30 June, Cluj-Napoca (Romania): Film Screening – Fedayin: The Struggle of Georges Abdallah

Wednesday, 30 June
7:45 pm
Strada Războieni 60
400260 Cluj-Napoca, România
Facebook: https://www.facebook.com/events/183670633741312

[EN]
Fedayin, Georges Abdallah’s Fight reconstitutes the journey of a tireless Arab warrior for Palestine. From the camps for Palestinian refugees where he developed his political conscience, to the international mobilization for his release, we will discover the man who became one of the oldest political prisoners in Europe.

More than just a story of Abdallah’s life, the documentary reconstructs the complicated history of the struggle for the liberation of Palestine, a battle strongly linked to the emancipation of Arab peoples under the yoke of Western colonialism as well as the class struggle within Arab and European societies.

Abdallah is a controversial figure because he forces us to face the the responsibility that European countries bear in supporting the oppression of the Palestinian people and forces us to re-evaluate our own understanding of what the liberation of Arab peoples means and how “terrorism” has been instrumentalized to delegitimize Palestinian and Arab resistance:

” Of course, <<tolerant>> and <<democratic>> minds can well be indignant against the rise of <<fanaticism>> and <<terrorism>>. They never forget to display their humanitarian solidarity with the resistance against the occupant, as long as the victims obey the laws of their torturers. That is to say that the war should never go beyond the regions in the peripheries and should never disturb their criminal peace.“

Abdallah is one of the longest-serving political prisoners in Europe, having been imprisoned by the French state for more than 35 years. Although, under French law, he has been eligible for parole for more than 20 years, his appeals have been consistently dismissed as a result of numerous interventions by the United States, which sees him as a fierce opponent for Western hegemony in the Middle East. His story lies at the intersection of the anti-colonial struggle, the class struggle and the struggle against the carceral system, becoming over the years a symbol of Palestinian resistance and beyond.

The documentary will be subtitled in English. Entry is free.

To minimize epidemiological risks, the projection will take place outdoors.

The documentary is made by Vacarme(s) Films, a documentary filmmaker collective that has made a political commitment to fight against all forms of domination.

Trailer:

[RO]
Fedayin, lupta lui Georges Abdallah reconstituie călătoria unui neobosit luptător arab pentru Palestina. De la taberele pentru refugiații palestinieni în care și-a dezvoltat conștiința politică, la mobilizarea internațională pentru eliberarea sa, îl vom descoperi pe omul care a devenit unul dintre cei mai vechi prizonieri politici din Europa.

Mai mult decât o simplă povestire a vieții lui Abdallah, documentarul reconstituie istoria complicată a luptei pentru eliberarea Palestinei, luptă puternic legată de emanciparea popoarelor arabe de sub jugul colonialismului Vestic precum și de lupta de clasă din interiorul societăților arabe și a celor europene.

Abdallah este o figură controversată deoarece ne pune față în față cu responsabilitatea pe care o poartă țările europene în susținerea oprimării poporului palestinian și ne forțează să ne reevaluăm propria înțelegere asupra a ceea ce înseamnă eliberarea popoarelor arabe și a modului în care „terorismul” a fost instrumentalizat pentru a delegitima rezistența palestiniană și arabă:

“Desigur, mințile <<tolerante>> și <<democratice>> pot fi foarte indignate împotriva creșterii <<fanatismului>> și a <<terorismului>>. Ei nu uită niciodată să-și arate solidaritatea umanitară cu rezistența împotriva ocupantului, atât timp cât victimele se supun legilor torționarilor lor, atât timp cât războiul nu depășește niciodată regiunile de la periferie și nu perturbă niciodată pacea lor criminală.”

Abdallah este unul dintre cei mai longevivi prizonieri politici din Europa, fiind încarcerat de statul francez de peste 35 de ani. Deși, conform legii franceze, el este pasibil pentru eliberare condiționată de peste 20 de ani, apelurile lui au fost constant respinse ca urmare a numeroaselor intervenții din partea Statelor Unite, care îl văd drept un adversar de temut pentru hegemonia Vestică în Orientul Mijlociu. Povestea lui se află la intersecția dintre lupta anti-colonială, lupta de clasă și lupta împotriva sistemul carceral, devenind de-a lungul anilor un simbol al rezistenței palestiniene și nu numai.

Documentarul va fi subtitrat în limba engleză. Intrarea este liberă.

Pentru a minimiza riscurile epidemiologice, proiecția va avea loc în aer liber.

Documentarul este realizat de Vacarme(s) Films, un colectiv de film documentar care și-a asumat un angajament politic de luptă împotriva tuturor formelor de dominație.

Trailer: