Intervju: Angrepp och smutskastning mot Collectif Palestine Vaincra siktar på hela Palestinasolidaritetsrörelsen

Följande intervju med Collectif Palestine Vaincra (medlemsorganisation i Samidoun-nätverket) gavs ursprungligen ut på franska i Chronique de Palestine. Läs originalet på franska här: https://www.chroniquepalestine.com/attaque-diffamatoire-contre-collectif-palestine-vaincra-cible-ensemble-mouvement-solidarite-avec-palestine

Denna svenska översättning bygger på den engelska översättningen: https://samidoun.net/2022/02/interview-attacks-and-defamation-against-the-collectif-palestine-vaincra-target-the-entire-palestine-solidarity-movement

Intervju med Tom Martin, talesperson för Collectif Palestine Vaincra.

28 januari 2022 – Collectif Palestine Vaincra, en väldigt aktiv och synlig organisation i Frankrike i Palestinasolidaritetsrörelsen, har varit under angrepp från pro-israeliska organisationer i flera månader.

Dessa falska och ohederliga angrepp, vars syfte är att underminera solidaritetsrörelsen för Palestina i sin helhet, drivs nu på av Nationalförsamlingens ledamöter som går så långt att de kräver organisationens upplösning.

Dessa hot ska inte tas lätt på, som bevisat av den pågående administrativa upplösningsproceduren mot Nantes révoltée, där regeringens outtalade mål är att i dess ställe lämna gatorna fria för framför allt extremhögern.

Palestine Chronicle ville ge plats åt organisationens talesperson, Tom Martin, som gick med på att svara på våra frågor.

—————————————————————

Fråga: Hur började Collectif Palestine Vaincra sitt arbete? Vad är dess aktionsområdens, dess huvudkampanjer?

Tom Martin: Collectif Palestine Vaincra grundades tre år sedan, 2019, och är resultatet av ett årtiondes arbete i Toulouseregionen till stöd för de palestinska folket och, i synnerhet, Georges Ibrahim Abdallah.

Motivet för våra handlingar är att stödja det palestinska folket och dess motstånd. Detta görs genom både medvetandehöjande och utbildande kampanjer, som till om de palestinska fångarnas tillvaro, situationen i det ockuperade Naqab, läget med blockaden av Gaza eller koloniseringen av Västbanken under ockupation, eller verkligheten för de som bor i det ockuperade Palestina ’48.

Men det är också ett kollektiv som riktar sig mot konkreta handlingar. Varje månade sätter vi upp ett informationsstånd i stadskärnan och i arbetarkvarteren i Toulouse.

Vi genomför medvetandehöjande kampanjer och verkar för bojkott av Israel, till exempel med en kampanj för att kräva att Toulouse upphör vara tvillingstad med Tel Aviv, huvudstad för israelisk apartheid. Vi driver kampanjer för att ifrågasätta politiska ledare och fördöma deras aktiva delaktighet i israelisk kolonisering.

Kortfattat så är vi ett kollektiv som är hängivet både till att både föra fram en radikal antisionism, radikal antikolonialism, för Palestinas befrielse från floden till havet, och till att normalisera dessa ståndpunkter i den franska politiska scenen som tyvärr fortfarande är för eftergiven i dessa frågor.

Samtidigt siktar vi på att vara ett kollektiv som är rotat i ett arbete med folket, med regelbundenhet och konsekvens.

F: Frågan om palestinska fångar i Israel är uppenbart av särskild vikt för Collectif Palestine Vaincra… Vad är skälet till detta?

T.M.: Collectif Palestine Vaincra är medlem i det internationella Samidoun-nätverket, och vi tror att stöd till de palestinska fångarna är centralt för försvaret av Palestina.

Det är uppenbart att ett stöd till försvaret av grundläggande rättigheter, mot tortyr, och mot administrativt förvar, som är särskilt barbariska rutiner.

Men vårt stöd är framför allt ett politiskt stöd för palestinska kämpar, eftersom för oss så förkroppsligar de palestinska politiska fångarna det palestinska motståndet.

Faktum är att deras fångenskap symboliserar faktumet att det palestinska folket fortsätter att outtröttligt kämpa för sina rättigheter och befrielse.

Därför är, i vår mening, försvaret av palestinska fångar försvaret av palestinskt motstånd, och därför är försvaret av fångar en central fråga för oss.

F: Hur analyserar ni sioniststatens roll på det internationella planet?

T.M.: För oss är Israel, sioniststaten, uppenbart en kolonial, rasistisk apartheidstat, men mer exakt är det en västerländsk bosättning i regionen.

