Vi publicerar här en översättning av ett upprop från nätverket Masar Badil:

Masar Badil, den palestinska rörelsen för en alternativ revolutionär väg, uppmanar alla fackligt aktiva, fackmedlemmar och fackliga organisationer att vidta åtgärder för att blockera israeliska fartyg, vägra att lasta eller lossa dem och vägra att transportera krigsvapen till den israeliska ockupationen som för närvarande bedriver ett folkmord mot det palestinska folket i den belägrade Gazaremsan.

Vi har redan sett flera viktiga åtgärder runt om i världen, först och främst den jemenitiska militärens och det jemenitiska folkets handlingar för att blockera användningen av Jemens hav för transport av och passage för sionistiska fartyg och gods.

Transportarbetare i Belgien, Barcelona och Japan har förklarat att de kommer att vägra lasta vapen som färdas till den israeliska ockupationen, medan hamnarbetare i Italien genomförde en endagsstrejk mot det pågående folkmordet. Från Indien till Filippinerna till Sydafrika har arbetarrörelsen klargjort sin ståndpunkt och krävt att de sionistiska ambassadörerna utvisas och avvisat användningen av migrantarbete för att stödja den israeliska ockupationsregimen i stället för palestinska arbetare.

Vi ser också en växande vilja hos folkrörelserna att vidta allvarliga och meningsfulla åtgärder för att stoppa den sionistiska krigsmaskinen, vilket exemplifieras av Palestine Actions direkta aktioner för att stoppa Elbit Systems, den största israeliska vapentillverkaren, och utverka en betydande ekonomisk och materiell kostnad från Elbit i både Storbritannien och Förenta staterna.

Palestinska arbetare, arbetarorganisationer och fackföreningar har redan uppmanat arbetare världen över att vägra tillverka och transportera vapen till ockupationsregimen, och många organisationer och aktivister deltar i blockader av vapenfabriker, järnvägar och hamnar som transporterar vapen och förnödenheter till ockupationen som representerat av kampanjen Block the Boat.

Det är oerhört viktigt att detta inte är symbolhandlingar, solidaritetsförklaringar eller budskap om stöd. Att avvisa israeliska fartyg från världens hamnar är, med utgångspunkt i det jemenitiska exemplet, ett materiellt sätt att belägra ockupationen och stödja det koloniserade, ockuperade folket i Palestina. Det är ett materiellt bidrag till att konfrontera och sätta stopp för det eskalerande folkmord som den israeliska regimen har genomfört i över 75 år, med en intensiv och blodig upptrappning under de senaste 57 dagarna som redan har krävt nästan 20 000 palestinska liv.

Israel genomför inte sitt folkmord på egen hand. Det stöds, beväpnas och finansieras av de imperialistiska makterna – först och främst Förenta staterna, tillsammans med sina partner i Kanada, Frankrike, Tyskland och Storbritannien. Varje hamn och företag som tillåter israeliska fartyg av något slag att lägga till vid sin hamn är en fullvärdig partner i krigsförbrytelser och folkmord med det palestinska folkets blod på sina händer och måste ställas till svars.

Vi vet att vi inte kan vänta på att samma kriminella stater eller internationella organ skall hålla dessa parter ansvariga för sina pågående brott, eller på att folkmordet skall få ett slut. Det palestinska folket och dess motståndsrörelse kämpar dagligen för att göra just detta. Vi uppmanar er, världens arbetare, att utöva er enorma makt, arbetarnas makt, utan vilken ingenting fungerar.

Vi i Masar Badil har uppmanats av arbetarna i Gaza att föra denna uppmaning vidare till er, vår internationella globala arbetarklass, att utnyttja er makt och materiellt bidra till att få ett slut på folkmordet. Vi uppmanar er att:

  1. Blockera och vägra att något israeliskt fartyg dyker upp eller lägger till i någon global hamn; att vägra att lasta eller lossa något israeliskt fartyg. Alla stater bör följa det jemenitiska exemplet och förbjuda användningen av sina hamnar och hav för att beväpna denna folkmordsregim!
  2. Vägra att lasta, lossa eller låta segla något fartyg från något land som för vapen, materiel och förnödenheter till den folkmördande sionistiska regimen. Arbetarnas händer får inte besudlas med folkmordets last!

Vi, de palestinska arbetarna i exil och diaspora, är en del av världens arbetare. Det är för länge sedan dags att trappa upp vårt deltagande i denna kamp till en materiell nivå som kan stänga av folkmordets, ockupationens och kolonialismens handelsvägar och stoppa flödet av vapen, bomber och artilleri som gör det möjligt för den israeliska regimen att slakta palestinska män, kvinnor och barn. Vi uppmanar er alla i dag, våra arbetarkamrater, att tillsammans med oss agera för att få slut på folkmordet, för rättvisa, seger och befrielse för arbetarna och folket i Palestina!

Här återges en svensk översättning av en intervju med Zaid Abdulnasser, ledande medlem i både Samidoun Palestinian Prisoner Solidarity Network och Masar Badil som just nu utstår hård repression i Tyskland:

  • Kärnan i Masar Badil-rörelsens projekt är att återupprätta diasporans roll i alla kampens former
  • Det är inte möjligt att bygga ”nationell enhet” med ockupationens agenter, och det är inte tillåtet att ge dem legitimitet
  • Rörelsen värdesätter de islamiska motståndsstyrkornas roll och deras försvar av folkets värdighet och rättigheter
  • Motståndsgrupperna hämtar sin legitimitet från sina befrielsehandlingar och sin befrielsepraxis och inte genom sin relation till ”Palestinska befrielseorganisationen”
  • Folkets kamp fortsätter tills återvändo och befrielse har uppnåtts

Ingående intervju med Zaid Abdulnasser

Medan det palestinska folket fortsätter sin pågående kamp mot den sionistiska entiteten, dess kolonialism och bosättarnas attacker, från floden till havet i det ockuperade Palestina, intensifieras det palestinska motståndets lågor. Detta har blivit särskilt framträdande i byarna, städerna och flyktinglägren på Västbanken och i Jerusalem.

Ansvaret för vårt palestinska folk i exil och diaspora ökar också i takt med att konfrontationerna med den sionistiska fienden trappas upp. Masar Badil, den palestinska rörelsen för en alternativ revolutionär väg, förbereder sig för att hålla sin konferens och fira sin andra årsdag 19-22 oktober 2023 i Frankrike, bland annat genom att delta i massdemonstration för frihet åt Georges Abdallah och alla palestinska fångar i Lannemezan den 21 oktober.

Detta sker vid en tidpunkt då repression och rasistisk politik mot palestinier och anhängare av palestinskt motstånd och palestinska rättigheter ökar i många länder, särskilt i Europa. I denna intervju undersöks det aktuella politiska läget och motståndet mot repressionen med Zaid Abdulnasser, medlem i verkställande kommittén för Masar Badil, den palestinska rörelsen för en alternativ revolutionär väg, och samordnare för Samidoun Palestinian Prisoner Solidarity Network i Tyskland.

Det har gått ungefär två år sedan Masar Badil, den palestinska rörelsen för en alternativ revolutionär väg, grundades. Nu förbereder ni er för att hålla rörelsens konferens i Toulouse, Frankrike. Vad är din bedömning av rörelsens roll under denna tid?

Svar: Under de senaste två åren har vår rörelse vuxit och utvecklats betydligt i Europa och Nordamerika, och nyligen har vi börjat engagera oss i vissa områden i Latinamerika. Rörelsen har blivit mer erkänd inom solidaritetsrörelsen i väst och inom de viktigaste strömningarna i den palestinska politiken. Särskilt efter Osloavtalet har diskussionen om Palestina dominerats av den så kallade ”tvåstatslösningen” eller framställningen av den palestinska saken som en i första hand humanitär fråga, särskilt i de imperialistiska staterna i väst.

Å andra sidan försöker vår rörelse lyfta fram och upprätthålla det palestinska folkets tydliga nationella och historiska rättigheter, liksom våra nyckelprinciper (thawabet) som beskrivs i den palestinska nationella stadgan från 1968 innan den utan legitimitet ändrades av den monopolistiska ledarklick som kontrollerar Palestinska befrielseorganisationen. 

Genom sitt gräsrotsarbete syftar rörelsen till att återupprätta målet att befria Palestina från floden till havet, uttrycka ovillkorligt stöd för det palestinska motståndet och försvara rätten att återvända. Därför tar den tydlig ställning mot Oslos likvidationsstrategin  och den säkerhetssamordnande ”Palestinska myndigheten” i Ramallah.

Den viktigaste faktorn som gör det möjligt för en rörelse som vår, som inte ens har avslutat sitt andra år, att spela denna växande politiska roll är tillståndet av svek och frånvaro i diasporan som ett direkt resultat av PLO-ledningens handlingar efter dess deltagande i 1991 års Madridkonferens och det katastrofala undertecknandet av Osloavtalet 1993. Dessa åtgärder innebar ett fullständigt övergivande av vårt folks rättigheter, särskilt i den palestinska diasporan. Den undergrävde vårt folks kamp, uteslöt dem, fråntog dem deras naturliga roll och berövade dem alla deras organisatoriska ramar och kampverktyg.

Rörelsen för en alternativ revolutionär väg strävar efter att skapa nya arenor för vårt folk att engagera sig i genuin kamp med deras strävanden och principer som grund. Detta har gjort det möjligt för vår rörelse att utvecklas snabbt och bygga relationer med många rörelser och krafter för befrielse som letade efter en palestinsk röst i diasporan som är engagerad i kampen för befrielse och återvändo på allvar. Denna roll kommer inte att antas av myndighetens ambassader eller icke-statliga organisationer (NGO:er).

Vi är medvetna om att vägen framåt är lång och svår och att vi måste utveckla oss själva organisatoriskt och bygga upp vår folkliga bas, utvidga omfattningen av vårt arbete och dess effekter samt förbättra vår förmåga att nå ut till palestinska och arabiska samhällen och skapa utrymmen för kamp. Vi försöker utnyttja vårt folks enorma, latenta kapacitet för befrielsens och återvändandets projekt. Kort sagt, den palestinska rörelsen för en alternativ revolutionär väg, med sitt växande revolutionära projekt, fortsätter tills Palestina befriats från floden till havet. Vår rörelse strävar efter att vara ett revolutionärt verktyg i händerna på vårt folk för att göra det möjligt för dem att delta i och utöva sin naturliga roll i befrielsekampen.

Vilka är de största utmaningarna ni står inför, särskilt i Tyskland och Europa som helhet? Och hur kan konfrontationen med den sionistiska rörelsen i Europa eskaleras?

Svar: Vi är en integrerad del av det palestinska folket. Det är endast naturligt för oss att bli måltavla för den sionistiska ockupationsentiteten, både i Palestina och runt om i världen, genom olika medel. Samidoun Palestinian Prisoner Solidarity Network klassades som en terroristorganisation i februari 2021 av den israeliske krigsministern Benny Gantz. I Frankrike meddelade Emmanuel Macron sin avsikt att upplösa Collectif Palestina Vaincra, en av de viktigaste organisationerna som deltog i lanseringen av Masar Badil.

I Spanien står våra kamrater inför rätta för att ha konfronterat den sionistiska rörelsen, specifikt den sionistiska ambassadören i Madrid. Situationen i Nederländerna, Schweiz, Belgien, Kanada, Förenta staterna och andra länder är liknande. Vi stöter ständigt på rop om kriminalisering, förbud mot våra aktiviteter och evenemang, och demoniseringskampanjer i media som riktar sig mot rörelsen, dess organisationer, dess kadrer och dess anhängare.

I Tyskland finns det en avancerad samordning mellan sionistiska organisationer, israeliska ambassaden, tyska medier och olika myndigheter. De har med framgång lyckats förbjuda demonstrationer till minne av Nakba 2022 och 2023 samt demonstrationer för de palestinska fångarnas dag 2023. Nyligen har de trappat upp sina åtgärder, börjat begränsa våra kadrer och dra in deras uppehållstillstånd under förevändning att de är medlemmar i Masar Badil. Det är värt att lägga märke till att Berlin är den palestinska diasporans huvudstad i Europa, särskilt efter flyktingvågen i samband med kriget i Syrien. Detta förklarar vaksamheten bland de tyska statliga och sionistiska institutionerna och deras rädsla för att dessa delar av vårt folk ska delta i kampen.

Samidoun har lyckats föra fram Masar Badils program och organisera sig på en folklig nivå i det arabiska samhället i Tyskland. Samidoun i Tyskland har organiserat möten med tusentals palestinier och anhängare av vår sak, som höjt sina röster för Palestinas befrielse från floden till havet och uttryckt sitt fulla stöd för det palestinska motståndet. Att rikta in sig på oss och vårt arbete är därför ett systematisk angrepp på de folkliga massornas engagemang i saken och en rädsla för dess potential att växa och bilda en verklig masskraft i Tyskland, den sionistiska rörelsens högborg i Europa.

Varför riktar sig detta sionistiska angrepp specifikt mot er?

Svar: Angreppen på rörelsen, dess organisationer och dess kadrer visar att det palestinska folkets fiender känner sig hotade av Masar Badil och dess inverkan på deras intressen. Rörelsen utvecklas och växer snabbt och utgör ett hot mot den sionistiska rörelsen och dess intressen i dessa länder. Dessa krafter förstår att om den palestinska diasporan återfår sin roll kan den påverka kampens förloppet mot fienden och dess anhängare. Detta faktum, som erkänns av den sionistiska entitetens ambassadörer, erkänns också av de palestinska motståndsstyrkorna. Enligt vår mening är detta en framgång för rörelsen.

När det gäller att eskalera konfrontationen med sionisterna försöker den sionistiska rörelsen konsekvent undertrycka alla palestinska aktioner, på alla fronter och i olika former, från liberala uttryck till revolutionär folklig mobilisering. Det finns ingen handling som försvarar det palestinska folkets rättigheter i västvärlden som inte möter någon form av motreaktion eller repression. Men graden av fientlighet eskalerar parallellt med att diskursen höjs och projektet blir mer seriöst. Följaktligen leder vårt engagemang för våra ståndpunkter och det fortsatta byggandet av vårt revolutionära och radikala projekt naturligt till en ökad grad av konfrontation med de sionistiska krafterna. Denna konfrontation kommer sannolikt att trappas upp i takt med att rörelsen utvecklas och utökar sin kapacitet.

För närvarande befinner vi oss fortfarande i det defensiva stadiet. Vi möter angrepp och svarar med att stå fast vid våra ståndpunkter, fortsätta vårt arbete och utnyttja dessa angrepp mot oss för att bygga strategiska allianser med lokala revolutionära och progressiva krafter som i Frankrike, Tyskland, Spanien och Kanada. På lång sikt, när vi väl når den folklig mobiliseringens stadie kommer vi att kunna konfrontera den sionistiska rörelsen både folkligt och politiskt, och marginalisera den från det offentliga rummet. Den sionistiska fienden existerar inte bara i det ockuperade Palestina; dess armar sträcker sig till dessa länder. Att underminera dessa vapen är ett verkligt slag mot fienden i Palestina och mot den sionistiska rörelsen.

Rörelsen för en alternativ revolutionär väg, Masar Badil, har en negativ hållning till de föreslagna valen på Västbanken och Gazaremsan, liksom till de ansträngningar som gjorts av myndigheten och palestinska fraktioner som kännetecknas av att de främjar försoning och nationell enighet. Mot bakgrund av den splittring och förvirring som den nationella rörelsen upplever (som vissa kallar ”splittringen”), vilken är er vision för att uppnå nationell enighet på den palestinska arenan?

Svar: Vi i Masar Badil uttrycker den palestinska och arabiska folkliga ståndpunkten som ser ”säkerhetssamordning” med ockupationen, gripandet av motståndskämpar, skändning av martyrers begravningar och försök att stoppa motståndet på Västbanken liksom deltagande i belägringen av Gaza och övergivandet av palestinska flyktingar som brott och nationellt förräderi som utesluter myndigheten från den nationella sfären.

Nationell enhet kan inte byggas med ockupationens verktyg och agenter och de bör inte heller legitimeras. Vi anser att sann legitimitet förkroppsligas i vårt folks ståndpunkter och deras uppoffringar, som naturligt kommer till uttryck dagligen, och genom att överallt omfamna motståndets linje. Det är viktigt att betona att motståndsgruppernas legitimitet härrör från deras egna handlingar för befrielse och motstånd, inte genom deras förhållande till Palestinska befrielseorganisationen, att delta i falska val under ockupationens kontroll eller att gå in i Palestinska myndighetens strukturer och resterna av Osloavtalet. Dessa val under ockupation förvränger folkviljan och representerar inte det palestinska folket i flyktinglägren, diasporan eller i det ockuperade Palestina 1948. Vi vill betona vikten av Islamiska Jihad-rörelsens principfasta hållning att avvisa deltagande i Oslo-valen, vilket stärker vårt folks förtroende för dess revolutionära linje och skyddar rörelsen från att glida in i en försonlig position.

Vi tror att sann nationell enhet är enhet mellan hela vårt folk, motståndsgrupperna och de folkliga organisationerna kring projektet för befrielse och återvändo. Från början har rörelsen för den alternativa revolutionära vägen uppmanat alla motståndsstyrkor att bygga en bred nationell front som representerar det palestinska folkets hopp och strävan och hämtar sin legitimitet direkt från dem, precis som de tidiga fedayeen (palestinska motståndskämpar) fick sin legitimitet genom sina strider, uppoffringar och försvar av sitt folk. Denna folkliga nationella enhet och enhet på kampens grund kommer att vara en solid enhet som inte lämnar något utrymme för vacklande ståndpunkter eller gråzoner. Sann nationell enhet tillåter inte att ett parti dominerar ett annat partis kämpar i syfte att tjäna ockupationen. Denna vision är den enda vägen ut ur den dystra situation som skapats av det ”officiella palestinska ledarskapet”, och den kommer att återuppliva hoppet i vårt folks hjärtan. Vi anser att denna form av nationell enhet representerar en sann essens som för samman motståndsstyrkorna och de folkliga organisationerna, med deras erfarenheter, kamphistoria, folkliga förankring och institutioner, vilket kan lyfta och återuppliva den försämrade palestinska situationen och skapa mer utrymme för vårt folk i Palestina och diasporan att aktivt delta i kampen för Palestinas befrielsen.

Vissa ser Masar Badils roll som begränsad till vissa områden i diasporan, och era gräsrotsaktiviteter och ert politiska arbete ses fortfarande under paraplyet ”solidaritetsarbete”. Håller du med om denna bedömning?

Svar: Denna bedömning är korrekt till sin första del. Rörelsen har lyckats nå vissa områden i diasporan, särskilt i Nordamerika och Europa, och rörelsen utövar främst en politisk roll i dessa länder. Vårt arbete skiljer sig dock avsevärt från begreppet ”solidaritetsarbete” eftersom vi inte engagerar oss i den palestinska saken utifrån perspektivet att bara vara ”solidariska” med Palestina. Det räcker inte för oss att bara vara ett stöd för vårt folk i det historiska Palestina; vi är snarare en integrerad del av det palestinska folket och dess befrielserörelse. Vi måste spela en genuin och aktiv roll i kampen för att befria oss från flyktingstatusens begränsningar och delta i vårt lands befrielse från den sionistiska fienden.

Detta är kärnan i Masar Badils projekt: att återta diasporans roll i kampens alla former. Detta inkluderar att stärka våra politiska ståndpunkter, sprida revolutionär medvetenhet, bygga förtroende med massorna av vårt folk i diasporan, upprätta institutioner och organisatoriska verktyg som tillåter dem att utöva sina rättigheter och skyldigheter och sin naturliga och ledande roll i kampen, ingjuta sina krafter i befrielsens och återvändandets väg, konfrontera den sionistiska rörelsen och förena sig med vårt folks ärofulla och orubbliga motstånd. Endast genom detta arbete kommer den palestinska kampen att bevittna ett kvalitativt språng i diasporan som för vårt folk närmare tiden för befrielse och återvändo.

Sedan vår lansering oktober 2021 har vi, trots våra mycket begränsade resurser, gjort framsteg när det gäller att höja ribban för vår politiska hållning, stärka de institutioner som är involverade i rörelsen och eskalera konfrontationen med det sionistiska projektet. Detta förtar dock inte det faktum att vi fortfarande befinner oss i födelsestadiet, i mobiliseringsstadiet, i organisationsutvecklingen och i det interna uppbyggnadsarbetet. Detta är en inbjudan till alla bland vårt folk i exil och diaspora att delta i rörelsens uppbyggnad och att återta sin roll i kampen för befrielsen av dem själva och deras hemland, Palestina.

Om bara några veckor är det 30 år sedan Osloavtalet undertecknades och 29 år sedan Palestinska myndigheten inrättades på Västbanken och Gazaremsan. Hur ser ni på rollen som palestinska ungdomar i exil och i diasporan spelar? Kan begränsningarna och konsekvenserna av Osloavtalet övervinnas? På vilket sätt?

Svar: Jag upprepar här vad jag har sagt tidigare. Den palestinska diasporan blev fullständigt marginaliserad på den palestinska politiska scenen efter Osloavtalet, och dess roll fråntogs efter att ha varit central i den palestinska revolutionen. Denna katastrofala situation fick vårt folk i diaspora att känna sig maktlösa och frustrerade inför den pågående aggressionen mot vårt land och vårt folk. Denna känsla intensifierades när de förlorade sina redskap och arenor genom vilka de kunde utöva sin naturliga roll i befrielsekampen. Denna situation har under de senaste tre decennierna lett till spridningen av en individualistisk mentalitet, en anpassning till vissa västländers politik och uppkomsten av vad vissa kallar ”identitetskampen”, särskilt för de palestinier som är födda i dessa länder.

Lösningen på dessa dilemman och utmaningar är samma lösning som föreslogs i vår nationella stadga 1968: Palestinierna utövar sin nationella identitet genom att kämpa för sin rättvisa sak och sitt folks rättigheter.

I denna tid, och efter katastrofen Oslo och erfarenheterna av svek, är det absolut nödvändigt att organisera diasporan utifrån en kamp som återspeglar dess förhoppningar och strävanden, återfå dess offervilja och beredskap att avstå från vissa privilegier för våra större mål, för att möta de uppoffringar som vårt folk i Palestina gör varje dag för vår sak och vår värdighet.

