Konferens Äkta säkerhet

Tillsammans med Reclaim Pride, Salam Norge, Page 28 och RFSL Newcomers bjuder vi in till en konferens lördag 3 december klockan 11-17. För löpande uppdateringar, besök konferensens Facebook-event.

ENGLISH BELOW

—–

SVENSKA

I samtalet i samhället råder en tystnad kring vad de egentliga utmaningarna och hoten är som vi står inför. Istället målas gängkriminalitet och invandring upp som ett hot mot det svenska samhället och bara vissa liv värderas. Vi vill lyfta upp och synliggöra de förenklade förklaringsmodeller som blivit allmängiltiga och fokusera ett samtal på förflyttningen som skett politiskt. Vi vill föra ett samtal om vad säkerhet betyder för oss och vilken säkerhet vi behöver.

Samhällets trygghet är villkorad för vissa av oss. Vi vill tala med er om drömmar och visioner för en trygghet och säkerhet som gäller oss alla och tillgodoser våra behov av trygghet.

Vi är radikalt beroende av varandra och behöver påminna oss om att uppdelningen i goda-onda, laglydiga-kriminella, är konstruktioner som rasistiska och kapitalistiska system tjänar på.

Vi behöver kroka arm med varandra mellan olika communityn och vi som organiserar denna konferens tillhör de muslimska och queera communityt.

Vi vill samtala om hur vi avskaffar de system som hindrar våra stora fria liv och hur vi bygger den värld där våra stora drömmar får plats. Vi vill bygga omsorg om varandra och välkomnar alla från respektive muslimska och queera communityt med allierade att göra det tillsammans på konferensen.

Vi bjuder in till en en konferens på temat äkta säkerhet med samtal om vad säkerhet innebär för oss och i syfte att bygga allianser och praktisk solidaritet mellan organisationer från de muslimska och queera communityt.

–Program—
11.00 Välkomna!

11.30 Samtal: Narrativ om säkerhet.
Medverkande: Lina Mohageb; Instagramkontot Avkolonisera mera, Rfsl Newcomers Malmö,
Salam Norge.

13.00 Lunch, vi bjuder på lunch, vegansk och glutenfri.

14.00 Samtal: Intersektioner mellan att vara muslim och queer.
Medverkande: Paula Dahlberg; Instagramkontot Vardagsrasismen, Salam Norge.

15.30 Fika, vi bjuder på fika

16.00 Samtal och diskussion: Praktisk solidaritet.
Medverkande: Lina Mohageb; Instagramkontot Avkolonisera mera, Rfsl Newcomers Malmö,
Paula Dahlberg; Instagramkontot Vardagsrasismen, Salam Norge.

17.00 Avslut

–Språk–
De flesta talare kommer att tala på svenska och vi försöker erbjuda tolkning till engelska av volontärer. En talare kommer att tala på engelska och vi hoppas kunna hitta volontärer som kan tolka engelska till svenska.

Behöver du tolkning till arabiska eller engelska eller svenska? Fyll i formuläret och vi kommer att organisera tolkning via Zoom. Du kommer att sitta i rummet och se panelsamtalet och lyssna på tolkning via din telefon eller lånad skärm från Zoom.
https://forms.gle/ifK6yNq3BUBPibM3A

—-Tillgänglighet i lokalen—-

Hiss finns, men lägre kanter samt dörr utan automatisk öppning vid huvudentré.

Alternativ entré helt utan kanter finns, men utan porttelefon så kontakta reclaimpridegbg@gmail.com för den entrén.

Porttelefon vid huvudentré sitter en bit upp och kan vara svår att nå/se om en tex sitter i stol.

Vid nedsatt hörsel kan porttelefonen också vara svår att höra, särskilt om det är väldigt trafikerat utanför samtidigt.

Tillgänglighetsanpassad toalett.

Podiet i samlingslokalen är tillgängligt för alla med ramp.

Hörslinga till samlingslokalen är beställd, men är precis som övrig teknik är det förseningar i leverans och detta kan vara svårt att hitta fungerande alternativ till.

ENGLISH

Society’s security systems are conditional for some of us. We want to talk to you about dreams and visions for a security that applies to all of us and that is based on all of our needs of safety.
In the public conversations on security, the real challenges and threats that we are facing are silenced. Instead, gang crime and immigration are portrayed as a threat to Swedish society, and in these conversations only certain lives are made valuable. We want to make visible the simplified explanatory models and the political shift in the conversations about security.

We want to have a conversation about what security means to us and what kind of security and safety we really need.

We are radically interdependent and we need to remind ourselves that the division into good/bad, law abiding/criminal, etc, are constructions that benefit and make profit for the racist and capitalist systems.

We need to join hands with each other between different communities and we who organize this conference belong to muslim and queer communities.

We want to talk about how we abolish the systems that prevent us from living free lives and how we build the world where there is space for our dreams. We want to build care and community, for each other and between us, and we welcome everyone from the respective muslim and queer communities with allies to do so together at the conference.

We invite you to a conference with the theme of true security, with conversations about what security means to us and with the aim of building alliances and practical solidarity between organizations from the muslim and queer communities.

–Program–
11.00 Welcome

11.30 Panel: Narratives about security.
Speakers: Lina Mohageb; Instagram Avkolonisera mera, Rfsl Newcomers Malmö, Salam Norway.

13.00 Lunch, free of charge, vegan and gluten free

14.00 Panel: Intersections between being muslim and queer
Speakers: Paula Dahlberg; Instagram Vardagsrasismen, Salam Norge.

15.30 Break, Coffee, free of charge

16.00 Panel: Practical solidarity
Speakers: Lina Mohageb; Instagramkontot Avkolonisera mera, Rfsl Newcomers Malmö,
Paula Dahlberg; Instagramkontot Vardagsrasismen, Salam Norge.

17.00 Closing

–Language–
Most of the speakers will speak in Swedish and we will try to find volunteers for translation from Swedish to English. One speaker will be speaking in English and we will try to organize a translation from English to swedish.

Do you need translation from Arabic, English or Swedish? Fill in the form and we are organizing translation via Zoom, meaning that you are sitting in the room able to see the speakers and listen to the translation via Zoom from your phone/a borrowed phone. https://forms.gle/ifK6yNq3BUBPibM3A

—-Accessibility—-

Elevator available, but small ledges and door without automatic opening at main entrance.

Alternative entrance with no ledges available, but no door phone so email reclaimpridegbg@gmail.com to enter that entrance.

Door phone at the main entrance is a bit high up and can be difficult to reach/see if you are sitting in a chair.

If you have impaired hearing, the door phone can also be difficult to hear, especially if it is very busy outside at the same time.

Accessible toilet.

The podium in the meeting room is accessible to all with a ramp.

Hearing loop for the meeting room has been ordered, but is like other technology there are delays in delivery and this can be difficult to find workable alternatives to.

INGA KOMMENTARER

Lämna en kommentar