Vi återpublicerar här en översättning av ett uttalande från Masar Badil, den palestinska rörelsen för en alternativ revolutionär väg:

Masar Badil, den palestinska rörelsen för en alternativ revolutionär väg, granskade den politiska och materiella utvecklingen i det ockuperade Palestina och höll två möten: först ett möte med rörelsens utvidgade uppföljningskommitté och sedan ett möte med arabiska och internationella organisationer och grupper måndagen den 30 januari. Vid dessa möten diskuterade Masar de farliga och barbariska sionistiska upptrappningarna mot det palestinska folket, särskilt på Västbanken i Palestina, intensifieringen av belägringen av det palestinska folket i Jerusalem, Gazaremsan och det ockuperade Palestina 48, och upptrappningen mot fångrörelsen i ockupationsfängelserna, som är en del av det pågående kriget för folkmord, fördrivning och förskingring av det palestinska folket.

Rörelsen uppmanade alla organisationer och vänner till rörelsen, det palestinska folkets och den arabiska nationens massor överallt i flykting- och diasporaländer samt anhängare av Palestina och allierade befrielserörelser att ansluta sig till kampanjer för att bojkotta och isolera den sionistiska enheten och att organisera ”Dagar av raseri och motstånd” över hela världen och i diasporan på fredag, lördag och söndag 10, 11 och 12 februari 2023. Syftet med dessa dagar är att konfrontera USA:s, Kanadas, Storbritanniens och Europas politik av stöd för den sionistiska kolonialismen och konfrontera de fascistiska och rasistiska stater och rörelser som arbetar för att dölja, rättfärdiga och försköna israeliska brott och kolonialism i hela Palestina, från floden till havet.

Masar hyllar den palestinska fångrörelsen, som kämpar i den sionistiska fiendens fängelser och som dagligen för en kamp för att konfrontera Ben Gvirs förtryckarband. Rörelsen hyllar också den heroiska palestinska martyren Khairy Alqam, som genomförde en revolutionär insats i den koloniala bosättning som byggdes på Nabi Yaqoub i norra delen av det ockuperade Jerusalem. Denna motståndsoperation och andra aktioner av det tappra palestinska folket och dess motstånd i Jerusalem, på Västbanken och i hela det ockuperade Palestina har skakat fiendens styrka och dess säkerhetsinstitutioner och politiska institutioner, samtidigt som de har stärkt det palestinska folkets enighet i Palestina, i exil och i diasporan, samtidigt som de har försvagat den självstyrande ”palestinska myndigheten” och dess inställning till kapitulation och underkastelse.

Vid det utvidgade mötet som hölls med anhängare och vänner 30 januari bekräftade rörelsen att det palestinska arabiska folket genom sin erfarenhet genom årtionden av kamp har bevisat att det är starkare än kolonialismens och dess agenters massakrer, och att det alltid kan ta till motstånd, resa sig och förnya sig för att fortsätta på revolutionens och återvändandets väg. Och för att besegra förräderiets och normaliseringens krafter i Palestina och regionen och gå framåt, generation efter generation, mot seger och total befrielse.

Masar betonade att det palestinska arabiska folket, genom sin revolutionära befrielsekamp som sträckt sig över mer än ett århundrade, bekräftar att dess enighet på fältet, solida folkliga vilja och revolutionära förtrupper är kapabla att bryta belägringen och utveckla nya former av effektivt motstånd för att konfrontera imperialismens, sionismens och reaktionens krafter som försöker avskaffa deras existens och plundra det palestinska folkets rikedomar genom att utplåna deras nationella och mänskliga rättigheter. Det uppmanade än en gång till att upprätta en enhetlig palestinsk nationell front för befrielse och återvändo, bort från villkoren i Oslo, den underordnade ”myndigheten” och den så kallade ”tvåstatslösningen”, som syftar till att likvidera den palestinska saken.

Vidare underströks att ledningen för Palestinska myndigheten i Ramallah bedriver en bedrägeripolitik genom att marknadsföra upprepade verbala ställningstaganden och uttalanden som inte längre lurar någon, vid en tidpunkt då det palestinska folket tydligt kan se att den palestinska myndighetens ambassader förblir tysta om den sionistiska fiendens brott och att dess säkerhetsstyrkor fortsätter att rapportera till William Burns, chefen för CIA, och fortsätter att utöva förtryck och tortyr i Jerichofängelset och andra fängelser, som drivs av myndigheten med tillstånd från den sionistiska enheten och Förenta staterna, i stället för att frige politiska fångar och palestinier som hålls fängslade på grund av sin roll i motståndsrörelsen.

Slutligen avslutade Masar sina möten med att uttrycka sitt största förtroende för det palestinska folkets massor och dess revolutionära ungdom, i Palestina och i diasporan, och deras centrala roll i försvaret av det palestinska folket och i stärkandet av fångrörelsens orubblighet inne i den sionistiska fiendens fängelser och fångläger, och i konfrontationen med den sionistiska rörelsen och dess allierade på alla arenor och platser.