De folkliga institutioner som vårt folk i diasporan byggt upp med blod och uppoffringar under den palestinska revolutionens första decennier har avsiktligt förstörts. Men vårt folk kan återuppbygga dem och återge dem deras centrala roll i den nationella befrielserörelsen, som de har gjort under de senaste decennierna, förnyat sig efter varje bakslag och återvänt starkare och mer motståndskraftiga.

När det gäller vår roll i Masar Badil anser vi att det första steget är att odla revolutionär medvetenhet överallt där vi är närvarande. Detta innebär att befästa politiska ståndpunkter som i synnerhet de västerländska imperialistländerna kan anse vara ”oacceptabla”, och att upprätthålla dem oavsett vilken nivå av repression vi möter. Denna konfrontation med den sionistiska rörelsen stärker vår rörelse och våra ståndpunkter på gatorna och utvidgar vår närvaro i diasporan. Denna situation kan byggas vidare på, och genom kumulativ kamp och arbete kan vi uppnå en massiv folklig mobilisering, kapabel att axla sitt historiska ansvar.

Du har uppmanat dina anhängare att delta i den årliga folkliga marschen framför det franska fängelset i Lannemezan 21 oktober 2023 för frihet pr den libanesisk-arabiske palestinakämpen Georges Abdallah. Vissa anser att sådana folkliga och solidariska aktioner inte har lyckats utöva tillräckliga påtryckningar på den franska regeringen för att få Abdallah frisläppt. Han har suttit fängslad sedan 1984, och det har gått mer än 40 år sedan han fängslades. Har ni någon annan metod eller strategi för att utöva större påtryckningar på Frankrike för att få honom frigiven?

Svar: Dessa folkliga demonstrationer är en del av en omfattande kampanj som har pågått i över 15 år. Kämpen Georges Abdallah har själv aktivt bidragit till att bygga upp kampanjen genom sin ståndaktighet och uthållighet, liksom genom sina dialoger med våra kamrater som konsekvent har besökt honom i fångenskap.

Denna kontinuerliga kampanj tar sig olika uttryck, från möten, stånd och seminarier, till att öka medvetenheten om den palestinska frågan och Georges Abdallahs fall. Den omfattar också produktion och visning av filmen ”Fedayeen” (som har visats omkring 200 gånger i över 25 länder), samordning med den nationella kampanjen för att befria Georges Abdallah i Libanon och med den viktiga roll som Georges familj spelar i kampen.

Dessa krafter och aktiviteter har lyckats skapa ett folkligt momentum som har fått den libanesiske ambassadören i Frankrike och ledare för franska vänsterpartier att besöka honom i fängelset. Det har också lett till en debatt i parlamentet mellan anhängare och motståndare till hans frihet, med ett växande antal vänsteranhängare som kräver hans frihet. Detta är också en av de viktigaste internationella kampanjerna för att öka medvetenheten om frågan om palestinska fångar, särskilt utanför Palestina, och deras kamp. Dussintals organisationer i hela Frankrike kräver nu att han släpps fri och hans fall finns med på dagordningen för olika vänsterorganisationer i Europa, särskilt i Frankrike. Detta folkligs arbete har potentialen att med tiden driva på för hans frigivning när kostnaden för att hålla Georges i fångenskap blir högre för den franska staten än kostnaden för att släppa honom.

Vi i Samidoun Palestinian Prisoner Solidarity Network erkänner att det mest direkta, säkra och ändamålsenliga sättet att befria fångar är väpnat motstånd, vilket vi gång på gång har sett i de utbytesoperationer som har ägt rum under de senaste decennierna, där palestinskt och libanesiskt motstånd lyckats tvinga sin vilja på fienden med våld. Den främsta rollen för folkliga aktioner är dock att sprida medvetenhet om fångfrågan, betona dess centrala betydelse och skapa en miljö där människor känner samhörighet med våra fångars kamp och deras frigivning. Att försvara våra fångar är att försvara den sak för vilken de har kämpat och fortsätter att kämpa varje dag och varje timme – en kamp som vi är stolta över.

De viktigaste motståndsrörelserna i Libanon, Palestina och arabvärlden representerar islamiska krafter med bred folklig förankring, såsom Hamas och den palestinska Islamiska Jihad-rörelsen, bland andra. Samtidigt finns det en märkbar nedgång, till och med frånvaro, av vänsterorienterade, nationalistiska och liberala krafter. Hur kategoriserar ni er rörelse ideologiskt och politiskt? Hur ser ni på motståndsstyrkor med religiösa referenser?

Svar: Det palestinska folkets band till motstånd är ett organiskt band som vi har upplevt genom historien. När Folkfronten och Fatahrörelsen ledde det väpnade motståndet som stora organisationer, rådde en nationalistisk och vänsterorienterad karaktär i den palestinska nationella rörelsen och detta gav genklang i vårt folks känslor överallt. Innan dess, under Jamal Abdel-Nassers era i Egypten, fick kampen en arabnationell karaktär och slagord om ”enhet, socialism och frihet” dominerade. I dag leder islamiska rörelser som Islamiska Jihad och Hamas motståndet på Västbanken och i Gaza mot den sionistiska fienden. Det är naturligt för dem att vara i den arabiska och islamiska nationens förgrund och hjärta. Masar Badil är sedan starten medveten om den centrala roll som dessa ståndaktiga och kämpande rörelser spelar och respekterar djupt de uppoffringar som de har gjort och gör för att skydda vårt folks rättigheter och sak och för att skapa ett obrytbart folkligt stöd för motståndet på de svåraste platserna för palestinska organisationer i världen – det historiska Palestina – under den sionistiska ockupationen och inför Palestinska myndigheten som ett säkerhetsverktyg i fiendens händer. Vår rörelse värdesätter också det islamiska motståndets ledande roll när det gäller att bemöta den sionistiska fiendens attacker mot vårt folk och våra heliga platser, försvara vårt folks värdighet och rättigheter var det än befinner sig och fortsätta den nationella befrielsekamp som aldrig har upphört, från den brittiska ockupationen av vårt land fram till i dag.

I vår rörelse ser vi vår roll som ett komplement till motståndet i Palestina. Vår roll är att ge folkligt stöd till motståndet, föra dess röst vidare i diasporan och ge massorna av vårt folk i exil och diaspora möjlighet att bygga upp sina kampverktyg, så att de kan delta i befrielserörelsen och besegra den sionistiska fienden även utanför Palestina. Förhållandet mellan de olika delarna av vårt folk i hemlandet och diasporan är ett komplementärt förhållande inför vår primära motsättning mot ockupationen och den sionistiska rörelsen.

Ideologiskt sett har Masar Badil sedan starten antagit en uppsättning allmänna principer för kampen som beskrivs i den palestinska nationella stadgan från 1968, vilken återspeglar det palestinska folkets strävanden i alla dess riktningar. Samtidigt kommer de flesta av vår rörelses kadrer med vänstererfarenheter, och våra organisationer är progressiva och präglade av den palestinska och arabiska revolutionära vänsterns analys och arv. Som ett resultat av detta har rörelsen naturligt antagit en revolutionär vänsterkaraktär i sin analys, sitt språk och sin övergripande strategi. Denna inriktning har gjort det möjligt för oss att nå de flesta krafterna i solidaritet med Palestina i väst, som till övervägande del är vänsterstyrkor. Samtidigt har vår tillit till den nationella stadgan och våra inkluderande principer för kampen gett utrymme för vårt palestinska folk med olika intellektuella traditioner och tendenser att delta i detta projekt. Vår rörelses kader är mångskiftande och omfattar palestinier från olika flyktingläger, Västbanken, Gaza, Jerusalem och de ockuperade territorierna från 1948, liksom från olika fraktioner, klasser och intellektuella bakgrunder. Våra arabiska och internationella kamrater, som har framgångsrika erfarenheter av att organisera för Palestina i väst, spelar en central roll i rörelsens strukturer och uppbyggnad och bidrar också till denna dynamik.

