Uttalande från Folkfronten för Palestinas befrielse med anledning av 1 maj 2023

De arbetande revolutionära klasserna: En gemensam front mot ockupationen och dess projekt. Länge leve 1 maj.

Länge leve den palestinska arbetarklassen som en symbol för den nationella politiska, ekonomiska och sociala kampen.

O vårt palestinska folk… våra tappra arbetare. 

I dag firar vi och världens folk Internationella arbetardagen, som har blivit en symbol för motstånd mot orättvisor, förföljelse och kapitalistisk girighet, mitt i en globala dynamik som hastigt förändras av strävanden att bygga en ny multipolär värld i konfrontation med imperialistisk dominans och hegemoni över folk och deras resurser. Bland dominansens och hegemonins viktigaste konsekvenser finns krig, stöld av folkens rikedomar och resurser, ökad arbetslöshet och växande fattigdom och migration i många delar av världen, särskilt i den arabiska regionen.

Denna dag kommer mot bakgrund av den verklighet som vårt folk lever i, däribland våra arbetare, var de än befinner sig. Deras lidanden har ökat på grund av den externa fördrivningen av en betyande del av vårt folk och ockupationens fortsatta terrorism i Palestina i olika former och genom olika metoder och aggressiva åtgärder, inklusive den avsiktliga förstörelsen av den palestinska ekonomiska och produktiva sektorn för att säkerställa att den fortsätter att underordnas fiendens ekonomi.

O vårt folk, våra ärorika arbetare…

Efter sjutton år av splittring på den palestinska arenan på politisk och geografisk nivå, vilket har mångdubblat kostnaderna, bördorna och kraven för att leva, har arbetslösheten ökat, särskilt bland ungdomar och nyexaminerade. Fattigdom och extrem fattigdom har också blivit utbredda fenomen utöver ökade skatter, tullar och avgifter på varor, en nedgång i den lokala produktionen, en nedgång i nivån och värdet på export och ett ökat beroende av importerade livsmedel och industrivaror. Allt detta har lett till att fattiga familjers rätt till social trygghet inte uppfyllts i avsaknad av förmågan att skapa en alternativ utvecklingsmodell till Palestinska myndighetens nuvarande modell. Allt detta har påtagligt skadat alla det ekonomiska, sociala och hälsomässiga livet i alla avseenden.

Inför denna dystra och bittra verklighet lovar vi i Folkfronten för Palestinas befrielse, när vi firar våra arbetare och vårt folk, att fortsätta kampen för att uppnå frihet och bygga ett avancerat samhälle på grundval av social och ekonomisk rättvisa.

Länge leve den palestinska arbetarklassen på dess ärorika dag.

Länge leve första maj som en symbol för alla fria människors kamp och motstånd.

Ära åt martyrerna, frihet åt fångarna och hastig läkning åt de sårade.

Folkfronten för Palestinas befrielse

Centrala mediebyrån

1 maj 2023

INGA KOMMENTARER

Lämna en kommentar