Detta inlägg bygger på en Twitter-tråd från Masar Badil:

3 oktober kommer den sionistiska krigsmaskinens förbrytare Yair Lapid att träffa Josep Borrell, EU:s utrikesrepresentant, i Bryssel för att förnya associeringsrådet EU-Israel.

Medan kolonisering och apartheid fortsätter i Palestina fortsätter EU att göra aktiva ansträngningar för att rentvå den sionistiska entitetens galjonsfigur, stärka sina handels- och vapenförbindelser och exploatera palestinska naturresurser till egen vinning.

Detta möte förtydligar att Europas ansvar för Palestina och de arabiska folken inte bara är ett historiskt kolonialt arv, utan ett aktivt, pågående och direkt engagemang som Europa fortfarande profiterar på än i dag.

Att bjuda in Lapid som hedersgäst och att fortsätta mötet bara några månader efter det senaste angreppet mot Gaza, mitt under pågående förbrytelser i Palestina och mot flyktingar runt om i världen, är en aggression mot det palestinska folket.

Yair Lapid är en av dem som är ansvariga för införandet av den olagliga blockaden av Gaza på land, till sjöss och i luften de senaste 15 åren. Redan som president var han ansvarig för intifadan i maj 2021 och aggressionen mot Gaza i augusti förra året.

Vi uppmanar till att inte bara ställa in mötet den 6 oktober, utan också att häva associeringsavtalet mellan EU och Israel, som bara kan förstås som ett avtal om utbyte av varor, resurser och förmåner på det palestinska folkets bekostnad.

Vi uppmanar individer och organisationer som är solidariska med det palestinska folkets kamp att ansluta sig till oss för att lyfta denna protest. EU fortsätter att befästa imperialismen, och folken fortsätter att stärka vår internationalistiska solidaritet.

Samidoun Palestinian Prisoner Solidarity Network ansluter sig till denna uppmaning från Masar Badil och uppmuntrar alla att delta i marschen för återvändo och befrielse i Bryssel!

Upprop och uttalande: Gå med i den internationella palestinska folkmarschen i hjärtat av Europa

Tillsammans på vägen mot återvändo och befrielse, mot seger för Palestina!

Europaparlamentet, Bryssel, Belgien

Slutet av oktober 2022

Palestinska rörelsen för en alternativ revolutionär väg, Masar Badil, uppmanar massorna av vårt palestinska folk i Palestina och överallt i diaspora och exil, massorna av vår arabiska nation och alla progressiva och demokratiska krafter i världen, särskilt våra gemenskaper i Europa, Nordamerika och på andra håll, att ansluta sig till oss för att organisera den internationella palestinska folkmarschen i Bryssel, Belgien, lördagen den 29 oktober 2022. Denna marsch kommer att gå ut på gatorna i Europeiska unionens huvudstad med ett historiskt möte vid Europaparlamentet för att betona följande punkter:

För det första: Vi bekräftar det palestinska arabiska folkets insisterande på att fortsätta sin historiska kamp, sin nationella befrielserörelse och sitt tappra och legitima motstånd med alla möjliga medel, inklusive sin naturliga rätt till väpnat motstånd för att försvara sig och uppnå sina fullständiga nationella rättigheter och förhoppningar. Först och främst innebär detta de palestinska flyktingarnas rätt att återvända till sitt hem, sitt land och sin egendom som de fördrevs från, och rätten och skyldigheten att befria landet Palestina från floden till havet, att återfå vårt stulna land, att återställa vår historiska huvudstad Jerusalem, al-Quds al-Sharif, och att utöva vår rätt till självbestämmande på vår nationella mark.

För det andra: Vi håller de europeiska kolonialmakterna, Förenta staterna och deras allierade från de sionistiska och reaktionära krafterna historiskt, politiskt, juridiskt och moraliskt ansvariga för brottet att upprätta den rasistiska sionistiska enheten i Palestina, och för de krig och barbariska brott som har begåtts mot folken i vår region under decennier av förtryck sedan den ödesdigra ”Balfourdeklarationen” den 2 november 1917. Vi betonar också dessa parters ansvar för israeliska brott inom och utanför det ockuperade Palestina sedan 1948. Händerna på Storbritannien, USA, Frankrike, Kanada, Tyskland, Australien och andra länder och imperier som grundade och gav näring åt den sionistiska rörelsen är fläckade av palestiniernas, arabernas och alla regionens folks blod, och det är dags att avveckla den bosättarkoloniala apartheidregimen i Palestina från floden till havet.