Denna pluralism, tillsammans med en kreativ dialog mellan olika erfarenheter och generationer som förenats på grundval av tydliga principer för revolutionär kamp, har blivit en solid grund för utveckling och den viktigaste källan till styrka för Masar Badil.

Vi återpublicerar här en översättning av ett uttalande från Masar Badil, den palestinska rörelsen för en alternativ revolutionär väg:

Masar Badil, den palestinska rörelsen för en alternativ revolutionär väg, granskade den politiska och materiella utvecklingen i det ockuperade Palestina och höll två möten: först ett möte med rörelsens utvidgade uppföljningskommitté och sedan ett möte med arabiska och internationella organisationer och grupper måndagen den 30 januari. Vid dessa möten diskuterade Masar de farliga och barbariska sionistiska upptrappningarna mot det palestinska folket, särskilt på Västbanken i Palestina, intensifieringen av belägringen av det palestinska folket i Jerusalem, Gazaremsan och det ockuperade Palestina 48, och upptrappningen mot fångrörelsen i ockupationsfängelserna, som är en del av det pågående kriget för folkmord, fördrivning och förskingring av det palestinska folket.

Rörelsen uppmanade alla organisationer och vänner till rörelsen, det palestinska folkets och den arabiska nationens massor överallt i flykting- och diasporaländer samt anhängare av Palestina och allierade befrielserörelser att ansluta sig till kampanjer för att bojkotta och isolera den sionistiska enheten och att organisera ”Dagar av raseri och motstånd” över hela världen och i diasporan på fredag, lördag och söndag 10, 11 och 12 februari 2023. Syftet med dessa dagar är att konfrontera USA:s, Kanadas, Storbritanniens och Europas politik av stöd för den sionistiska kolonialismen och konfrontera de fascistiska och rasistiska stater och rörelser som arbetar för att dölja, rättfärdiga och försköna israeliska brott och kolonialism i hela Palestina, från floden till havet.

Masar hyllar den palestinska fångrörelsen, som kämpar i den sionistiska fiendens fängelser och som dagligen för en kamp för att konfrontera Ben Gvirs förtryckarband. Rörelsen hyllar också den heroiska palestinska martyren Khairy Alqam, som genomförde en revolutionär insats i den koloniala bosättning som byggdes på Nabi Yaqoub i norra delen av det ockuperade Jerusalem. Denna motståndsoperation och andra aktioner av det tappra palestinska folket och dess motstånd i Jerusalem, på Västbanken och i hela det ockuperade Palestina har skakat fiendens styrka och dess säkerhetsinstitutioner och politiska institutioner, samtidigt som de har stärkt det palestinska folkets enighet i Palestina, i exil och i diasporan, samtidigt som de har försvagat den självstyrande ”palestinska myndigheten” och dess inställning till kapitulation och underkastelse.

Vid det utvidgade mötet som hölls med anhängare och vänner 30 januari bekräftade rörelsen att det palestinska arabiska folket genom sin erfarenhet genom årtionden av kamp har bevisat att det är starkare än kolonialismens och dess agenters massakrer, och att det alltid kan ta till motstånd, resa sig och förnya sig för att fortsätta på revolutionens och återvändandets väg. Och för att besegra förräderiets och normaliseringens krafter i Palestina och regionen och gå framåt, generation efter generation, mot seger och total befrielse.

Masar betonade att det palestinska arabiska folket, genom sin revolutionära befrielsekamp som sträckt sig över mer än ett århundrade, bekräftar att dess enighet på fältet, solida folkliga vilja och revolutionära förtrupper är kapabla att bryta belägringen och utveckla nya former av effektivt motstånd för att konfrontera imperialismens, sionismens och reaktionens krafter som försöker avskaffa deras existens och plundra det palestinska folkets rikedomar genom att utplåna deras nationella och mänskliga rättigheter. Det uppmanade än en gång till att upprätta en enhetlig palestinsk nationell front för befrielse och återvändo, bort från villkoren i Oslo, den underordnade ”myndigheten” och den så kallade ”tvåstatslösningen”, som syftar till att likvidera den palestinska saken.

Vidare underströks att ledningen för Palestinska myndigheten i Ramallah bedriver en bedrägeripolitik genom att marknadsföra upprepade verbala ställningstaganden och uttalanden som inte längre lurar någon, vid en tidpunkt då det palestinska folket tydligt kan se att den palestinska myndighetens ambassader förblir tysta om den sionistiska fiendens brott och att dess säkerhetsstyrkor fortsätter att rapportera till William Burns, chefen för CIA, och fortsätter att utöva förtryck och tortyr i Jerichofängelset och andra fängelser, som drivs av myndigheten med tillstånd från den sionistiska enheten och Förenta staterna, i stället för att frige politiska fångar och palestinier som hålls fängslade på grund av sin roll i motståndsrörelsen.

Slutligen avslutade Masar sina möten med att uttrycka sitt största förtroende för det palestinska folkets massor och dess revolutionära ungdom, i Palestina och i diasporan, och deras centrala roll i försvaret av det palestinska folket och i stärkandet av fångrörelsens orubblighet inne i den sionistiska fiendens fängelser och fångläger, och i konfrontationen med den sionistiska rörelsen och dess allierade på alla arenor och platser.

Detta inlägg bygger på en Twitter-tråd från Masar Badil:

3 oktober kommer den sionistiska krigsmaskinens förbrytare Yair Lapid att träffa Josep Borrell, EU:s utrikesrepresentant, i Bryssel för att förnya associeringsrådet EU-Israel.

Medan kolonisering och apartheid fortsätter i Palestina fortsätter EU att göra aktiva ansträngningar för att rentvå den sionistiska entitetens galjonsfigur, stärka sina handels- och vapenförbindelser och exploatera palestinska naturresurser till egen vinning.

Detta möte förtydligar att Europas ansvar för Palestina och de arabiska folken inte bara är ett historiskt kolonialt arv, utan ett aktivt, pågående och direkt engagemang som Europa fortfarande profiterar på än i dag.

Att bjuda in Lapid som hedersgäst och att fortsätta mötet bara några månader efter det senaste angreppet mot Gaza, mitt under pågående förbrytelser i Palestina och mot flyktingar runt om i världen, är en aggression mot det palestinska folket.

Yair Lapid är en av dem som är ansvariga för införandet av den olagliga blockaden av Gaza på land, till sjöss och i luften de senaste 15 åren. Redan som president var han ansvarig för intifadan i maj 2021 och aggressionen mot Gaza i augusti förra året.

Vi uppmanar till att inte bara ställa in mötet den 6 oktober, utan också att häva associeringsavtalet mellan EU och Israel, som bara kan förstås som ett avtal om utbyte av varor, resurser och förmåner på det palestinska folkets bekostnad.

Vi uppmanar individer och organisationer som är solidariska med det palestinska folkets kamp att ansluta sig till oss för att lyfta denna protest. EU fortsätter att befästa imperialismen, och folken fortsätter att stärka vår internationalistiska solidaritet.

Samidoun Palestinian Prisoner Solidarity Network ansluter sig till denna uppmaning från Masar Badil och uppmuntrar alla att delta i marschen för återvändo och befrielse i Bryssel!

Upprop och uttalande: Gå med i den internationella palestinska folkmarschen i hjärtat av Europa

Tillsammans på vägen mot återvändo och befrielse, mot seger för Palestina!

