19 October, Gothenburg: Victory to the Palestinian liberation struggle!

Friday, 19 October
5:30 pm
Brunnsparken
Gothenburg, Sweden
Facebook: https://www.facebook.com/events/309184616544806/

Victory to the liberation battle!

On 19 October, we mark 30 weeks since the beginning of the Great Return March, the popular and peaceful mass demonstrations that took place every Friday since 30 March in the Gaza Strip. These demonstrations take place along Israel’s 51-kilometer-long “border” with the Gaza Strip, a border that is considered to be the fence around the world’s largest jail.

Palestinian demonstrations in the Gaza Strip for liberation from 11 years of severely siege and 70 years of occupation, illegal settlements and displacement have been met by brutal Israeli violence since the first day. Up to 180 Palestinians have been murdered and 20,000 were seriously injured by Israeli snipers, drones and grenades. Despite some expressions of concern, official reactions to the massacres have been muted, and even the Palestinian Authority in the West Bank has suppressed Palestinians gathered publicly to express support to the Great Return March and its fierce participants.

In addition, many Palestinians are detained in Israeli prisons, including those held in administrative detention under arbitrary circumstances, with the purpose of breaking and suppressing the Palestinian liberation struggle for peace, freedom and justice. This struggle has been going on for a long time and can be traced back at least to the Balfour Declaration of November 2, 1917, when Great Britain gave its approval for Zionist colonization of Palestine. That is why we all call for international popular solidarity with the people of Palestine under the following slogans:

– Support for the strugglers of the Great Return Marches!

– Freedom for political prisoners!

– Boycott Israel!

Posters and banners on the manifestation are welcome, but only Palestinian national flags are allowed and only one (1) flag, banner or similar with organizational symbols per organization is allowed.

Are you part of an organization that is interested in joining a co-organizer? Contact us here on Facebook or via samidoungbg@gmail.com.

Location: Johannastatyn in Brunnsparken
Date: Friday 19th October
Time: 17:30

Seger åt befrielsekampen!

Den 19:e oktober är det 30 veckor sedan den Stora återvändarmarschen inleddes, de folkliga och fredliga massdemonstrationer som skett varje fredag sedan den 30:e mars i Gazaremsan. Dessa demonstrationer sker längs Israels 51 kilometer långa gräns mot Gazaremsan, en gräns som är att betrakta som stängslet runt världens största utomhusfängelse. Palestiniernas demonstrationer i Gazaremsan för befrielse från 11 år av sträng blockad och 70 år av ockupation, illegala bosättningar och folkfördrivning har sedan första dagen mötts av brutalt israeliskt våld. Uppemot 180 palestinier har mördats och 20 000 allvarligt skadats av Israels krypskyttar, drönare och granatkastare. Förutom enstaka avståndstaganden har reaktioner från officiellt håll mot massakrerna låtit vänta på sig, och till och med den Palestinska myndigheten i Västbanken slår ner på palestinier som samlas offentligt för att uttrycka stöd till den Stora återvändarmarschen och dess kämpande deltagare. Dessutom fängslas många palestinier i Israels administrativa förvar och fängelser, under godtyckliga omständigheter, med syfte att splittra och krossa den palestinska befrielsekampen för fred, frihet och rättvisa. Denna kamp har pågått alldeles för länge och kan spåras tillbaka åtminstone till den ödesdigra Balfourdeklarationen från den 2 november 1917, då Storbrittanien gav sitt godkännande till sionistisk kolonisering av Palestina. Därför manar vi alla att ansluta sig till den internationella folkliga solidariteten med Palestinas folk under följande paroller:

– Stöd till de kämpande i Stora återvändarmarschen!

– Frihet åt de politiska fångarna!

– Bojkotta Israel!

Plakat och banderoller på manifestationen är välkomna, men endast palestinska nationsflaggor är tillåtna och endast en (1) flagga, fana eller dylikt med organisationssymboler per organisation är tillåten.

Är du med i en organisation som är intresserad av att vara med som medarrangör? Hör av dig till oss här på Facebook eller via samidoungbg@gmail.com.

Plats: Johannastatyn i Brunnsparken
Datum: Fredag 19:e oktober
Tid: 17:30