För det tredje: Vi bekräftar vårt tydliga stöd till de fängslade palestiniernas kamp i de sionistiska koloniala fängelserna och vårt fulla stöd för de palestinska fångarnas rörelse. Vi lovar att arbeta för att befria fångarna från kolonialt fångenskap. Vi i Palestinska rörelsen för en alternativ revolutionär väg anser att den kämpande fångrörelsen är det palestinska motståndets fasta kärna, ledarskapet för vårt folks kamp inom Palestina och frontlinjerna i försvaret för palestinska rättigheter. Vi kräver också att den internationalistiska libanesiska kämpen Georges Ibrahim Abdallah omedelbart och villkorslöst friges från franska fängelser, och att palestinska och arabiska fångar i USA:s fängelser och arabiska regimers fängelser friges villkorslöst.

För det fjärde: Vi förklarar vår klara och otvetydiga ståndpunkt mot den korrupta så kallade “Palestinska myndigheten” som agerar agent åt den sionistiska kolonialismen i Palestina, och vi motsätter oss den politik av förtryck och exkludering som Palestinska myndighetens säkerhetsstyrkor tillämpar mot vårt folk och de palestinska motståndsstyrkorna på den ockuperade Västbanken i Palestina genom den förrädiska ”säkerhetssamordningens” politik. Vi bekräftar också vårt åtagande att kämpa för omedelbar frigivning av alla politiska fångar i Palestinska myndighetens fängelser. På en presskonferens kommer vår folkliga marsch att tillkännage en nationell och internationell kampanj för att konfrontera den orättvisa belägring som påtvingats vårt folk i den tappra Gazaremsan och som syftar till att förvandla denna värdefulla del av Palestina till världens största utomhusfängelse.

För det femte: Vi tillkännager från Europaparlamentets hjärta den palestinska, arabiska och internationella kampanjen för att utestänga Israel från FN och arbeta för att bojkotta och isolera den sionistiska kolonialismen och de företag, institutioner och organisationer som stödjer den i Europa och i världen. Palestinska rörelsen för en alternativ revolutionär väg uppmanar alla organisationer och rörelser som arbetar för att bygga upp bojkottkampanjen och solidariteten med Palestina, överallt i världen, att anta detta mål och arbeta för att uppnå dess genomförande, utvisningen av den israeliska regimen från FN och återinförandet av den internationella resolutionen 3379 som utfärdats av FN:s generalförsamling, som förklarar att sionismen är en form av rasism och rasdiskriminering.

För det sjätte: Vi förklarar att vi förkastar den repressiva och rasistiska politik som förs av vissa länder i Europeiska unionen mot palestiniernas politiska, medborgerliga och mänskliga rättigheter i Europa. Den senaste av dessa är polisens order i den tyska huvudstaden Berlin att förbjuda marscher och evenemang till minne av al-Nakba och krav på rätt till återvändo. Vi fördömer alla försök att förfölja vårt folks kamp och den palestinska solidaritetsrörelsen genom politiska försök att kriminalisera anhängare av det palestinska motståndet. Vi uppmanar till att utmana och få ett slut på de så kallade ”terrorlistorna” som försöker förvränga bilden av det palestinska folkets rättfärdiga och legitima kamp för att befria sitt hemland och återupprätta sina rättigheter, och från Europaparlamentets hjärta kommer vi att förklara vårt stöd och vår hjälp till motståndsrörelsen i Palestina, Libanon och regionen.

För det sjunde: Vi bekräftar vår lojalitet mot martyrerna, de ledare som mördats av ockupationsmaktens styrkor i Europa och i diasporan. Dessa brott har ingen preskriptionstid; vi kommer inte att glömma och vi kommer inte att förlåta. Martyrernas namn och foton kommer att leda marschen för återvändo och befrielse i Bryssel, inklusive ledarna och symbolerna Naim Khader, Abu Youssef Al-Najjar, Ghassan Kanafani, Majed Abu Sharar, Basil Al-Kubaisi och Kamal Adwan, Naji Al-Ali, Muhammad Boudia, Kamal Nasser, Mahmoud Al-Hamshari, Izz Al-Din Qalaq, Khaled Nazzal, Alex Odeh, Wael Zuaiter och andra från den konstellation av martyrer förevigats i kampen för Palestinas befrielse.

För det åttonde: Vi bekräftar på nytt att Palestinas rättfärdiga sak inte är palestiniernas sak enbart, inte heller arabernas sak enbart, utan att den också hör till alla världens fria folk. Denna marsch för återvändo och befrielse syftar till att fördjupa och stärka den internationella dimensionen av den palestinska saken och vår alternativa revolutionära väg, och att föra upp Palestina till toppen av dagordningen för befrielserörelser och revolutionära krafter för förändring i Europa och världen, liksom för de kvinno-, student- och fackföreningsrörelser som stödjer och står med vår kamp för att uppnå rättvisa i Palestina.

Vår folkrörelse lanserades i slutet av oktober 2021 i Madrid, Beirut och Sao Paulo som en palestinsk, arabisk och internationell rörelse för att konfrontera likvideringens och kapitulationens väg, för att rätta till den palestinska nationella kompassen och mobilisera det palestinska folkets energier och resurser i diasporan. Denna internationella palestinska folkmarsch kommer på nytt att bekräfta lanseringen av vår revolutionära väg för att uppnå alla dessa mål och för att markera en milstolpe i kampen i vårt palestinska folks historia, på vägen mot återvändo, befrielse och seger.

För ett så brett palestinskt, arabiskt och internationellt deltagande som möjligt i marschen för återvändande och befrielse!

Länge leve vårt palestinska folks kamp!

Länge leve den internationella solidariteten med Palestina och dess folk!

Vi ska återvända och vi ska segra!

Palestinska rörelsen för en alternativ revolutionär väg (Masar Badil)

14 juni 2022

Plats: Brunnsparken, Göteborg
Datum: Lördag 29 januari
Tid: Klockan 15:30

Palestinska Samordningsgruppen – Göteborg kallar till protester mot fördrivningen av palestinier från sina hem. Den etniska rensningen av palestinier från sina hus och marker i Palestina har pågått i många decennier. Israels ockupationsarmé och koloniala bosättare samarbetar i en ny intensiv fas av etnisk rensning, och två områden som är särskilt drabbade är stadsdelen Sheikh Jarrah i Jerusalem/Al-Quds och Naqaböknen.

Protestera du också! Ta med plakat och banderoller med passande budskap och självklart Palestinaflaggor.

Coronapandemin är inte över än, så stanna hemma om du har symtom och håll avstånd till kamrater och Palestinavänner.

Plats: Brunnsparken, Göteborg
Datum: Lördag 29 januari
Tid: Klockan 15:30

Följ eventet på Facebook för uppdateringar: https://www.facebook.com/events/630143154924404

Läs uppropet från Masar Badil, Den alternativa revolutionära palestinska vägen, om Sheikh Jarrah och Naqab: https://samidoun.net/sweden/masar-badil-upprop-till-handling-mot-fordrivning-i-naqab-och-jerusalem

Detta är en översättning av ett uttalande från Masar Badil.

Förberedande generalkommittén för Alternativa palestinska vägen (Masar Badil) fortsätter sina ansträngningar att organisera Masar Badil-konferensen i Madrid, Spanien, i slutet av oktober 2021. Konferenslokalen är bekräftad och den lokala förberedelsekommittén i Madrid ser fram emot att ta emot alla som kommer att delta!

I och med detta förnyar vi vårt upprop till bredast möjliga palestinska, arabiska och internationella deltagande. För att delta på konferensen och reserva din plats i dag, fyll i anmälningsformuläret. När din anmälan har mottagits och godkänts kommer konferensens organiseringsgrupp ge dig all information du behöver för att delta i hela arrangemanget.

Den förberedande generalkommittén manar alla, i synnerhet i Europa, till ett brett deltagande i den palestinska, arabiska och internationella folkliga demonstrationen för Palestina som kommer att äga rum på söndag 31 oktober 2021. Arbetet med konferensen kommer inledas på morgonen lördag 30 oktober och fortsätter ända fram till och med eftermiddagen måndag 1 november.

Den folkliga demonstrationen kommer att äga rum söndag 31 oktober för att bejaka det palestinska folkets förkastande av likvidationskonferensen i Madrid för 30 år sedan som därefter befästes av undertecknandet av Osloavtalet och grundandet av den så kallade Palestinska myndigheten. Demonstrationen fördömer också koloniseringen av Palestina, från floden till havet, genom att uppmärksamma 104 år sedan det ökande Balfourfördraget. Vi manar alla till att ansluta sig i demonstrationen och att delta i och organisera delegationer, ta med sig palestinska flaggor, plakat och banderoller för att enas under vår gemensamma paroll: Befrielse och återvändo är vår väg till ett befriat Palestina, från floden till havet!

Trots att alla svårigheter vi har utstått det gångna året, inte minst med avseende på coronapandemin, har vi genomfört alla nödvändiga logistiska steg och förberett dokumenten som kommer att presenteras på konferensen för att diskuteras, ändras och antas. Med tanke på alla pågående kriser runt om i världen och de fortsatta begränsningar i resande, rörelsefrihet och visumansökningar på grund av pandemin, kommer vi även erbjuda elektroniska plattformar för deltagande på avstånd. Vi kommer också att samarbeta med grupper i Palestina, arabregionen och på annat håll för att organisera lokala folkliga aktiviteter i samordning med Masar Badil-konferensen för att försäkra oss om största möjliga samordning och uppslutning.

Vi förnyar därför vår uppmaning att anmäla sig till konferens och för deltagare att förbereda sitt deltagande! Vi uppmuntrar er att boka era resor och vistelser på något av två nedanstående hotell för att vara i sällskap av andra deltagare på ett bekvämt avstånd från mötesplatserna:

Sercotel AB Rivas
Av. Francisco de Quevedo, 2, 28522 Rivas-Vaciamadrid, Madrid, Spanein
https://en.hotelabrivas.com

Holiday Inn Express Madrid – Rivas
Av. de la Técnica, 8, 28522 Rivas-Vaciamadrid, Madrid, Spanien
https://www.ihg.com/holidayinnexpress/hotels/us/en/madrid/tojrv/hoteldetail

Allmänt schema:

Lördag 30 oktober 2021
Diskussioner, ändringar och antagande av föreslagna dokument
Kultur- och konstfestival

Söndag 31 oktober 2021
Folklig demonstration för Palestina
Öppen diskussion med organisationerna och institutionerna som deltar i konferensen

Måndag 1 november 2021
Uttalande och presskonferensen om Masar Badils Madridkonferens

Än en gång: Anmäl dig till konferensen! Du kan också stödja arbetet genom att skänka en gåva.

13 september 2021 innebär 28:e årsdagen för tecknandet av den ökända principförklaring som kallas ”Osloavtalet” i Washington D.C. Efter 28 år av Oslo är det kanske mer akut än någonsin att sätta stopp för alla dess förödande konsekvenser. Detta års händelser har än en gång bevisat denna sanning: Att det palestinska folket, innanför och utanför Palestina, och över hela det historiska Palestina från floden till havet, är ett folk som kämpar för befrielse, inte en maktlös ”självstyrande” myndighet. De har också tydliggjort att det palestinska folkets ledarskap är det palestinska motståndet, inklusive den palestinska fångrörelsen.

De senaste dagarna, under vilka sex palestinska fångars flykt till frihet – och två av dessa hjältars fortsatta självbefrielse – har fångat världens uppmärksamhet gör också tydligt att det palestinska folket och dess politiska fångar och motståndsorganisationer aldrig kommer att upphöra att kämpa för fullständig befrielse, trots de till synes mest omöjliga omständigheter.

Samidoun Palestinian Prisoner Solidarity Network betonar att detta är ett avgörande ögonblick för att riva ner Oslo och stödja palestinskt motstånd och befrielse från floden till havet. 2021 markerar också 30 år sedan Madridkonferensen som utgjorde det första kritiska steget i stigen mot Oslo.

Med anledning av detta kallad på alla palestinska gemenskaper, arabiska kämpe och internationella kamrater till den palestinska saken att följa med oss till Madrid 30 oktober-1 november för Masar Badil-(Den alternativa palestinska vägens-)konferensen och en internationell demonstration för Palestina (länkad sida på engelska). Syftet med dess aktiviteter är att konfrontera och permanent avfärda Oslos väg och återbejaka marschen mot återvändo och befrielse för alla palestinier, i hela Palestinas land.

Lördag 30 oktober 2021
Palestinsk, arabisk och internationell konferens och kulturfestival
För att delta i konferensen och få uppgifter om plats måste du anmäla dig till konferensen och få din anmälan godkänd. Klicka här för att anmäla dig (på engelska).

Söndag 31 oktober 2021
Folklig demonstration för Palestina Demonstration från Atocha till Sol, klockan 12 i Madrid
Offentlig diskussion med organisationerna och institutionerna som deltar i konferensen.

Måndag 1 november 2021
Uttalande och presskonferens med Masar Badil (Alternativa palestinska vägen)

För att tåga framåt mot Palestinas befrielse från floden till havet måste Osloprojektet bestämt störtas och avfärdas. Överallt runt om i världen är det avgörande att eskalera bojkottkampanjen mot Israel. Bojkotten av Israel är komplett motsatt Osloprocessen. Att göra motstånd mot imperialismen är grundläggande för att stå med Palestina och dess folk. De palestinska fångarna, palestinska flyktingarna och palestinska folkliga klasserna är krafterna som har lett och fortsätter leda den palestinska befrielserörelsen och som vägleder vår organisering och kamp för Palestinas befrielse.

Vi manar er att följa med oss i Madrid, 30 år efter den ökända Madridkonferensen för undermineringen av palestinska rättigheter och palestinsk befrielse, för att istället tydligt markera att den palestinska rörelsen och det palestinska folket marscherar mot frihet, från floden till havet.

Läs gärna det omarbetade uttalandet om Oslo från förra året (på engelska).

Ta också del av följande resurser (på engelska):

 

Detta är de svenska Samidoun-gruppernas översättning av Masar Badils, Alternativa palestinska vägens, upprop på arabiska (finns även på andra språk, bland annat på engelska):

Aktionsupprop för lördag 5 juni
Skriv historia med oss: Rätta kampens kompass efter Jerusalem och hela Palestina!

Vi kallar på de palestinska och arabiska massorna, alla progressiva, demokratiska och revolutionära krafter i världen och alla Palestinas sympatisörer och vänner överallt till att organisera aktioner, demonstrationer, folkliga arrangemang och politiska och kulturella möten på gator och torg i era städer och gemenskaper på lördag 5 juni 2021, 54:e årsdagen för Naksan. I samband med detta vill vi framhäva dessa frågor:

Första: Uppmärksamma misslyckandet med kapitulationens och förhandlingens väg och belys den likvidationistiska ”tvåstatslösningens” död. Vi kommer inte tillåta några eftergifter gällande det palestinska och arabiska folkets oavhändliga och odelbara rättigheter.

Andra: För fram visionen om återvändo och befrielse till vår kamps förgrund, stötta den tappra palestinska intifadan och stå upp för det palestinska och arabiska folkets rätt till folklig och väpnad revolutionär kamp för att befria sitt hemland, Palestina, från floden till havet.

Tredje: Kräv de ockuperade syriska Golanhöjdernas och de libanesiska Shebaagårdarna befrielse, konfrontera de olika kolonialismens olika skepnader i våra länder och återta vår frihet och fullständiga nationella självständighet.

Fjärde: Kapa alla band till den sionistiska entiteten, fördriv sionistiska ambassadörer från arabiska huvudstäder, sätt stopp för normalisering på folkliga och juridiska nivåer och bekämpa alla försök att kriminalisera motstånd mot normalisering, och utveckla den omfattande arabiska bojkottfronten i konfrontation med den sionistiska fienden, dess allierade och dess anhängare.

Femte: Befria våra fångar i den sionistiska fiendens fängelser och fängslade kämpar i arabiska och imperialistiska fängelser.

Sjätte: Stötta alla folkliga initiativ som syftar till att upprätta ett fritt arabiskt samhälle där alla former av auktoritärt, patriarkalt och religiöst förtryck är utrotade och som står med Palestina i kampen för befrielse.

Heder åt martyrerna
Palestina är fritt och arabiskt – från floden till havet!
Tillsammans är vi segerrika och går mot en ny arabisk gryning

Tillsammans går vi framåt 5 juni 2021

Detta är en översättning av följande uttalande.

Den alternativa vägen (Masar Badil) utlyser Palestinska kampveckan

15-22 maj 2021

Förberedande generalkommittén för Alternativa palestinska vägens konferens (Masar Badil) manar alla individer, organisationer, nätverk och lokala Masar-kommittéer till att gå samman med det palestinska folkets befrielsestyrkor och dess solidaritetsrörelser för att bygga brett folkligt deltagande i Palestinska kampveckan mot sionistisk kolonialism under parollen Tillsammans mot sionism och till stöd för det palestinska folkets motstånd till befrielse och återvändo genom organiserandet av massdemonstrationer mellan 15-22 maj. Organisera er för att tåga på gatorna och samlas på allmänna ytor för att bejaka det palestinska folkets orubbliga hängivenhet till befrielsen av deras nationella hem och återtagandet av alla deras oskiljbara och rättmätiga rättigheter.

Vi manar det palestinska arabiska folket, och med dem arabvärldens revolutionära förtrupp och världens demokratiska krafter, mer än någonsin att mobilisera folkliga aktioner i alla städer, orter, gator och torg till försvar av palestinska rättigheter och den nationella befrielsekampen, för att belysa sionismens och dess partners och regionala kollaboratörers brott, och för att stötta det palestinska folkets tappra motstånd i konfrontation med den rasistiska sionistiska bosättarkolonialismen över hela det ockuperade Palestina och för att aktivera den palestinsk-arabiska befrielsekampen på alla fronter för förverkligandet av palestinska flyktingars rätt att återvända till sina hem och befria sitt land, sina städer och sina byar från vilka de våldsamt tvångsförflyttades.

Vi betonar att det är 74 år sedan vårt palestinska folks upprotande från sitt hemland (Al-Nakba, katastrofen), den sionistiska kolonialismens fortsatta förbrytelser, de utmärglade palestinska massornas pågående lidande i lägren och marginaliserad misärtrakter, och den sionistiska statens strategi av att förstöra hem, pådyvla belägring, militäraggressioner och dagliga gripanden, manar alltihop oss till förflytta oss framåt mot den revolutionära förändringens väg utan tvekan. Vi måste intensifiera våra palestinska, arabiska och internationella kamper för lanseringen av en alternativ revolutionär väg genom an gradvis och självsäker övergång till handlingens och kampens område. Vi måste lämna bakom oss fragmenteringens, isoleringens och förvirringens era och rikta oss mot initiativtagandes, organiseringens, den folkliga enhetens och kampens horisont.

Vi förnyar vårt förkastande av ihåliga val för den Palestinska myndighetens administrativa råds obefintliga självstyre i Västbanken och Gazaremsan. Vi anser att det vilseledande och illegitima val som inte leder till den nationella enhet som efterfrågas och önskas av det palestinska folket. De är inte del av en enad nationell strategi för befrielse och återvändo. Istället äger de rum under belägringens och ockupationens ok och kommer i kontexten av konsolideringen av Oslo-klassens dominans och dess skadliga väg av fortsatt och uppropad tillämpning av farliga och misslyckade redskap och mekanismer under ett ledarskaps befäl som ignorerar vårt folks massors rop och som deltar, både öppet och dolt, i samordningen av projekt som syftar till att tillintetgöra den palestinska kampen och underminera palestinska rättigheter.

Förberedelsekommittén manar det palestinska folkets massor, i Palestina och i exil och diaspora, att delta brett i att göra sina röster hörda och återta sina rättigheter genom att organisera för Palestinska kampveckan i mitten av maj 2021. Denna kampvecka återställer en central revolutionär paroll från den palestinska befrielsekampens och de palestinska och arabiska fedayiners (frihetskämpars) historia. Vi manar alla att konfrontera normaliseringens och nederlagets krafter genom att vidareutveckla och eskalera den omfattande bojkotten av den sionistiska entiteten och alla dess institutioner, att stödja den palestinska fångrörelsens kamper i den sionistiska fiendens fängelser och att stärka vårt kämpande folks ståndaktighet i hela det ockuperade Palestina.

Detta är en översättning av ett upprop från Masar Badil.

Ett upprop till de palestinska massorna i Europa
Gå samman, delta i och organisera Alternativa palestinska vägens konferens (Masar Badil)
Madrid, Spanien, 29 oktober – 2 november, 2021

Mot ett nytt stadie av kamp i vårt palestinska folks marsch och deras kamp för nationell befrielse och återvändo

Mot bakgrund av de välkända politiska förändringar och utvecklingar som har drabbat Palestina, den arabiska regionen och den palestinska verkligheten i Europa under det senaste årtiondet utgör de palestinska och arabiska massorna idag stora folkliga massor i termer av mänsklig kraft på kontinenten, och våra ungdoms-, student-, arbetar- och akademikerförbund har tillsammans stor potential och förmåga att ta ställning och agera. I detta sammanhang kallar vi på vårt palestinska folks kämpande massor i Europa, på alla palestinska och arabiska institutioner och på alla palestinavänner att aktivt delta i att organisera och arrangera “Alternativa palestinska vägen”-konferensen, planerad att äga rum i slutet av oktober och början av november 2021 i den spanska huvudstaden Madrid.

Vi har fullt förtroende för svaret från vårt palestinska folks förtrupper på vårt nations rop, hela Palestinas, hela vårt folks och alla våra rättigheters rop, om att föra fram sina positioner och göra detta tillfälle till en historisk milstolpe i vårt folks marsch och deras nationella befrielsekamp i Palestina och i diaspora och exil. Vi måste flytta oss framåt i en självsäker takt mot ett nytt stadium. Dess grund och väg är enhet, samarbete och solidaritet i konfrontation med utmaningarna och hoten som står i vägen för den palestinska frågan och som hotar vårt folks rättigheter, vårt öde och vår gemensamma framtid.

Vi är också fullt övertygade om att de tiotusentals palestinska flyktingar som har tvångsförflyttats av belägring, blockad, krig, svält och rasism, som skeppats på “dödsbåtar” till Europeiska unionens länder, är idag en grundpelare i ledarskapet för rörelsen för demokratisk och revolutionär förändring på de palestinska, arabiska och internationella nivåerna och är närmare Palestina och att uppnå sin återvändo hem än någonsin förr. De kommer hävda sin existens och intyga förmågan hos det palestinska folket i exil och diaspora att befria sina röster, återuppbygga sina nationella institutioner och rikta sin folkliga kompass mot Jerusalem och hela Palestina.

Våra palestinska massor i Europa, tillsammans med våra arabiska lokalsamhällen och alla palestinavänner, utgör en naturlig förlängning av vårt folks kamp i det ockuperade Palestina och i lägren i Libanon, Syrien och Jordanien och de, tillsammans med sina syskon som deltar från alla kontinenter, har förmågan att återställa den palestinska nationella rörelsens balans mellan det ockuperade Palestina och diasporan och att utropa lanseringen av en enad palestinsk, arabisk och internationell rörelse, organiserad på vägen mot återvändo och befrielse.

Vi kallar på våra massor i Europa att mobilisera och förenas, att komma samman för att delta i återuppbyggandet av vår nationella befrielserörelses grunder och för att uppnå vårt folks rätt till självbestämmande över hela Palestinas land.

Låt våra folkliga massmöten 2 november 2021, i åminnelse av den olyckliga Balfour-deklarationen, vara massiva folkliga samlingar i vilka den palestinska fanan flyger högt, och låt dess fladdrande vara ett budskap till såväl vän som fiende att Palestinas folk, kämparna och landets skötare, från martyrernas, fångarnas och de skadades era, inte kommer att glömma eller förlåta och att Palestina, hela Palestina, var, är och kommer att vara till för sitt folk, oavsett om väntan blir lång eller kort.

Låt oss delta i planeringen och förberedandet av lanseringen av denna nya väg, och låt oss ta emot vårt folk från ockuperade Palestina och lägren i Libanon, Jordanien och Syrien. Vi välkomnar deltagandet av delegationer från arabregionen, Afrika, Nord- och Sydamerika, Asien, och alla diasporans regioner, och presenterar en nationell, enad modell för lanseringen av en revolutionär demokratisk rörelse för förändring, mot Palestinas framtid: Ett befriat Palestina, från floden till havet.

