutionen, med startpunkt i dess direkta närvaro på historiska Palestina och Libanons gränser specifikt.

En politik av förföljelse, trakasserier, förtryck och strypning, såväl materiell som immateriell, utövades mot de revolutionära krafterna i de arabiska länderna och överallt i övrigt.

Vi bekräftar att det imperialistiska systemets attack, med det sionistiska projektet och svansen av arabisk reaktion I sin spets, att likvidera den palestinska saken, är en förlängning av en position fientlig mot alla de arabiska folken, det palestinska inkluderat.

Det blir till nödvändighet att lyfta fram erfarenheten av de korrekta upproren och revolutionerna, och påminna världen om de odödliga bedrifter som har skapta gentemot det sionistiska kolonialprojektet: sedan början av dess cancerliknande expansion i Palestina.

Folkfronten framhäver också sin övertygelse att enigheten hos vårt folk och de nationella krafterna i intifadan, i varje steg av vår kamp, var en fundamental pelare i konfrontationen med fienden, och därmed kallar vi på återupprättandet av den palestinska nationella enigheten och det folkliga motståndet. Samt alla former av kamp och metoder för att uppnå målen av frihet, återvändo; självständighet och upprättandet av ett oavhängigt Palestina på hela dess nationella mark från sjön till havet.

Intifadan representerade den största processen i att underminera ockupationsmakten. Dess organisatoriska slagan var: Frihet och Självständighet, och i linje med det varnar Folkfronten om faran i att fortsätta satsa på samma reformistiska projekt som haft inneburit så katastrofala förhandlingar spm så allvarligt skadat enigheten och kampen hos vårt folk, och satt i sten en kontinuerlig horisontell och vertikal splittring hos vårt folk. 

Vi förnyar vårt upprop att avfärda förslagen att ge upp och återgå till förhandlingarnas och säkerhetskoordineringens väg som producerades av den arabiska normaliseringen som ämnar att implementera bosättarens mål. 

Allt vårt folk har är att fortsätta och eskalera den nationella kampen och kampen mot fienden, dess projekt, planer och allt som den representerar.

Folkfronten saluterar med största respekt martyrerna som dött på rättvisans väg för sitt folks frihet, för fångarna och de skadade, för familjerna. Vi förstärker vår tro på folkets förmåga att justera maktbalansen. Folkfronten tror fortfarande på folkets förmåga att slå sönder den sionistiska fienden, med hjälp av enigheten hos de arabiska folken och världens alla folk, möjligheten att realisera frihet för folkets läger gentemot det aggressiva imperialistiska herraväldets läger.

INGA KOMMENTARER

Lämna en kommentar