Sioniststaten är en vakthund för västerländska intressen, imperialistiska intressen, och det är därför viktigt att vara antisionist eftersom kamp mot sioniststaten är kamp mot vår egen imperialism: Fransk imperialism och dess intressen i Mellanöstern.

När vi säger att vi stödjer det palestinska folket och dess motstånd är det ett stöd till en gemensam antiimperialistisk kamp eftersom Palestinas befrielse skulle ha en avsevärd effekt på arabvärlden såväl som de imperialistiska centra, inklusive Frankrike.

F: Collectif Palestine Vaincra har i flera månader varit mål för mediala angrepp i text och tal i Frankrike – till och med från parlamentariker – samordnade av pro-israeliska påverkansgrupper. Det uttalade målet är att införa ett förbud mot denna organisation. Kan du sammanfatta dessa angrepps karaktär och ursprung i några rader?

T.M.: Collectif Palestine Vaincra stödjer det palestinska motståndet i alla dess former och i dess inriktningars mångfald. Inom detta ramverk förespråkar vi progressiva organisationer som är del av det palestinska motståndet, så som Folkfronten för Palestinas befrielse (PFLP).

Hur som helst så är anklagelserna om organisatoriska eller strukturella kopplingar till detta parti falska. Låt oss komma ihåg att i Europe stödjer hundratals organisationer och många europeiska parlamentariker det palestinska motståndet, och smutskastningskampanjerna som har lanserats mot oss av Israels anhängare kommer inte att tysta oss.

Vidare fördömer vi klassificeringen av det palestinska motståndets mest framstående organisationer som ”terrorister”. Denna särskilt skandalösa klassning syftar till att tysta solidariteten med det palestinska folket och dess motstånd.

Detta motstånd är legitimt, inklusive dess väpnade del, och har betonats i flertal av Förenta nationernas resolutioner, enligt vilka folk som är offer för kolonialism har rätt att göra motstånd för att befria sig själva.

F: Angreppen på Palestinasolidaritetsrörelsen återkommer i hela västvärlden, och den israeliska staten har en aktiv politik i denna fråga, med stora finansiella resurser. Ett av de mest påfallande exemplen på detta är i Storbritannien där solidaritet har officiellt kriminaliserats. Ser då någon liknande utveckling i Frankrike?

T.M.: Vi ser att bilden av Israel har försämrats hastigt eftersom det blir mer och mer uppenbart för världen att denna stat inte är en stat som andra, att det är en stat som bedriver apartheidpolitik, rasistisk segregationspolitk, som har förtryckt det palestinska folket i över 70 år.

Inför detta har den israeliska extremhögern mångdubblat sina kampanjer för att smutskasta och angripa anhängare av rättvisa i Palestina.

Självklart kan vi minnas angreppen på BDS-rörelsen, rörelsen för bojkott, avinvesteringar och sanktioner mot Israel, eftersom denna rörelsen ses som ett strategiskt hot av anhängare till israelisk apartheid.

Men detta är bara en aspekt av repressionskampanjerna, det är bara att se på kampanjerna kring antagandet av IHRA-definitionen av antisemitism, som på ett skandalöst vis likställer antisionism – som är antirasism – med antisemitism.

Det finns också angrepp kring de påstådda terroranklagelserna som har berört vårt nätverk, Samidoun, men som nyligen också har riktat in sig på sex palestinska civilsamhällesorganisationer som försvarar det palestinska folkets mest grundläggande rättigheter.

Kort sagt så är syftet med alla dessa processer att kriminalisera stöd till det palestinska folket och vi tror på att vi inte får ge efter för skrämseltaktikerna och fortsätta vår antikoloniala kamp.

F: Har en ny tröskel passerats efter flertalet anti-BDS-angrepp som vi sett de senaste åren och som har lett till upprepade rättegångar?

T.M.: Det har definitivt passerats en tröskel genom en serie av angrepp, framför allt juridiska angrepp mot BDS-kampanjer i Frankrike, men också i Tyskland, Österrike, England, USA etc.

Men vi kan se att denna rörelse för BDS, för bojkott, är en rörelse som växer, trots skrämseltaktikerna. Vi har nyligen sett framgångar som Ben & Jerrys utträde ur israeliska bosättningar i Västbanken. Ben & Jerrys har fortfarande inte lämnat resten av ockuperade Palestina.

Vi har även sett det i det tyska domstolsbeslutet att avvisa staden Münchens antipalestinska politik.

Vi såg det i Olivia Zémors frikännande i första instansen av rättegången mot henne från israeliska läkemedelsjätten Teva, men också, och framför allt, med domen från Europeiska domstolen för de mänskliga rättigheterna från 2020 som fördömde Frankrike för att begränsaa yttrandefriheten efter fällande domar mot aktivister i bojkottkampanjen i Mulhouse.

Så vi ser att angreppen skärps men också att solidariteten stärks, och det är detta vi verkar för, att bygga starkare länkar med de olika organisationerna och komponenterna i Palestinasolidaritetsrörelsen.

F: Anklagelserna om antisemitism blir särskilt uppmärksammade och är klart och tydligt en del av de vapen som riktas mot Palestinasolidaritetsrörelsen idag. Vad är ert svar på detta?

T.M.: Det finns en väldigt tydlig offensiv som syftar till att likställa antisionism med antisemitism. Vi ser detta särskilt i antagandet av IHRA-definitionen av antisemitism som i sina exempel likställer antisionism med en form av antisemitism, och denna definition har antagits av Nationalförsamlingen, Senaten och stadsråden i Paris och Nice.

Det är klart och tydligt att vad som står på spel med antagandet av denna definition är tystandet av stödet till det palestinska folket och antisionistiska ståndpunkter.

Vårt svar på detta är att otvetydigt och ståndaktigt uttala att vi är antisionistiska aktivister, det vill säga, antikoloniala och antirasistiska aktivister.

Vi bejakar högt och tydligt att Israel – en kolonial och rasistisk entitet – är illegitim, att det enda rättvisa och hållbara alternativet är ett fritt och demokratiskt Palestina från floden till havet.

F: Högerextrema krafter är på frammarsch i många länder, och pro-israeliska påverkansgrupper är som fiskar i vattnet… När det gäller Frankrike, påverkar detta sammanhang smutskastningskampanjerna mot er?

T.M.: Det är mer och mer uppenbart att det finns starka band mellan den internationell extremhögern och den israeliska statens ledare. Vi har till exempel sett att Netanyahu var god vän med brasilianska presidenten Bolsonaro, ungerska premiärministern Orbán, politiskt väldigt när Donald Trump etc…

I Frankrike har det skett en betydelsefull utveckling av de traditionella politiska partierna som steg för steg ifrågasätter ståndpunkten som hittills var den officiella franska ståndpunkten om den så kallade ”tvåstatslösningen”.

Vi ser fler och fler parlamentariker, politiska figurer, som Manuel Valls, Aurore Bergé, Sylvain Maillard, Eric Ciotti… som försvarar koloniseringen av Palestina, från floden till havet, som försvarar en ökad kriminalisering av stöd till det palestinska folket, som försvarar den franska statens strategisk allians med den israeliska extremhögern.

Denna politiska och ideologiska inriktning förstärker smutskastningskampanjerna mot oss, men mer allmänt vad som är på spel här är försvaret av demokratiska rättigheter och försvaret av antikoloniala och antirasistiska röster i Frankrike.

F: Ett förbud mot Collectif Palestine Vaincra vore extremt allvarligt för hela solidaritetsrörelsen eftersom det skulle öppna upp vägen för ännu mer omfattande angrepp. Vad är de första reaktionerna runt omkring er och vad borde handlingsplanen var för hela solidaritets rörelsen för Palestina?

T.M.: Efter första tillkännagivandet om kravet på vår upplösning mottog vi en stor mängd solidaritet, något som uttrycktes av många Palestinasolidaritetsorganisationer, som till exempel Nationella kollektivet för en rättvis och hållbar fred mellan palestinier och israeler, en organisation som för samman stora franska politiska partier, fackföreningar och de större Palestinavsolidaritetsorganisationerna.

Detta krav på vår upplösning har också blivit vida fördömt på det internationella planet. Det har ägt rum ett uppvaknande.

Likväl vill vi påminna om att vad som är på spel i detta försök att kriminalisera Collectif Palestine Vaincra är ett försök att kriminalisera stöd till Palestina allmänt.

Genom angreppen mot oss angrips hela Palestinasolidaritetsrörelsen, hela antikoloniala och antirastiska rörelsen.

På samma sätt måste vi stå tillsammans när BDS Montpellier angrips av prefekturens och stadens tjänstepersoner som vill censurera dess aktivister, eller när Olivia Zémor utsätts för lawfare och orättfärdiga rättegångar av Teva, samtidigt om uppropet till bojkott av Israel inte bara är rättfärdigt utan också lagligt… Vi måste stå tillsammans idag mot dessa smutskastningskampanjer och angrepp som syftar till att tysta antikoloniala och antirasistiska röster.

Intervju av Claude Zurbach, för Chronique de Palestine.

INGA KOMMENTARER

Lämna en kommentar