Europaparlamentet, Bryssel, Belgien

Slutet av oktober 2022

Palestinska rörelsen för en alternativ revolutionär väg, Masar Badil, uppmanar massorna av vårt palestinska folk i Palestina och överallt i diaspora och exil, massorna av vår arabiska nation och alla progressiva och demokratiska krafter i världen, särskilt våra gemenskaper i Europa, Nordamerika och på andra håll, att ansluta sig till oss för att organisera den internationella palestinska folkmarschen i Bryssel, Belgien, lördagen den 29 oktober 2022. Denna marsch kommer att gå ut på gatorna i Europeiska unionens huvudstad med ett historiskt möte vid Europaparlamentet för att betona följande punkter:

För det första: Vi bekräftar det palestinska arabiska folkets insisterande på att fortsätta sin historiska kamp, sin nationella befrielserörelse och sitt tappra och legitima motstånd med alla möjliga medel, inklusive sin naturliga rätt till väpnat motstånd för att försvara sig och uppnå sina fullständiga nationella rättigheter och förhoppningar. Först och främst innebär detta de palestinska flyktingarnas rätt att återvända till sitt hem, sitt land och sin egendom som de fördrevs från, och rätten och skyldigheten att befria landet Palestina från floden till havet, att återfå vårt stulna land, att återställa vår historiska huvudstad Jerusalem, al-Quds al-Sharif, och att utöva vår rätt till självbestämmande på vår nationella mark.

För det andra: Vi håller de europeiska kolonialmakterna, Förenta staterna och deras allierade från de sionistiska och reaktionära krafterna historiskt, politiskt, juridiskt och moraliskt ansvariga för brottet att upprätta den rasistiska sionistiska enheten i Palestina, och för de krig och barbariska brott som har begåtts mot folken i vår region under decennier av förtryck sedan den ödesdigra ”Balfourdeklarationen” den 2 november 1917. Vi betonar också dessa parters ansvar för israeliska brott inom och utanför det ockuperade Palestina sedan 1948. Händerna på Storbritannien, USA, Frankrike, Kanada, Tyskland, Australien och andra länder och imperier som grundade och gav näring åt den sionistiska rörelsen är fläckade av palestiniernas, arabernas och alla regionens folks blod, och det är dags att avveckla den bosättarkoloniala apartheidregimen i Palestina från floden till havet.

För det tredje: Vi bekräftar vårt tydliga stöd till de fängslade palestiniernas kamp i de sionistiska koloniala fängelserna och vårt fulla stöd för de palestinska fångarnas rörelse. Vi lovar att arbeta för att befria fångarna från kolonialt fångenskap. Vi i Palestinska rörelsen för en alternativ revolutionär väg anser att den kämpande fångrörelsen är det palestinska motståndets fasta kärna, ledarskapet för vårt folks kamp inom Palestina och frontlinjerna i försvaret för palestinska rättigheter. Vi kräver också att den internationalistiska libanesiska kämpen Georges Ibrahim Abdallah omedelbart och villkorslöst friges från franska fängelser, och att palestinska och arabiska fångar i USA:s fängelser och arabiska regimers fängelser friges villkorslöst.

För det fjärde: Vi förklarar vår klara och otvetydiga ståndpunkt mot den korrupta så kallade “Palestinska myndigheten” som agerar agent åt den sionistiska kolonialismen i Palestina, och vi motsätter oss den politik av förtryck och exkludering som Palestinska myndighetens säkerhetsstyrkor tillämpar mot vårt folk och de palestinska motståndsstyrkorna på den ockuperade Västbanken i Palestina genom den förrädiska ”säkerhetssamordningens” politik. Vi bekräftar också vårt åtagande att kämpa för omedelbar frigivning av alla politiska fångar i Palestinska myndighetens fängelser. På en presskonferens kommer vår folkliga marsch att tillkännage en nationell och internationell kampanj för att konfrontera den orättvisa belägring som påtvingats vårt folk i den tappra Gazaremsan och som syftar till att förvandla denna värdefulla del av Palestina till världens största utomhusfängelse.

För det femte: Vi tillkännager från Europaparlamentets hjärta den palestinska, arabiska och internationella kampanjen för att utestänga Israel från FN och arbeta för att bojkotta och isolera den sionistiska kolonialismen och de företag, institutioner och organisationer som stödjer den i Europa och i världen. Palestinska rörelsen för en alternativ revolutionär väg uppmanar alla organisationer och rörelser som arbetar för att bygga upp bojkottkampanjen och solidariteten med Palestina, överallt i världen, att anta detta mål och arbeta för att uppnå dess genomförande, utvisningen av den israeliska regimen från FN och återinförandet av den internationella resolutionen 3379 som utfärdats av FN:s generalförsamling, som förklarar att sionismen är en form av rasism och rasdiskriminering.

För det sjätte: Vi förklarar att vi förkastar den repressiva och rasistiska politik som förs av vissa länder i Europeiska unionen mot palestiniernas politiska, medborgerliga och mänskliga rättigheter i Europa. Den senaste av dessa är polisens order i den tyska huvudstaden Berlin att förbjuda marscher och evenemang till minne av al-Nakba och krav på rätt till återvändo. Vi fördömer alla försök att förfölja vårt folks kamp och den palestinska solidaritetsrörelsen genom politiska försök att kriminalisera anhängare av det palestinska motståndet. Vi uppmanar till att utmana och få ett slut på de så kallade ”terrorlistorna” som försöker förvränga bilden av det palestinska folkets rättfärdiga och legitima kamp för att befria sitt hemland och återupprätta sina rättigheter, och från Europaparlamentets hjärta kommer vi att förklara vårt stöd och vår hjälp till motståndsrörelsen i Palestina, Libanon och regionen.

För det sjunde: Vi bekräftar vår lojalitet mot martyrerna, de ledare som mördats av ockupationsmaktens styrkor i Europa och i diasporan. Dessa brott har ingen preskriptionstid; vi kommer inte att glömma och vi kommer inte att förlåta. Martyrernas namn och foton kommer att leda marschen för återvändo och befrielse i Bryssel, inklusive ledarna och symbolerna Naim Khader, Abu Youssef Al-Najjar, Ghassan Kanafani, Majed Abu Sharar, Basil Al-Kubaisi och Kamal Adwan, Naji Al-Ali, Muhammad Boudia, Kamal Nasser, Mahmoud Al-Hamshari, Izz Al-Din Qalaq, Khaled Nazzal, Alex Odeh, Wael Zuaiter och andra från den konstellation av martyrer förevigats i kampen för Palestinas befrielse.

För det åttonde: Vi bekräftar på nytt att Palestinas rättfärdiga sak inte är palestiniernas sak enbart, inte heller arabernas sak enbart, utan att den också hör till alla världens fria folk. Denna marsch för återvändo och befrielse syftar till att fördjupa och stärka den internationella dimensionen av den palestinska saken och vår alternativa revolutionära väg, och att föra upp Palestina till toppen av dagordningen för befrielserörelser och revolutionära krafter för förändring i Europa och världen, liksom för de kvinno-, student- och fackföreningsrörelser som stödjer och står med vår kamp för att uppnå rättvisa i Palestina.

Vår folkrörelse lanserades i slutet av oktober 2021 i Madrid, Beirut och Sao Paulo som en palestinsk, arabisk och internationell rörelse för att konfrontera likvideringens och kapitulationens väg, för att rätta till den palestinska nationella kompassen och mobilisera det palestinska folkets energier och resurser i diasporan. Denna internationella palestinska folkmarsch kommer på nytt att bekräfta lanseringen av vår revolutionära väg för att uppnå alla dessa mål och för att markera en milstolpe i kampen i vårt palestinska folks historia, på vägen mot återvändo, befrielse och seger.

För ett så brett palestinskt, arabiskt och internationellt deltagande som möjligt i marschen för återvändande och befrielse!

Länge leve vårt palestinska folks kamp!

Länge leve den internationella solidariteten med Palestina och dess folk!

Vi ska återvända och vi ska segra!

Palestinska rörelsen för en alternativ revolutionär väg (Masar Badil)

14 juni 2022

Plats: Brunnsparken, Göteborg
Datum: Lördag 29 januari
Tid: Klockan 15:30

Palestinska Samordningsgruppen – Göteborg kallar till protester mot fördrivningen av palestinier från sina hem. Den etniska rensningen av palestinier från sina hus och marker i Palestina har pågått i många decennier. Israels ockupationsarmé och koloniala bosättare samarbetar i en ny intensiv fas av etnisk rensning, och två områden som är särskilt drabbade är stadsdelen Sheikh Jarrah i Jerusalem/Al-Quds och Naqaböknen.

Protestera du också! Ta med plakat och banderoller med passande budskap och självklart Palestinaflaggor.

Coronapandemin är inte över än, så stanna hemma om du har symtom och håll avstånd till kamrater och Palestinavänner.

Plats: Brunnsparken, Göteborg
Datum: Lördag 29 januari
Tid: Klockan 15:30

Följ eventet på Facebook för uppdateringar: https://www.facebook.com/events/630143154924404

Läs uppropet från Masar Badil, Den alternativa revolutionära palestinska vägen, om Sheikh Jarrah och Naqab: https://samidoun.net/sweden/masar-badil-upprop-till-handling-mot-fordrivning-i-naqab-och-jerusalem

Detta är en översättning av ett uttalande från Masar Badil.

Förberedande generalkommittén för Alternativa palestinska vägen (Masar Badil) fortsätter sina ansträngningar att organisera Masar Badil-konferensen i Madrid, Spanien, i slutet av oktober 2021. Konferenslokalen är bekräftad och den lokala förberedelsekommittén i Madrid ser fram emot att ta emot alla som kommer att delta!

I och med detta förnyar vi vårt upprop till bredast möjliga palestinska, arabiska och internationella deltagande. För att delta på konferensen och reserva din plats i dag, fyll i anmälningsformuläret. När din anmälan har mottagits och godkänts kommer konferensens organiseringsgrupp ge dig all information du behöver för att delta i hela arrangemanget.

Den förberedande generalkommittén manar alla, i synnerhet i Europa, till ett brett deltagande i den palestinska, arabiska och internationella folkliga demonstrationen för Palestina som kommer att äga rum på söndag 31 oktober 2021. Arbetet med konferensen kommer inledas på morgonen lördag 30 oktober och fortsätter ända fram till och med eftermiddagen måndag 1 november.

Den folkliga demonstrationen kommer att äga rum söndag 31 oktober för att bejaka det palestinska folkets förkastande av likvidationskonferensen i Madrid för 30 år sedan som därefter befästes av undertecknandet av Osloavtalet och grundandet av den så kallade Palestinska myndigheten. Demonstrationen fördömer också koloniseringen av Palestina, från floden till havet, genom att uppmärksamma 104 år sedan det ökande Balfourfördraget. Vi manar alla till att ansluta sig i demonstrationen och att delta i och organisera delegationer, ta med sig palestinska flaggor, plakat och banderoller för att enas under vår gemensamma paroll: Befrielse och återvändo är vår väg till ett befriat Palestina, från floden till havet!

Trots att alla svårigheter vi har utstått det gångna året, inte minst med avseende på coronapandemin, har vi genomfört alla nödvändiga logistiska steg och förberett dokumenten som kommer att presenteras på konferensen för att diskuteras, ändras och antas. Med tanke på alla pågående kriser runt om i världen och de fortsatta begränsningar i resande, rörelsefrihet och visumansökningar på grund av pandemin, kommer vi även erbjuda elektroniska plattformar för deltagande på avstånd. Vi kommer också att samarbeta med grupper i Palestina, arabregionen och på annat håll för att organisera lokala folkliga aktiviteter i samordning med Masar Badil-konferensen för att försäkra oss om största möjliga samordning och uppslutning.

Vi förnyar därför vår uppmaning att anmäla sig till konferens och för deltagare att förbereda sitt deltagande! Vi uppmuntrar er att boka era resor och vistelser på något av två nedanstående hotell för att vara i sällskap av andra deltagare på ett bekvämt avstånd från mötesplatserna:

Sercotel AB Rivas
Av. Francisco de Quevedo, 2, 28522 Rivas-Vaciamadrid, Madrid, Spanein
https://en.hotelabrivas.com

Holiday Inn Express Madrid – Rivas
Av. de la Técnica, 8, 28522 Rivas-Vaciamadrid, Madrid, Spanien
https://www.ihg.com/holidayinnexpress/hotels/us/en/madrid/tojrv/hoteldetail

Allmänt schema:

Lördag 30 oktober 2021
Diskussioner, ändringar och antagande av föreslagna dokument
Kultur- och konstfestival

Söndag 31 oktober 2021
Folklig demonstration för Palestina
Öppen diskussion med organisationerna och institutionerna som deltar i konferensen

Måndag 1 november 2021
Uttalande och presskonferensen om Masar Badils Madridkonferens

Än en gång: Anmäl dig till konferensen! Du kan också stödja arbetet genom att skänka en gåva.

13 september 2021 innebär 28:e årsdagen för tecknandet av den ökända principförklaring som kallas ”Osloavtalet” i Washington D.C. Efter 28 år av Oslo är det kanske mer akut än någonsin att sätta stopp för alla dess förödande konsekvenser. Detta års händelser har än en gång bevisat denna sanning: Att det palestinska folket, innanför och utanför Palestina, och över hela det historiska Palestina från floden till havet, är ett folk som kämpar för befrielse, inte en maktlös ”självstyrande” myndighet. De har också tydliggjort att det palestinska folkets ledarskap är det palestinska motståndet, inklusive den palestinska fångrörelsen.

De senaste dagarna, under vilka sex palestinska fångars flykt till frihet – och två av dessa hjältars fortsatta självbefrielse – har fångat världens uppmärksamhet gör också tydligt att det palestinska folket och dess politiska fångar och motståndsorganisationer aldrig kommer att upphöra att kämpa för fullständig befrielse, trots de till synes mest omöjliga omständigheter.

Samidoun Palestinian Prisoner Solidarity Network betonar att detta är ett avgörande ögonblick för att riva ner Oslo och stödja palestinskt motstånd och befrielse från floden till havet. 2021 markerar också 30 år sedan Madridkonferensen som utgjorde det första kritiska steget i stigen mot Oslo.

Med anledning av detta kallad på alla palestinska gemenskaper, arabiska kämpe och internationella kamrater till den palestinska saken att följa med oss till Madrid 30 oktober-1 november för Masar Badil-(Den alternativa palestinska vägens-)konferensen och en internationell demonstration för Palestina (länkad sida på engelska). Syftet med dess aktiviteter är att konfrontera och permanent avfärda Oslos väg och återbejaka marschen mot återvändo och befrielse för alla palestinier, i hela Palestinas land.

Lördag 30 oktober 2021
Palestinsk, arabisk och internationell konferens och kulturfestival
För att delta i konferensen och få uppgifter om plats måste du anmäla dig till konferensen och få din anmälan godkänd. Klicka här för att anmäla dig (på engelska).

Söndag 31 oktober 2021
Folklig demonstration för Palestina Demonstration från Atocha till Sol, klockan 12 i Madrid
Offentlig diskussion med organisationerna och institutionerna som deltar i konferensen.

Måndag 1 november 2021
Uttalande och presskonferens med Masar Badil (Alternativa palestinska vägen)

För att tåga framåt mot Palestinas befrielse från floden till havet måste Osloprojektet bestämt störtas och avfärdas. Överallt runt om i världen är det avgörande att eskalera bojkottkampanjen mot Israel. Bojkotten av Israel är komplett motsatt Osloprocessen. Att göra motstånd mot imperialismen är grundläggande för att stå med Palestina och dess folk. De palestinska fångarna, palestinska flyktingarna och palestinska folkliga klasserna är krafterna som har lett och fortsätter leda den palestinska befrielserörelsen och som vägleder vår organisering och kamp för Palestinas befrielse.

Vi manar er att följa med oss i Madrid, 30 år efter den ökända Madridkonferensen för undermineringen av palestinska rättigheter och palestinsk befrielse, för att istället tydligt markera att den palestinska rörelsen och det palestinska folket marscherar mot frihet, från floden till havet.

Läs gärna det omarbetade uttalandet om Oslo från förra året (på engelska).

Ta också del av följande resurser (på engelska):

 

Detta är de svenska Samidoun-gruppernas översättning av Masar Badils, Alternativa palestinska vägens, upprop på arabiska (finns även på andra språk, bland annat på engelska):

Aktionsupprop för lördag 5 juni
Skriv historia med oss: Rätta kampens kompass efter Jerusalem och hela Palestina!

Vi kallar på de palestinska och arabiska massorna, alla progressiva, demokratiska och revolutionära krafter i världen och alla Palestinas sympatisörer och vänner överallt till att organisera aktioner, demonstrationer, folkliga arrangemang och politiska och kulturella möten på gator och torg i era städer och gemenskaper på lördag 5 juni 2021, 54:e årsdagen för Naksan. I samband med detta vill vi framhäva dessa frågor:

Första: Uppmärksamma misslyckandet med kapitulationens och förhandlingens väg och belys den likvidationistiska ”tvåstatslösningens” död. Vi kommer inte tillåta några eftergifter gällande det palestinska och arabiska folkets oavhändliga och odelbara rättigheter.

Andra: För fram visionen om återvändo och befrielse till vår kamps förgrund, stötta den tappra palestinska intifadan och stå upp för det palestinska och arabiska folkets rätt till folklig och väpnad revolutionär kamp för att befria sitt hemland, Palestina, från floden till havet.

Tredje: Kräv de ockuperade syriska Golanhöjdernas och de libanesiska Shebaagårdarna befrielse, konfrontera de olika kolonialismens olika skepnader i våra länder och återta vår frihet och fullständiga nationella självständighet.

Fjärde: Kapa alla band till den sionistiska entiteten, fördriv sionistiska ambassadörer från arabiska huvudstäder, sätt stopp för normalisering på folkliga och juridiska nivåer och bekämpa alla försök att kriminalisera motstånd mot normalisering, och utveckla den omfattande arabiska bojkottfronten i konfrontation med den sionistiska fienden, dess allierade och dess anhängare.

Femte: Befria våra fångar i den sionistiska fiendens fängelser och fängslade kämpar i arabiska och imperialistiska fängelser.

Sjätte: Stötta alla folkliga initiativ som syftar till att upprätta ett fritt arabiskt samhälle där alla former av auktoritärt, patriarkalt och religiöst förtryck är utrotade och som står med Palestina i kampen för befrielse.

Heder åt martyrerna
Palestina är fritt och arabiskt – från floden till havet!
Tillsammans är vi segerrika och går mot en ny arabisk gryning

Tillsammans går vi framåt 5 juni 2021

Detta är en översättning av följande uttalande.

Den alternativa vägen (Masar Badil) utlyser Palestinska kampveckan

15-22 maj 2021

Förberedande generalkommittén för Alternativa palestinska vägens konferens (Masar Badil) manar alla individer, organisationer, nätverk och lokala Masar-kommittéer till att gå samman med det palestinska folkets befrielsestyrkor och dess solidaritetsrörelser för att bygga brett folkligt deltagande i Palestinska kampveckan mot sionistisk kolonialism under parollen Tillsammans mot sionism och till stöd för det palestinska folkets motstånd till befrielse och återvändo genom organiserandet av massdemonstrationer mellan 15-22 maj. Organisera er för att tåga på gatorna och samlas på allmänna ytor för att bejaka det palestinska folkets orubbliga hängivenhet till befrielsen av deras nationella hem och återtagandet av alla deras oskiljbara och rättmätiga rättigheter.

Vi manar det palestinska arabiska folket, och med dem arabvärldens revolutionära förtrupp och världens demokratiska krafter, mer än någonsin att mobilisera folkliga aktioner i alla städer, orter, gator och torg till försvar av palestinska rättigheter och den nationella befrielsekampen, för att belysa sionismens och dess partners och regionala kollaboratörers brott, och för att stötta det palestinska folkets tappra motstånd i konfrontation med den rasistiska sionistiska bosättarkolonialismen över hela det ockuperade Palestina och för att aktivera den palestinsk-arabiska befrielsekampen på alla fronter för förverkligandet av palestinska flyktingars rätt att återvända till sina hem och befria sitt land, sina städer och sina byar från vilka de våldsamt tvångsförflyttades.

Vi betonar att det är 74 år sedan vårt palestinska folks upprotande från sitt hemland (Al-Nakba, katastrofen), den sionistiska kolonialismens fortsatta förbrytelser, de utmärglade palestinska massornas pågående lidande i lägren och marginaliserad misärtrakter, och den sionistiska statens strategi av att förstöra hem, pådyvla belägring, militäraggressioner och dagliga gripanden, manar alltihop oss till förflytta oss framåt mot den revolutionära förändringens väg utan tvekan. Vi måste intensifiera våra palestinska, arabiska och internationella kamper för lanseringen av en alternativ revolutionär väg genom an gradvis och självsäker övergång till handlingens och kampens område. Vi måste lämna bakom oss fragmenteringens, isoleringens och förvirringens era och rikta oss mot initiativtagandes, organiseringens, den folkliga enhetens och kampens horisont.

Vi förnyar vårt förkastande av ihåliga val för den Palestinska myndighetens administrativa råds obefintliga självstyre i Västbanken och Gazaremsan. Vi anser att det vilseledande och illegitima val som inte leder till den nationella enhet som efterfrågas och önskas av det palestinska folket. De är inte del av en enad nationell strategi för befrielse och återvändo. Istället äger de rum under belägringens och ockupationens ok och kommer i kontexten av konsolideringen av Oslo-klassens dominans och dess skadliga väg av fortsatt och uppropad tillämpning av farliga och misslyckade redskap och mekanismer under ett ledarskaps befäl som ignorerar vårt folks massors rop och som deltar, både öppet och dolt, i samordningen av projekt som syftar till att tillintetgöra den palestinska kampen och underminera palestinska rättigheter.

Förberedelsekommittén manar det palestinska folkets massor, i Palestina och i exil och diaspora, att delta brett i att göra sina röster hörda och återta sina rättigheter genom att organisera för Palestinska kampveckan i mitten av maj 2021. Denna kampvecka återställer en central revolutionär paroll från den palestinska befrielsekampens och de palestinska och arabiska fedayiners (frihetskämpars) historia. Vi manar alla att konfrontera normaliseringens och nederlagets krafter genom att vidareutveckla och eskalera den omfattande bojkotten av den sionistiska entiteten och alla dess institutioner, att stödja den palestinska fångrörelsens kamper i den sionistiska fiendens fängelser och att stärka vårt kämpande folks ståndaktighet i hela det ockuperade Palestina.