Heder åt martyrerna; Återvändo kommer och segern är säker!

Förberedande generalkommittén / Alternativa palestinska vägens konferens

Kom i kontakt med lokala kommittéer i Europa:

Belgien: belgium@masarbadil.org

Danmark: denmark@masarbadil.org

Frankrike: france@masarbadil.org

Grekland och Cypern: greece@masarbadil.org

Italien: italy@masarbadil.org

Nederländerna: nl@masarbadil.org

Norge: norway@masarbadil.org

Spanien och Portugal: madrid@masarbadil.org

Storbritannien: britain@masarbadil.org

Sverige: sweden@masarbadil.org

Tjeckien: czechia@masarbadil.org

Tyskland: germany@masarbadil.org

Österrike: austria@masarbadil.org

För andra europeiska länder, var god kontakta: europe@masarbadil.org

Uttalande antaget av förberedande kommittén för Den Alternativa Palestinska Vägens konferens (Masar Badil)

Vi står med den palestinska fångrörelsen och Samidoun-nätverket i konfrontation med den sionistiska kriminaliseringspolicyn

I skenet av den sionistiska statens stämpling av Samidoun Palestinian Prisoner Solidarity Network som en “fientlig terrororganisation” enligt deklarationen som utfärdades av den sionistiska krigsministern bekräftar förberedande kommittén för Den alternativa palestinska vägens konferens följande positioner:

Ett: Förberedande kommittén för Den alternativa palestinska vägens konferens uttrycker sin solidaritet och sitt principfasta stöd till kamraterna i Samidoun-nätverket och understryker att detta rasistiska angrepp och orättvisa sionistiska beslut demonstrerar verkningsgraden i Samidouns roll i att föra fram de palestinska fångarnas sak och i att försvara vårt palestinska folks rättigheter inför ockupationens brott och dess koloniala rasistiska politik i hela det ockuperade Palestina. Förberedande kommittén för Den Alternativa Palestinska Vägens konferens anser detta sionistiska beslut vara ett som slår mot Den alternativa palestinska vägen men även mot alla krafter, organisationer och institutioner som deltar i den och mot alla röster som försvarar fångrörelsen och det palestinska folkets rättigheter överallt.

Två: Detta illvilliga och rasistiska sionistiska beslut förblir ett desperat och misslyckat försök med syfte att skrämma Samidouns medlemmar och sympatisörer. Det är ett nytt försök att kuva denna aktiva, revolutionära organisations framgång och dess pågående, betydelsefulla aktivitet och att slå mot dess växande räckvidd, breda kontakter med befrielserörelser och de starka band det har med internationalistiska kämpar i olika länder i världen.

Tre: Detta orättvisa sionistiska beslut kommer efter Samidouns framgångar och dess ansamling av erfarenheter av kamp över de gångna 10 åren och dess växande förmåga att lansera breda kampanjer med politiskt, medialt och allmänt stöd för fångar och deras dagliga kamper i sionistiska fängelser. Samidoun har också lyckats med att avslöja sionistiska brott mot fångarna och att kämpa för palestinska rättigheter, samtidigt som de utbildat människor världen över om den sionistiska statens karaktär som ett rasistiskt, kolonialt fenomen som uppstod ur västerländsk kolonialism och imperialism.

Fyra: Samidoun-nätverket, som har blivit en av den palestinska fångrörelsens armar och en aktiv röst i Palestinas och dess folks saks tjänst, har utgjort en källa till besvär för den rasistiska och fascistiska högerns regeringar och partier i västvärlden och stört den sionistiska ockupationens, dess ledares och dess ambassaders bekvämlighet genom kontinuerliga aktioner och organisering. Följaktligen manar vi andra till att ansluta sig som medlem och delta i deras aktiviteter som det starkaste svaret på den sionistiska statens beslut och det revolutionära sättet att hindra och besegra det.

Fem: Den förberedande kommittén för Den alternativa palestinska vägens konferens förnyar sitt stöd till sina kamrater i Samidoun-nätverket och ställer sig redo att försvara det och kämpa sida vid sida med det till stöd för fångrörelsen som kämpar i den sionistiska kolonialismens och imperialismens fängelser.

Vi lovar vårt palestinska folks massor i hemlandet och i exil och diaspora att den palestinska fångrörelsen kommer att inta den prioriterade position den förtjänar inom ramen för konferensens program som kommer hållas oktober 2021, och vi är hedrade av Samidoun-nätverkets deltagande som en av de grundläggande pelarna i organiserandet av Den alternativa palestinska vägens konferens och i den revolutionära rörelsen för förändring och för det framtida Palestina, det befriade Palestina från floden till havet.

Förberedande generalkommittén
Den alternativa palestinska vägens konferens
1 mars 2021

Uttalandet översattes från och kan läsas på Masar Badils hemsida: