Tillsammans med Reclaim Pride, Salam Norge, Page 28 och RFSL Newcomers bjuder vi in till en konferens lördag 3 december klockan 11-17. För löpande uppdateringar, besök konferensens Facebook-event.

ENGLISH BELOW

—–

SVENSKA

I samtalet i samhället råder en tystnad kring vad de egentliga utmaningarna och hoten är som vi står inför. Istället målas gängkriminalitet och invandring upp som ett hot mot det svenska samhället och bara vissa liv värderas. Vi vill lyfta upp och synliggöra de förenklade förklaringsmodeller som blivit allmängiltiga och fokusera ett samtal på förflyttningen som skett politiskt. Vi vill föra ett samtal om vad säkerhet betyder för oss och vilken säkerhet vi behöver.

Samhällets trygghet är villkorad för vissa av oss. Vi vill tala med er om drömmar och visioner för en trygghet och säkerhet som gäller oss alla och tillgodoser våra behov av trygghet.

Vi är radikalt beroende av varandra och behöver påminna oss om att uppdelningen i goda-onda, laglydiga-kriminella, är konstruktioner som rasistiska och kapitalistiska system tjänar på.

Vi behöver kroka arm med varandra mellan olika communityn och vi som organiserar denna konferens tillhör de muslimska och queera communityt.

Vi vill samtala om hur vi avskaffar de system som hindrar våra stora fria liv och hur vi bygger den värld där våra stora drömmar får plats. Vi vill bygga omsorg om varandra och välkomnar alla från respektive muslimska och queera communityt med allierade att göra det tillsammans på konferensen.

Vi bjuder in till en en konferens på temat äkta säkerhet med samtal om vad säkerhet innebär för oss och i syfte att bygga allianser och praktisk solidaritet mellan organisationer från de muslimska och queera communityt.

–Program—
11.00 Välkomna!

11.30 Samtal: Narrativ om säkerhet.
Medverkande: Lina Mohageb; Instagramkontot Avkolonisera mera, Rfsl Newcomers Malmö,
Salam Norge.

13.00 Lunch, vi bjuder på lunch, vegansk och glutenfri.

14.00 Samtal: Intersektioner mellan att vara muslim och queer.
Medverkande: Paula Dahlberg; Instagramkontot Vardagsrasismen, Salam Norge.

15.30 Fika, vi bjuder på fika

16.00 Samtal och diskussion: Praktisk solidaritet.
Medverkande: Lina Mohageb; Instagramkontot Avkolonisera mera, Rfsl Newcomers Malmö,
Paula Dahlberg; Instagramkontot Vardagsrasismen, Salam Norge.

17.00 Avslut

–Språk–
De flesta talare kommer att tala på svenska och vi försöker erbjuda tolkning till engelska av volontärer. En talare kommer att tala på engelska och vi hoppas kunna hitta volontärer som kan tolka engelska till svenska.

Behöver du tolkning till arabiska eller engelska eller svenska? Fyll i formuläret och vi kommer att organisera tolkning via Zoom. Du kommer att sitta i rummet och se panelsamtalet och lyssna på tolkning via din telefon eller lånad skärm från Zoom.
https://forms.gle/ifK6yNq3BUBPibM3A

—-Tillgänglighet i lokalen—-

Hiss finns, men lägre kanter samt dörr utan automatisk öppning vid huvudentré.

Alternativ entré helt utan kanter finns, men utan porttelefon så kontakta reclaimpridegbg@gmail.com för den entrén.

Porttelefon vid huvudentré sitter en bit upp och kan vara svår att nå/se om en tex sitter i stol.

Vid nedsatt hörsel kan porttelefonen också vara svår att höra, särskilt om det är väldigt trafikerat utanför samtidigt.

Tillgänglighetsanpassad toalett.

Podiet i samlingslokalen är tillgängligt för alla med ramp.

Hörslinga till samlingslokalen är beställd, men är precis som övrig teknik är det förseningar i leverans och detta kan vara svårt att hitta fungerande alternativ till.

ENGLISH

Society’s security systems are conditional for some of us. We want to talk to you about dreams and visions for a security that applies to all of us and that is based on all of our needs of safety.
In the public conversations on security, the real challenges and threats that we are facing are silenced. Instead, gang crime and immigration are portrayed as a threat to Swedish society, and in these conversations only certain lives are made valuable. We want to make visible the simplified explanatory models and the political shift in the conversations about security.

We want to have a conversation about what security means to us and what kind of security and safety we really need.

We are radically interdependent and we need to remind ourselves that the division into good/bad, law abiding/criminal, etc, are constructions that benefit and make profit for the racist and capitalist systems.

We need to join hands with each other between different communities and we who organize this conference belong to muslim and queer communities.

We want to talk about how we abolish the systems that prevent us from living free lives and how we build the world where there is space for our dreams. We want to build care and community, for each other and between us, and we welcome everyone from the respective muslim and queer communities with allies to do so together at the conference.

We invite you to a conference with the theme of true security, with conversations about what security means to us and with the aim of building alliances and practical solidarity between organizations from the muslim and queer communities.

–Program–
11.00 Welcome

11.30 Panel: Narratives about security.
Speakers: Lina Mohageb; Instagram Avkolonisera mera, Rfsl Newcomers Malmö, Salam Norway.

13.00 Lunch, free of charge, vegan and gluten free

14.00 Panel: Intersections between being muslim and queer
Speakers: Paula Dahlberg; Instagram Vardagsrasismen, Salam Norge.

15.30 Break, Coffee, free of charge

16.00 Panel: Practical solidarity
Speakers: Lina Mohageb; Instagramkontot Avkolonisera mera, Rfsl Newcomers Malmö,
Paula Dahlberg; Instagramkontot Vardagsrasismen, Salam Norge.

17.00 Closing

–Language–
Most of the speakers will speak in Swedish and we will try to find volunteers for translation from Swedish to English. One speaker will be speaking in English and we will try to organize a translation from English to swedish.

Do you need translation from Arabic, English or Swedish? Fill in the form and we are organizing translation via Zoom, meaning that you are sitting in the room able to see the speakers and listen to the translation via Zoom from your phone/a borrowed phone. https://forms.gle/ifK6yNq3BUBPibM3A

—-Accessibility—-

Elevator available, but small ledges and door without automatic opening at main entrance.

Alternative entrance with no ledges available, but no door phone so email reclaimpridegbg@gmail.com to enter that entrance.

Door phone at the main entrance is a bit high up and can be difficult to reach/see if you are sitting in a chair.

If you have impaired hearing, the door phone can also be difficult to hear, especially if it is very busy outside at the same time.

Accessible toilet.

The podium in the meeting room is accessible to all with a ramp.

Hearing loop for the meeting room has been ordered, but is like other technology there are delays in delivery and this can be difficult to find workable alternatives to.

Samidoun Palestinian Prisoner Solidarity Network fördömer att vår internationella samordnare Charlotte Kates och Khaled Barakat, en av grundarna av Palestinska alternativa revolutionära vägens rörelse, Masar Badil, nekats inresa till Nederländerna och att de av den nederländska militärpolisen deporterats från Amsterdams flygplats till Kanada. Charlotte och Khaled var på väg att delta i aktionsveckan för återvändo och Palestinas befrielse. Vi ser deras nekade inresa och utvisning som en tydlig attack från Nederländerna och Europeiska unionen mot palestinsk organisering, det palestinska folket och deras kamp för återvändo och befrielse.

Så snart Barakat och Kates anlände till Amsterdams flygplats Schiphol på måndagsmorgonen den 24 oktober greps de av den nederländska militärpolisens migrationsmyndighet.

Både Barakat och Kates förhördes om deras politiska åsikter, om Samidoun, Masar Badil och aktionsveckan för befrielse och återvändo, vilket visar att detta är ett tydligt politiskt angrepp mot dem båda, våra organisationer och den palestinska rörelsen, särskilt i diasporan.

Detta är inte första gången Barakat och Kates attackeras och förtrycks av en europeisk stat. År 2019 utlystes ett politiskt förbud mot Khaled Barakat när han levde och organiserade den palestinska diasporan, shatat, i Berlin, Tyskland. Han fick inte delta i några politiska evenemang eller träffa fler än tio personer åt gången. Barakat och Kates, som också är gifta med varandra, tvingades ut ur Tyskland och förbjöds att resa in igen i flera år, även i dag. Detta helt och hållet politiska förbud som de ålagts angavs som skäl till att de nekades inresa till Schengenområdet.

Det är värt att notera att detta sker samtidigt som Nederländernas premiärminister Mark Rutte anländer till den bosättarkoloniala sioniststaten för två dagars samtal, mitt under rasande palestinskt motstånd mot kolonialt våld, inklusive de riktade morden på palestinska motståndsledare och fem palestinska martyrers liv så sent som i går kväll.

Vi betonar att vårt svar på denna attack mot vår organisering måste vara att göra ett ännu större, starkare, högre och kraftfullare ställningstagande för det palestinska folket, dess motstånd och Palestinas befrielse. Marschen för återvändo och befrielse kommer att samlas i Bryssel lördagen den 29 oktober för en tydlig demonstration av att det palestinska folket inte kommer att acceptera något mindre än återvändo och befrielse, från floden till havet, och att det kommer att ställa Europa till svars för dess koloniala brott och dess pågående imperialistiska exploatering! Vi uppmanar alla palestinier, araber och internationalister att delta i marschen eller organisera lokala aktiviteter för återvändo och befrielse!

Utvisningen av Barakat och Kates är i linje med Tysklands, Nederländernas och EU:s långvariga politik av att förtrycka palestinsk organisering och europeisk solidaritet med den palestinska befrielserörelsen. Från förbud mot (pro-)palestinska konstnärer till förbud mot Nakba-demonstrationer, och från att skära ned på biståndet till palestinska jordbrukare till att angripa antisionistiska judar och internationalistiska organisationer som är solidariska med den palestinska kampen.

Det är viktigt att betona att de europeiska stater som förtrycker den palestinska organiseringen är samma imperialister som villkorslöst stöder den sionistiska koloniseringen av Palestina sedan den grundades för mer än hundra år sedan. Nederländerna och Tyskland stöder båda den sionistiska entiteten ekonomiskt, militärt och politiskt, även under dess otaliga aggressioner och krig mot det palestinska folket och Gazaremsan.

Samidoun Palestinian Prisoner Solidarity Network fördömer deportationen av Khaled Barakat och Charlotte Kates och uppmanar alla som stöder Palestina att försvara rätten att kämpa för återvändande och befrielse av Palestina, från floden till havet, och att delta i veckan för återvändande och befrielse och organisera protester och aktioner i era städer till stöd för det palestinska folket och dess oförytterliga rätt att befria sitt land och återvända till sina hem.

Här återges en Twitter-tråd av Samidoun Palestinian Prisoner Solidarity Network som först publicerades på engelska:

När det gäller EU-medlemsstaternas uttalande om de sex palestinska civilsamhällesorganisationer som den israeliska ockupationen felaktigt har utsett till ”terrorister” måste den första frågan vara: Varför tar det åtta månader att förkasta uppenbara och politiskt motiverade lögner?

Det faktum att EU som helhet inte skrev under är också relevant – även om de nio staterna här är biståndsstater är det också uppenbart att det finns EU-stater som Österrike och Ungern som har en ännu mer uppenbart antipalestinsk politik.

Detta är särskilt tydligt när terrorklassningen av dessa 6 organisationer skulle kunna ses inte bara som en attack mot palestinska organisationer som arbetar för att den israeliska regimen ska ställas till svars juridiskt, utan också mot de europeiska länderna/EU, med tanke på deras satsningar på bistånd. Ungefär som när det sionistiska projektet river bostäder, skolor eller mötesplatser som byggts med EU-medel eller med medel från ett EU-land. Naturligtvis hör detta EU-bistånd ihop med ett politiskt projekt som i stort sett godkänner den israeliska kolonisationen och belönar den.

Flera av de länder som undertecknade detta uttalande verkar inte tro att det bör finnas ett livskraftigt palestinskt civilsamhälle – eller ett civilsamhälle bestående av Palestinavänner – inom deras egna gränser. Tyskland och Frankrike sticker ut särskilt. Frankrikes inrikesminister har försökt förbjuda flera organisationer för solidaritet med Palestina, däribland Collectif Palestine Vaincra, som fortfarande kämpar mot det rättsliga angreppet; franska myndigheter har åtalat aktivister för att de uppmanat till bojkott av Israel och har tårgasat demonstranter för Palestina.

I Tyskland förbjöd Berlins regering i år alla Nakba-åminnelser. När palestinier och Palestinavänner gick ut på gatorna i spontana protester och enkla flashmobs möttes de av polisrepression, häktningar och upprepade åtal. Mohammed el-Kurd blev avstängd av Goetheinstitutet för hans ”oacceptabla” politiska uppfattning om Palestina, Khaled Barakat bannlystes från Tyskland i fyra år av samma anledning.

Därför är det viktigt att göra mer än att godta dessa ord rakt av. Det finns mycket goda skäl att vara orolig för att EU-länderna – samtidigt som de avvisar stämplingen av organisationerna – kommer att fortsätta med och till och med skärpa de politiska villkoren för organisationer som tar emot bistånd.

Kom ihåg att den löjliga uppståndelsen kring de israeliska anklagelserna och beteckningarna till stor del kretsade kring idén att palestinier med politiska tillhörigheter skulle kunna vara anställda av en organisation som syftar till att söka rättvisa för palestinier – ingenting annat. I grund och botten är det israeliska kravet att ingen palestinier med politisk tillhörighet, förmodad tillhörighet eller ens politisk tillhörighet i familjen ska kunna arbeta eller få lön för ett arbete.

Vi måste ständigt vara försiktiga med finansiärernas försök att ytterligare beröva palestinska organisationer deras rättigheter, inklusive krav på ytterligare kontroll över anställning och urval av styrelseledamöter på grundval av negativa politiska kriterier – ett ständigt problem när det gäller finansiering från EU självt. Denna fråga sträcker sig många år tillbaka, långt före israelernas illegitima stämpling av palestinska organisationer. Den är till och med synlig i detta uttalande, där länderna kopplar sin finansiering av dessa organisationer till en ”tvåstatslösning” – det vill säga fortsatt kolonialism och sionism.

Om dessa länder verkligen vill slå tillbaka mot den repression som riktar sig mot palestinsk organisering är det dags att de stryker palestinska motståndsorganisationer – varenda en av dem – från EU:s ”terrorlista”. Detta skulla inte bara erkänna palestiniernas legitima rätt till självförsvar – det skulle också förneka den israeliska regimen möjligheten att fortsätta denna praxis med ”terrorklassning” i försök att ytterligare sanktionera och belägra alla försök till ansvarsutkrävande och rättvisa för Palestina.

Och självklart borde de sätta stopp för de pågående angreppen mot palestinier i exil och diaspora i just dessa europeiska länder och mot den palestinska solidaritetsrörelsen. Detta är det minsta de som påstår sig vilja ha ett levande ”civilsamhälle” i Palestina kan göra.

Samidoun Palestinian Prisoner Solidarity Network hälsar den japanska internationalisten och revolutionären Fusako Shigenobu på dagen för hennes frigivning i Tokyo, tillsammans med hennes dotter May och alla kamrater och vänner som har stöttat denna modiga frihetskämpe under nästan 22 år i japanska fängelser.

Liksom Georges Abdallah i Frankrike är och var Fusako Shigenobu en internationalistisk kämpe för Palestinas befrielse, djupt engagerad i den revolutionära rörelse som svepte över världen och som tog sig uttryck i ett direkt engagemang i den antiimperialistiska kampen, särskilt den palestinska kampen. Fusako är medgrundare av den revolutionära organisationen Japanska röda armén (JRA) som kämpade för en revolutionär framtid för Japan och som arbetade hand i hand med palestinska revolutionärer i Folkfronten för Palestinas befrielse (PFLP) för ett befriat Palestina.

Fusako Shigenobu arbetade direkt med Ghassan Kanafani när hon arbetade på PFLPs kontor för offentliga och internationella relationer där Al Hadaf, frontens tidning, gavs ut. Hon möjliggjorde produktionen av filmen ”Red Army/PFLP Declaration of World War” och skrev många rapporter och uppmaningar till handling för japanska vänsterpolitiska nyhetsbrev och tidskrifter, där hon manade till handling för Palestina.

Tre japanska palestinakämpar deltog i en militär operation på al-Lydd-flygplatsen (”Ben Gurion-flygplatsen”) och hade planerat att offra sina liv i operationen. En av kämparna, Kozo Okamoto, blev dock tillfångatagen och fängslad i årtionden tills han släpptes i samband med ett fångutbyte med det palestinska motståndet.

Fusako tvingades leva under jorden, där hon födde och uppfostrade sin dotter May Shigenobu, samtidigt som hon verkade som ledare för Japanska röda armén. Samtidigt som JRA deltog i väpnad kamp blev den så småningom en organisation som engagerade sig i gräsrotssolidaritet till stöd för palestinsk befrielse. Fusako greps i Japan år 2000 i Osaka och fördes till Tokyo. Hon har suttit fängslad sedan dess och skrivit böcker och poesi. Hon har fortsatt att hålla fast vid sina antiimperialistiska principer och sitt engagemang för Palestinas befrielse.

Fusako Shigenobus arv av internationalistiskt engagemang och uppoffring för Palestinas befrielse är ett hedervärt och inspirerande kampliv som påminner oss alla om vårt ansvar att agera, organisera och göra motstånd mot imperialismen. På denna dag då hon befrias hyllar vi henne och alla de som har kämpat tillsammans med henne, och vi lovar att agera för att påskynda dagen för befrielsen av alla fångar för den palestinska saken och den antiimperialistiska kampen, från de sionistiska fängelserna till USAs och Frankrikes imperialistiska fängelser och bortom dem.

Från floden till havet, Palestina ska befrias!

Läs biografin om Fusako Shigenobu nedan, som förberetts av Fusakos dotter May och kamrater, och följ Instagram-kontot @freedomfighterfu och Facebook-sidan Fusako Shigenobu för mer information.

Fusako Shigenobus biografi/historia

Fusako Shigenobu (1945- ) är politisk fånge, poet, författare, mor och revolutionär kämpe för Palestinas befrielse. Hon var fängslad i 21,5 år efter att ha ägnat sitt liv åt kampen mot den globala imperialismen.

Hon anslöt sig till studentrörelsen i slutet av 1960-talet när hon gick på kvällsskola vid Meiji-universitetet i Tokyo och engagerade sig gradvis i revolutionär politik och gick senare med i Röda arméfraktionen (RAF) 1969. RAF var ett kommunistiskt parti som förespråkade revolution mot USAs och Japans imperialistiska regeringar. Fusako blev en av de främsta ledarna 1970 och fick i uppdrag att starta en byrå för internationella relationer.

År 1971 lämnade Fusako Japan delvis på grund av sin oenighet med Mori Tsuneo, RAFs nya tillförordnade ledare efter massarresteringar av dess ledning. Men den främsta anledningen till att hon lämnade Japan var att hon sökte internationell solidaritet med andra pågående revolutioner och kamper mot imperialismen runt om i världen. Hon begav sig till Mellanöstern efter att ha fått kännedom om den palestinska kampen mot den israeliska ockupationen.

När hon anlände till Libanon den 1 mars 1971 började Fusako arbeta med Folkfronten för Palestinas befrielse (PFLP), en sekulär marxist-leninistisk organisation som grundades av den palestinske läkaren George Habash. Fusako började sitt solidaritetsarbete på PFLPs PR-kontor och tidskriftspubliceringscenter Al Hadaf. Detta var en tid med mycket begränsad tillgång till medier och information, så hennes huvudfokus var att sprida den information hon fick om den palestinska kampen och om situationen i Mellanöstern tillbaka till Japan genom att skriva rapporter för japanska vänstertidningar och tidskrifter, samt korrespondera med olika aktivister, konstnärer, läkare, journalister och andra specialister för att uppmuntra dem att komma och arbeta som volontärer i de palestinska lägren eller att informera den japanska allmänheten och skapa gräsrotsstöd.

Maj 1971 hjälpte hon till att introducera Masao Adachi och Koji Wakamatsu för de palestinska frihetskämparna, fidayeen, och underlättade inspelningen av deras film Red Army/PFLP Declaration of World War. Hon följde med dem till det palestinska lägret i Jarash-berget i Jordanien där de filmade de första bilderna någonsin av palestinska krigare i fidayeens dagliga liv. Dessa fidayeen massakrerades bara två dagar efter att filmteamet hade åkt.

Den 30 maj 1972 anmälde sig tre japanska män frivilligt för att delta i en militär operation på Lydda flygplats (känd för israeler som Ben Gurion-flygplatsen ) som riktades mot Aharon Katzir, ledande forskare för Israels biologiska vapen. Tjugofem civila dödades i korselden med israeliska säkerhetsstyrkor. Israel nekade en internationell undersökningskommission tillträde för att undersöka hur så många civila dödades i incidenten. En oberoende utredning skulle ha avslöjat vem som var ansvarig för dödandet av civila.

De tre japanska frivilliga hade planerat att offra sina liv under operationen genom att använda handgranater, men en av deltagarna Kozo Okamoto överlevde och tillfångatogs. Under det israeliska förhöret avslöjades det att han var medlem av Röda arméfraktionen (RAF). De tre frivilliga kallade sig själva Arabiska röda armén och detta läckte ut till israeliska medier. De israeliska medierna kallade dem Japanska röda armén och namnet fanns alltså redan innan organisationen bildades 1974.

Fusako tvingades gå under jorden av rädsla för israeliska repressalier mot de japaner som arbetade med den palestinska befrielserörelsen. Trots att Fusako inte var inblandad i operationen försökte Israel mörda henne genom att bomba de byggnader där hon bodde. (I Decided to Give Birth to You Under an Apple Tree, 2001).

Vid denna tid blev hon gravid med sin dotter som föddes 1 mars 1973. Fusako och hennes dotter May levde under jorden under de kommande 28 åren. May fick sitt namn efter det japanska ordet för revolution (Kaku-mei) med kanji-tecknet som betyder ”liv”. (命)

Samtidigt som de japanska frivilliga i PFLP förblev underjordiska beslutade de att skapa en politisk organisation 1974. Fusako blev ledare och talesperson för denna internationalistiska vänsterrevolutionära organisation som antog namnet Japanska röda armén (och Arabiska röda armén i dess tidiga skede). De genomförde flera operationer mot kapitalist-imperialistiska enheter som bolaget Shell i Singapore (1974), samt krävde frigivning av politiska fångar genom att ockupera franska ambassaden i Haag (1974) och amerikanska konsulatet i Kuala Lumpur (1975).

När JRA blev en självständig enhet 1974 försökte man se till att civila inte skulle skadas i framtida operationer. Efter en ändring av politiken upphörde all deras militära verksamhet i slutet av 1980-talet. Gruppen beslutade att fortsätta sitt arbete genom att fokusera på gräsrotsstöd och solidaritet med det palestinska folket.

Fusako förklarar: ”Skälen till att vi avbröt den väpnade kampen i 1970-talsstil var att tillsammans med FN:s erkännande av palestinierna (och på grund av de många dödsfallen) var min tanke att värna om livet i varje kamp”.

Fusako författade tio böcker medan han levde under jorden och i fängelse, bland annat en poesibok. I sin första bok, My Love, My Revolution (1974), skrev Fusako: ”Jag skulle vilja se att människor fostras till att hjälpa varandra oavsett gränser”.

I november 2000 greps Fusako i Osaka och fördes till Tokyo. Vid många tillfällen har Fusako offentligt tagit på sig ansvaret för tidigare JRA-aktioner och bett om ursäkt till alla dem som i onödan skadats. 14 april 2001 upplöste hon Japanska röda armén och förklarade att hon skulle fortsätta samma arbete i Japan med lagliga medel. Regeringen anklagade henne för två fall av passförfalskning och hävdade att hon måste ha varit en ”medkonspiratör” i planeringen av gisslantagningen 1974 vid den franska ambassaden i Haag (en operation som är välkänd för att ha planerats av PFLPs Waddie Haddad och som leddes av Carlos, och som skadade en vakt). Åklagaren lade inte fram några konkreta bevis för Fusakos inblandning och förlitade sig i hög grad på framtvingade bekännelser som inhämtades på 1970-talet och som återkallades av de vittnen som stod i vittnesbåset under rättegången. Utan hänsyn till dessa återkallelser dömde domaren henne 2005 till 20 års fängelse för eventuellt medhjälp till ett ”försök till dråp”.

I likhet med andra politiska fångar har Fusako straffats orimligt hårt eftersom hon öppet ifrågasätter den japanska monarkins och regeringens legitimitet för att de vidmakthåller imperiella system av dominans och diskriminering. Från fängelset skrev hon: ”Japan är inte en gudomlig nation; vi bör bli en human nation”. (December 2000)

År 2008 fick hon diagnosen tjock- och tarmcancer och genomgick tre operationer. I ett brev från 2017 från fängelsesjukhuset Hachioji i Tokyo skriver Shigenobu:

”Om kärnkraftsmotståndare och krigsmotståndare kan gå samman kan de förändra framtiden. Jag är hoppfull… Man kan säga att världen är mogen för revolution, i materiella termer. Så länge mänskligheten fortsätter att försakas kommer den globala humanistiska revolutionen säkert att äga rum i en framtida generation.”

Samidoun Palestinian Prisoner Solidarity Network uttrycker sitt starkaste stöd och sin solidaritet med Fusako Shigenobu, internationell fånge i den palestinska befrielsekampen. Hon har suttit fängslad i Japan i över 21 år som politisk fånge på grund av sin roll som grundare av den revolutionära organisationen Japanska röda armén (JRA), som kämpade för en revolutionär framtid för Japan samt för att hon arbetade hand i hand med palestinska revolutionärer i Folkfronten för Palestinas befrielse (PFLP) för ett befriat Palestina. Den 28 maj i Japan kommer Fusako Shigenobu att befrias från fängelset, och hennes dotter May Shigenobu arbetar tillsammans med kamrater och anhängare runt om i världen för att välkomna hennes befrielse.

Med anledning av frihetskämpen Fusako Shigenobus frigivning efter 21 års fängelse bjuder vi i Samidoun Göteborg in till visning av filmen “Children of the Revolution”.

Tid: Onsdag 25 maj 18:00
Plats: Syndikalistiskt Forum, Linnégatan 21, Göteborg (ingång under Hagabions trappa, ring på porttelefonen till höger om dörren).

Filmen handlar om Shigenobu och den tyska revolutionären Ulrike Meinhof, och beskrivs:
“Inspired by the student revolutions of 1968, Ulrike Meinhof and Fusako Shigenobu became the leading revolutionaries of their time, as leaders of the Baader Meinhof Group and the Japanese Red Army. Appalled by the killing in Vietnam, they worked with Palestinian freedom fighters to overthrow capitalism through world revolution. Packed with extraordinary archive footage, the film sees journalists Bettina Röhl and May Shigenobu explore the lives of their mothers, Ulrike and Fusako, giving us a unique perspective on two of the most notorious ‘’terrorists’ in modern history. With capitalism in crisis and revolution sweeping the Arab world, we look back and ask: what were they fighting for and what have we learned?”

Fusako Shigenobu var en av grundarna till Japanska röda armén, en antiimperialistisk väpnad grupp som kämpade mot japansk monarki och kapitalism men även för palestinsk frigörelse och hade nära band till Folkfronten för Palestinas befrielse, PFLP. Shigenobu har suttit fängslad sedan 2006. Läs mer om henne på https://www.facebook.com/shigenobufusako.

Vi publicerar här en svensk översättning av ett uttalande från Samidoun Tyskland som även finns på bland annat engelska och arabiska:

15 maj är Nakba-dagen – en dag för att minnas fördrivningen av palestinierna, en dag för kamp mot den pågående sionistiska bosättarkolonialismen, en dag för obrutet palestinskt motstånd och en dag för internationell solidaritet.

I likhet med vad som skett och eskalerat under det senaste året riktas ett massivt förtryck mot palestinska grupper och demonstrationer i Berlin. Myndigheterna vill hindra tusentals människor från att strömma ut på gatorna i huvudstaden, där det största palestinska samfundet i Europa finns. Som ett resultat av detta har många demonstrationer av olika grupper som planerats för nu på söndag på Nakba-dagen förbjudits!

Detta skandalösa angrepp på det palestinska minnet och på palestinska liv är en rasistisk diskriminerande handling. I sin motivering av förbudet förklarar polisen i Berlin upprepade gånger att palestinierna är ”känslosamma” när det gäller dödandet av deras folk och konfiskeringen av deras mark. Att beteckna legitim palestinsk ilska och engagemang för rättvisa mot över 100 års kolonialism som ett ”hot mot den allmänna säkerheten” är en avskyvärd censurhandling.

Som ett tunt svepskäl för förbjuden anklagar myndigheterna också alla demonstrationer som hålls till minne av Nakba i Berlin, och till och med hela Palestinarörelsen, för antisemitism över hela linjen. Den tyska förtryckarapparatens ansikte visas tydligt i dessa åtgärder: alla medel bör användas för att förhindra att internationell solidaritet bryter ut. Staten fruktar nämligen en bred antiimperialistisk rörelse som utöver solidariteten med den palestinska befrielsekampen fokuserar på Tysklands delaktighet och egna imperialistiska intressen.

Vi accepterar inte dessa förbud! Nakba-dagen är vår kampdag och vi står beslutsamt enade mot förtrycket. När den tyska staten och tysk media försöker förtala och splittra oss, förenar vi våra krafter och försvarar vår gemensamma rätt att från Berlins gator sända en stark signal till våra bröder och systrar i Palestina och runt om i världen: Vår kamp för friheten är en rättvis kamp! Vår kamp mot imperialismen är en rättvis kamp! Vi uppmanar alla grupper som är solidariska med Palestina och de som kämpar mot imperialismen runt om i världen att ansluta sig till oss och stå upp mot förtrycket.

Länge leve den internationella solidariteten!

Grupper som undertecknat:

 • Samidoun-nätverket
 • F.O.R. Palestine
 • Kommunistischer Aufbau
 • Young Struggle
 • Revolutionärer Jugendbund
 • Migrantifa – Berlin
 • Linksjugend Solid Nord-Berlin
 • SDAJ – Berlin
 • Rot feministische Jugend
 • Palästina Antikolonial
 • Free Palestine FFM
 • Palästina Spricht
 • Klasse gegen Klasse
 • Gruppe Arbeiter:innenmacht
 • Acciones Berlin
 • Revolution
 • Kommunistische Organisation
 • Solidaritätsnetzwerk
 • Internationale Jugend Berlin
 • FACQ
 • Palästinakomitee Stuttgart
 • Netzwerk Freiheit für alle politischen Gefangenen

Internationellt stöd – Europa

 • Alkarama (Movimiento de mujeres palestinas)
 • Collectif Palestine Vaincra
 • Secours Rouge Toulouse
 • International Jewish Antizionist Network IJAN
 • Jewish Voice for Labour (UK)
 • Jewish Network for Palestine
 • Jeunes pour la Palestine – Nantes
 • CAPJPO-Europalestine
 • Classe Contre Classe
 • Secours Rouge
 • Palestinian Youth Movement Sweden
 • Europe Network for Justice and Peace in the Philippines
 • April 28 Coalition for Migrants and Refugees Rights and Welfare
 • Union Juive Française pour la Paix
 • Plate-forme Charleroi-Palestine
 • Revolution Permanente
 • Dutch Scholars for Palestine

Internationellt stöd – Brasilien

 • Juventude palestina – Sanaúd
 • CSP-Conlutas
 • Frente Palestina Livre
 • Centro cultural palestino Aljaniah
 • Partido Comunista Brasileiro – PCB
 • Partido Socialista dos Trabalhadores Unificado – PSTU
 • Partido Socialismo e Liberdade / Movimento Esquerda Socialista
 • União da Juventude Comunista – UJC
 • Liga de Parlamentarios por Al-Quds
 • Unidade Popular pelo Socialismo – UP
 • Monitor do Oriente
 • Amigos de Palestina
 • Fórum Latino Palestino
 • Articulação Internacional Julho Negro
 • Iniciativa Direito à Memória e Justiça Racial
 • Comitês Islâmicos de Solidariedade
 • Instituto de Estudos e Solidariedade para Palestina – Razan Al Najjar

Internationellt stöd – Libanon

 • Palestinian Chess Forum – Shatila camp
 • Palestinian Cultural Club – Beirut
 • Palestinian Arab Cultural Club
 • The Naqab Center for Youth Activities – Burj Al-Barajneh Camp

Internationellt stöd – Nordamerika

 • Socialist Action / Ligue pour l’Action socialiste
 • Within Our Lifetime — United for Palestine
 • Just Peace Advocates
 • GPM – GTA Palestine Movement
 • Freedom Road Socialist Organization
 • Canada Palestine Association
 • Al-Awda, the Palestine Right to Return Coalition
 • Committee of Anti-Imperialists in Solidarity with Iran
 • International League of Peoples’ Struggle
 • Friends of the Filipino People in Struggle – Coast Salish Territories
 • Oakville Palestinian Rights Association
 • Palestinian Youth Movement
 • Jews for Palestinian Right of Return
 • April 28 Coalition for Migrants and Refugees Rights and Welfare
 • Canadian BDS Coalition
 • National Lawyers Guild International
 • Association of Palestinian Arab Canadians
 • Canada Philippines Solidarity for Human Rights
 • Gabriela BC
 • Sulong UBC
 • Human Rights 4 All Saskatchewan
 • Palestine Solidarity Network Edmonton
 • Edmonton Small Press Association
 • Friends of Sabeel North America
 • Migrante BC
 • Palestinian and Jewish Unity – Montreal
 • Peace Alliance Winnipeg
 • Justice for Palestinians, Calgary
 • Coalition Against Israeli Apartheid Victoria Canada
 • Niagara Coalition for Justice
 • US Campaign for the Academic and Cultural Boycott of Israel

Detta är vår översättning av våra kamrater Collectif Palestine Vaincras uttalande, läs även vårt nätverks längre artikel om situationen.

Gérald Darmanin, franska inrikesministern, har just meddelat sin avsikt att upplösa Collectif Palestine Vaincra och en till propalestinsk organisation på franska presidenten Emmanuel Macrons uppmaning. Detta skandalösa beslut är resultatet av en obönhörlig och ohederlig kampanj som leds av den israeliska extremhögern och dess agenter i Frankrike mot Collectif på grund av vårt arbete i solidaritet med det palestinska folkets mot kolonialism, rasism och apartheid. Detta uttalande är ett nytt steg i den franska regeringens auktoritära eskalering efter att redan ha upplöst, eller hotat med att upplösa, flertalet muslimska, antirasistiska och vänsterradikala medieorganisationer. Vi kommer inte låta oss skrämmas. Solidaritet med Palestina är inte bara en rättighet utan en plikt.

Vi kallar redan på ett brett svar från politiska organisationer, fackförbund, föreningar och grupper till stöd för Collectif Palestine Vaincra och mot kriminaliseringen av solidaritetsrörelsen för Palestina.

Palestina lever, Palestina kommer att segra!

24 februari 2022

Collectif Palestine Vaincra, medlem i Samidoun Palestinian Prisoner Solidarity Network

AGERA!

 • Skriv under uppropet ”Nej till Collectif Palestine Vaincras upplösning!” för privatpersoner och för organisationer
 • Skicka ett solidaritetsmeddelande till collectifpalestinevaincra@gmail.com, Collectif kommer att publicera meddelandena!
 • Organisera aktiviteter (solidaritetsfoton, protester, telefonkampanjer) mot kriminaliseringen av Palestinasolidaritet.
 • Använd denna hashtagg i sociala medier: #SolidaritéCollectifPalestineVaincra

Den palestinske skribenten Khaled Barakats rättsfall kommer att dras inför domstol 11 mars 2022. Barakat kämpar tillbaka mot Berlins migrationsverk som har påtvingat honom ett politiskt förbud, som hindrar honom från att delta i politiska och sociala arrangemang och aktiviteter, och mot deras order om att han ska förvisas från landet i fyra år. Barakat deporterades från Tyskland augusti 2019 och har överklagat migrationsverkets handling. Klicka här för att donera till stöd för denna viktiga juridiska strid.

Khaled Barakats fall är inte bara ett individuellt fall av repression. Det är del av ett systematiskt angrepp på palestinsk organisering, politiskt uttryck och tänkande Tyskland. I Tyskland lever en av Europas största palestinska gemenskaper, men landets officiella politik ger inte bara sitt stöd åt Israels kolonisering av Palestina utan förföljer palestinska och propalestinska uttryck i Tyskland aggressivt.

Sedan utvisningen av Barakat har ett flertal palestinier i Tyskland utsatts för liknande handlingar av migrationsverket, handlingar som riktat in sig på offentliga eller till och med privata politiska uttryck till stöd för palestinska rättigheter. Palestinska och propalestinska akademiker fortsätter att utstå systematiska försök att tysta dem och förneka den tillgång till offentliga rum. Allra senast har Deutsche Welle – Tysklands statliga utlandskanal – avskedat palestinska och arabisks journalister baserat på dessa personers inlägg på sociala medier om Palestina eller om motstånd mot hoten mot yttrandefrihet i Europa.

Viktiga segrar har uppnåtts när folk har gjort motstånd i rättssalar! Senast fastslog Tysklands högsta administrativa domstol att Münchens stad inte kan förvägra grupper och deras verksamhet offentliga utrymmen för att grupperna förespråkar bojkott, avinvestering och sanktioner mot Israel. Aktivisterna ”the Humboldt 3” kämpade tillbaka och vann mot försöken att stämpla dem som kriminella för att ha protesterat mot en israelisk tjänsteperson på Berlins universitet.

Nu, tre år senare, dras Khaled Barakats fall inför tysk domstol. Stötta denna viktiga kamp mot politisk repression. Vi måste stå för rättsliga kostnader och översättningsarvoden. Klicka här för att donera. Allt överskott från denna insamling kommer gå till stödja andra palestinier och propalestinska aktivister som står inför liknande repressiva migrationsförfaranden.

Du kan donera var i världen du än befinner dig!

Om du vill donera med check, gör den utbetalbar till ”AfGJ / Samidoun” och skicka den till:

AfGJ / Samidoun
225 E 26th St, Suite 1
Tucson, AZ 85713
USA

Donationerna kan vara skattebefriade beroende på lokala lagar.
Samidoun Palestinian Prisoner Solidarity Network erhåller skattetekniskt stöd från Alliance for Global Justice, en skattebefriad 501(c)(3)-organisation.
På ditt saldo kommer Alliance for Global Justice stå som mottagare för din donation till Samidoun Palestinian Prisoner Solidarity Network.

 

Lär dig mer om rättsfallet:

Vem är Khaled Barakat?

Khaled Barakat är en palestinsk skribent och aktivist vars texter har publicerats vitt och brett på engelska och arabiska. Han beskriver varför han är en måltavla:

”Huvudorsaken till att tyska myndigheter tog beslutet om att bannlysa mig från Tyskland i fyra år att tysta och kuva de palestinska och arabiska gemenskaperna i Tyskland i allmänhet. Fallet började med att jag fråntogs rätten att tala, med det politiska förbudet mot mitt tal vid ett arrangemang 22 juni 2019, då ett arrangemang anordnat av tre arabiska gemenskapsorganisationer stängdes ner. Mitt planerade tal vid detta arrangemang var en diskussion om Trumps så kallade ”århundradets affär” och det uppfattades som så oacceptabelt att jag skulle behandla detta ämne att polisen blev ditskickad för att förhindra det från att äga rum.

Det började som ett angrepp på yttrandefrihet och fortsätter vara ett angrepp på yttrandefrihet. Tyskland försöker göra mig till ett ”exempel” för att visa att de som gör motstånd mot Israel och den tyska politiska hållningen till stöd för ockupanten och kolonisatören kommer att bli måltavlor för tystande och repression. Det vill inte att Israel – eller Tyskland – ska drabbas av den här sortens öppna kritik.”

Läs mer om fallet:

Se denna video från Redfish för att lära dig mer om fallet:

 

Vilka andra fall av antipalestinsk rasism äger rum i Tyskland?

Under de tre åren sedan det politiska förbudet mot Barakat har antipalestinsk rasism och repression bara fortsatt att växa. Flera andra palestinier har delgivits liknande migrationsupplysningar, förvägrats visum och utsatts för försök att uteslutas från landet för att ha deltagit i demonstrationer eller möten till stöd för Palestina. Nyligen har arabiska och palestinska journalister på Deutsche Welle avskedats på grund av inlägg på sociala medier om Palestina.

Detta angrepp på yttrandefriheten kommer hand i hand med:

Rättsliga handlingar har vunnit några viktiga segrar i Tysklands administrativa domstolar, och detta fall är viktigt i motståndet mot de eskalerande försöken att tysta den palestinska gemenskapen och folk som står upp för rättvisa i Palestina.

Vad kan du göra?

 1. Lämna en donation till stöd för motståndets rättsliga kostnader! Efter nästan tre år ska Khaled Barakats fall behandlas i domstol. Hjälp till att stötta detta viktiga arbete i motstånd mot politisk repression. Vi behöver bekosta alla juridiska kostnader och översättningsarvoden. Klicka här för att donera. Allt överskott går till stöd för palestinier och propalestinska aktivister som befinner sig i liknande repressiva rättsfall.

 2. Stöd palestinska rättigheter i Tyskland med ett uttalande, en gatuaktion eller någon annan aktivitet. Skriv ett utlåtande från din organisation om dessa fall och dela uppropet med era medlemmar. Lyft dessa frågor vid demonstrationer för rättvisa i ditt lokalsamhälle eller protestera utanför en tysk ambassad eller ett konsulat. Maila oss på samidoun@samidoun.net eller kontakta oss på Facebook om ditt uttalande, evenemang eller aktion.

 3. Ring en tysk ambassad eller ett konsulat i ditt område och säg ifrån om de pågående angreppen mot palestinska rättigheter i Tyskland. Använd denna länk för att hitta en ambassad eller ett konsulat i ditt område! Hitta en tysk ambassad eller konsulat på: https://www.svenska-ambassaden.com/Ambassad/1256/Tyskland-i-Stockholm

  När du ringer, säg förslagsvis detta: ”Mitt namn är ___ och jag ringer från ___. Jag ringer om de pågående angreppen i Tyskland på förespråkare för rättvisa i Palestina. Framför allt det politiska förbudet och fördrivningen av palestinske skribenten Khaled Barakat i Berlin. Hans fall kommer dras inför domstol 11 mars i Berlin, och Tysklands handlingar är uppenbart odemokratiska och en direkt kränkning av grundläggande mänskliga rättigheter. Palestinier måste få rätt att tala.”

 4. Skriv ett brev till tyska ambassaden eller konsulatet i ditt område i ditt eller din organisations namn mot repressionen mot och deportationen av Khaled Barakat och till stöd för palestinska rättigheter. Här är ett enkelt exempelbrev som du kan använda eller anpassa som du önskar:

  Tyska förbundsrepublikens ambassad
  ADRESS

  Till den det berör,

  Vi skriver för att uttrycks vår djupaste oro inför den pågående repressionen mot palestinska rättigheter och palestinsk aktivism i Tyskland. Vi är djupt oroade över utvecklingen av en polisstatsatmosfär som tystar av palestinsk aktivism, en atmosfär som speglar rasism, repression och diskriminering.

  Vi är särskilt oroade över den palestinske skribenten Khaled Barakats fall som kommer lyftas i en domstol i Berlin 11 mars. Anklagelserna mot hans uttalanden och texter är falska och felaktiga; hans skrivande utmanar kolonialism och orättvisa och för fram en vision om universell rättvisa och befrielse. För detta har han utsatts för ett politiskt förbud och utvisats från Tyskland på fyra års tid.

  Vi betonar att vi är förfärade av tystandet och repressionen som upprepat riktas mot palestinier och Palestinavänner i Tyskland och vi ser grundläggande mänskliga rättigheter hotas och redan nu kränkas.

  Vidare manar vi även Förbundsrepubliken Tyskland att slå vakt om mänskliga rättigheter i internationella sammanhang och vidta betydande handlingar för att stoppa de pågående israeliska angreppen mot det palestinska folket, inklusive stöd till ett militärt embargo mot Israel.

  Med vänliga hälsningar

  XXXXXXX

  En lista på tyska ambassader och konsulat finns tillgänglig här: https://www.svenska-ambassaden.com/Ambassad/1256/Tyskland-i-Stockholm

 5. Ta en bild eller spela in en video ensam eller i grupp med kampanjens affisch, göra din egna skyltar och dela dem i sociala medier! Tagga oss på Facebook, Twitter eller Instagram för att visa oss din solidaritet med Khaled Barakat och ditt stöd för palestinska rättigheter!

  Använd någon av bilderna nedan i ditt solidaritetsuttryck! Skriv ut plakaten och affischerna och ta med dem till en demonstration, eller ta en selfie med dem och dela den i sociala medier. Du kan använda omslagsbilden på ditt Facebook-konto eller på andra ställen för att visa ditt stöd för Khaled Barakat och ditt motstånd till de tilltagande försöken att kriminalisera stöd till rättvisa i Palestina i Tyskland och över hela världen. Ladda ner bilderna nedan:

Lista med organisationer och uttalanden som stödjer Khaled Barakat (uppdateras löpande)

Här är några solidaritetsuttalanden som vi har mottagit så väl som artiklar som behandlar situationen:

Följande intervju med Collectif Palestine Vaincra (medlemsorganisation i Samidoun-nätverket) gavs ursprungligen ut på franska i Chronique de Palestine. Läs originalet på franska här: https://www.chroniquepalestine.com/attaque-diffamatoire-contre-collectif-palestine-vaincra-cible-ensemble-mouvement-solidarite-avec-palestine

Denna svenska översättning bygger på den engelska översättningen: https://samidoun.net/2022/02/interview-attacks-and-defamation-against-the-collectif-palestine-vaincra-target-the-entire-palestine-solidarity-movement

Intervju med Tom Martin, talesperson för Collectif Palestine Vaincra.

28 januari 2022 – Collectif Palestine Vaincra, en väldigt aktiv och synlig organisation i Frankrike i Palestinasolidaritetsrörelsen, har varit under angrepp från pro-israeliska organisationer i flera månader.

Dessa falska och ohederliga angrepp, vars syfte är att underminera solidaritetsrörelsen för Palestina i sin helhet, drivs nu på av Nationalförsamlingens ledamöter som går så långt att de kräver organisationens upplösning.

Dessa hot ska inte tas lätt på, som bevisat av den pågående administrativa upplösningsproceduren mot Nantes révoltée, där regeringens outtalade mål är att i dess ställe lämna gatorna fria för framför allt extremhögern.

Palestine Chronicle ville ge plats åt organisationens talesperson, Tom Martin, som gick med på att svara på våra frågor.

—————————————————————

Fråga: Hur började Collectif Palestine Vaincra sitt arbete? Vad är dess aktionsområdens, dess huvudkampanjer?

Tom Martin: Collectif Palestine Vaincra grundades tre år sedan, 2019, och är resultatet av ett årtiondes arbete i Toulouseregionen till stöd för de palestinska folket och, i synnerhet, Georges Ibrahim Abdallah.

Motivet för våra handlingar är att stödja det palestinska folket och dess motstånd. Detta görs genom både medvetandehöjande och utbildande kampanjer, som till om de palestinska fångarnas tillvaro, situationen i det ockuperade Naqab, läget med blockaden av Gaza eller koloniseringen av Västbanken under ockupation, eller verkligheten för de som bor i det ockuperade Palestina ’48.

Men det är också ett kollektiv som riktar sig mot konkreta handlingar. Varje månade sätter vi upp ett informationsstånd i stadskärnan och i arbetarkvarteren i Toulouse.

Vi genomför medvetandehöjande kampanjer och verkar för bojkott av Israel, till exempel med en kampanj för att kräva att Toulouse upphör vara tvillingstad med Tel Aviv, huvudstad för israelisk apartheid. Vi driver kampanjer för att ifrågasätta politiska ledare och fördöma deras aktiva delaktighet i israelisk kolonisering.

Kortfattat så är vi ett kollektiv som är hängivet både till att både föra fram en radikal antisionism, radikal antikolonialism, för Palestinas befrielse från floden till havet, och till att normalisera dessa ståndpunkter i den franska politiska scenen som tyvärr fortfarande är för eftergiven i dessa frågor.

Samtidigt siktar vi på att vara ett kollektiv som är rotat i ett arbete med folket, med regelbundenhet och konsekvens.

F: Frågan om palestinska fångar i Israel är uppenbart av särskild vikt för Collectif Palestine Vaincra… Vad är skälet till detta?

T.M.: Collectif Palestine Vaincra är medlem i det internationella Samidoun-nätverket, och vi tror att stöd till de palestinska fångarna är centralt för försvaret av Palestina.

Det är uppenbart att ett stöd till försvaret av grundläggande rättigheter, mot tortyr, och mot administrativt förvar, som är särskilt barbariska rutiner.

Men vårt stöd är framför allt ett politiskt stöd för palestinska kämpar, eftersom för oss så förkroppsligar de palestinska politiska fångarna det palestinska motståndet.

Faktum är att deras fångenskap symboliserar faktumet att det palestinska folket fortsätter att outtröttligt kämpa för sina rättigheter och befrielse.

Därför är, i vår mening, försvaret av palestinska fångar försvaret av palestinskt motstånd, och därför är försvaret av fångar en central fråga för oss.

F: Hur analyserar ni sioniststatens roll på det internationella planet?

T.M.: För oss är Israel, sioniststaten, uppenbart en kolonial, rasistisk apartheidstat, men mer exakt är det en västerländsk bosättning i regionen.

Sioniststaten är en vakthund för västerländska intressen, imperialistiska intressen, och det är därför viktigt att vara antisionist eftersom kamp mot sioniststaten är kamp mot vår egen imperialism: Fransk imperialism och dess intressen i Mellanöstern.

När vi säger att vi stödjer det palestinska folket och dess motstånd är det ett stöd till en gemensam antiimperialistisk kamp eftersom Palestinas befrielse skulle ha en avsevärd effekt på arabvärlden såväl som de imperialistiska centra, inklusive Frankrike.

F: Collectif Palestine Vaincra har i flera månader varit mål för mediala angrepp i text och tal i Frankrike – till och med från parlamentariker – samordnade av pro-israeliska påverkansgrupper. Det uttalade målet är att införa ett förbud mot denna organisation. Kan du sammanfatta dessa angrepps karaktär och ursprung i några rader?

T.M.: Collectif Palestine Vaincra stödjer det palestinska motståndet i alla dess former och i dess inriktningars mångfald. Inom detta ramverk förespråkar vi progressiva organisationer som är del av det palestinska motståndet, så som Folkfronten för Palestinas befrielse (PFLP).

Hur som helst så är anklagelserna om organisatoriska eller strukturella kopplingar till detta parti falska. Låt oss komma ihåg att i Europe stödjer hundratals organisationer och många europeiska parlamentariker det palestinska motståndet, och smutskastningskampanjerna som har lanserats mot oss av Israels anhängare kommer inte att tysta oss.

Vidare fördömer vi klassificeringen av det palestinska motståndets mest framstående organisationer som ”terrorister”. Denna särskilt skandalösa klassning syftar till att tysta solidariteten med det palestinska folket och dess motstånd.

Detta motstånd är legitimt, inklusive dess väpnade del, och har betonats i flertal av Förenta nationernas resolutioner, enligt vilka folk som är offer för kolonialism har rätt att göra motstånd för att befria sig själva.

F: Angreppen på Palestinasolidaritetsrörelsen återkommer i hela västvärlden, och den israeliska staten har en aktiv politik i denna fråga, med stora finansiella resurser. Ett av de mest påfallande exemplen på detta är i Storbritannien där solidaritet har officiellt kriminaliserats. Ser då någon liknande utveckling i Frankrike?

T.M.: Vi ser att bilden av Israel har försämrats hastigt eftersom det blir mer och mer uppenbart för världen att denna stat inte är en stat som andra, att det är en stat som bedriver apartheidpolitik, rasistisk segregationspolitk, som har förtryckt det palestinska folket i över 70 år.

Inför detta har den israeliska extremhögern mångdubblat sina kampanjer för att smutskasta och angripa anhängare av rättvisa i Palestina.

Självklart kan vi minnas angreppen på BDS-rörelsen, rörelsen för bojkott, avinvesteringar och sanktioner mot Israel, eftersom denna rörelsen ses som ett strategiskt hot av anhängare till israelisk apartheid.

Men detta är bara en aspekt av repressionskampanjerna, det är bara att se på kampanjerna kring antagandet av IHRA-definitionen av antisemitism, som på ett skandalöst vis likställer antisionism – som är antirasism – med antisemitism.

Det finns också angrepp kring de påstådda terroranklagelserna som har berört vårt nätverk, Samidoun, men som nyligen också har riktat in sig på sex palestinska civilsamhällesorganisationer som försvarar det palestinska folkets mest grundläggande rättigheter.

Kort sagt så är syftet med alla dessa processer att kriminalisera stöd till det palestinska folket och vi tror på att vi inte får ge efter för skrämseltaktikerna och fortsätta vår antikoloniala kamp.

F: Har en ny tröskel passerats efter flertalet anti-BDS-angrepp som vi sett de senaste åren och som har lett till upprepade rättegångar?

T.M.: Det har definitivt passerats en tröskel genom en serie av angrepp, framför allt juridiska angrepp mot BDS-kampanjer i Frankrike, men också i Tyskland, Österrike, England, USA etc.

Men vi kan se att denna rörelse för BDS, för bojkott, är en rörelse som växer, trots skrämseltaktikerna. Vi har nyligen sett framgångar som Ben & Jerrys utträde ur israeliska bosättningar i Västbanken. Ben & Jerrys har fortfarande inte lämnat resten av ockuperade Palestina.

Vi har även sett det i det tyska domstolsbeslutet att avvisa staden Münchens antipalestinska politik.

Vi såg det i Olivia Zémors frikännande i första instansen av rättegången mot henne från israeliska läkemedelsjätten Teva, men också, och framför allt, med domen från Europeiska domstolen för de mänskliga rättigheterna från 2020 som fördömde Frankrike för att begränsaa yttrandefriheten efter fällande domar mot aktivister i bojkottkampanjen i Mulhouse.

Så vi ser att angreppen skärps men också att solidariteten stärks, och det är detta vi verkar för, att bygga starkare länkar med de olika organisationerna och komponenterna i Palestinasolidaritetsrörelsen.

F: Anklagelserna om antisemitism blir särskilt uppmärksammade och är klart och tydligt en del av de vapen som riktas mot Palestinasolidaritetsrörelsen idag. Vad är ert svar på detta?

T.M.: Det finns en väldigt tydlig offensiv som syftar till att likställa antisionism med antisemitism. Vi ser detta särskilt i antagandet av IHRA-definitionen av antisemitism som i sina exempel likställer antisionism med en form av antisemitism, och denna definition har antagits av Nationalförsamlingen, Senaten och stadsråden i Paris och Nice.

Det är klart och tydligt att vad som står på spel med antagandet av denna definition är tystandet av stödet till det palestinska folket och antisionistiska ståndpunkter.

Vårt svar på detta är att otvetydigt och ståndaktigt uttala att vi är antisionistiska aktivister, det vill säga, antikoloniala och antirasistiska aktivister.

Vi bejakar högt och tydligt att Israel – en kolonial och rasistisk entitet – är illegitim, att det enda rättvisa och hållbara alternativet är ett fritt och demokratiskt Palestina från floden till havet.

F: Högerextrema krafter är på frammarsch i många länder, och pro-israeliska påverkansgrupper är som fiskar i vattnet… När det gäller Frankrike, påverkar detta sammanhang smutskastningskampanjerna mot er?

T.M.: Det är mer och mer uppenbart att det finns starka band mellan den internationell extremhögern och den israeliska statens ledare. Vi har till exempel sett att Netanyahu var god vän med brasilianska presidenten Bolsonaro, ungerska premiärministern Orbán, politiskt väldigt när Donald Trump etc…

I Frankrike har det skett en betydelsefull utveckling av de traditionella politiska partierna som steg för steg ifrågasätter ståndpunkten som hittills var den officiella franska ståndpunkten om den så kallade ”tvåstatslösningen”.

Vi ser fler och fler parlamentariker, politiska figurer, som Manuel Valls, Aurore Bergé, Sylvain Maillard, Eric Ciotti… som försvarar koloniseringen av Palestina, från floden till havet, som försvarar en ökad kriminalisering av stöd till det palestinska folket, som försvarar den franska statens strategisk allians med den israeliska extremhögern.

Denna politiska och ideologiska inriktning förstärker smutskastningskampanjerna mot oss, men mer allmänt vad som är på spel här är försvaret av demokratiska rättigheter och försvaret av antikoloniala och antirasistiska röster i Frankrike.

F: Ett förbud mot Collectif Palestine Vaincra vore extremt allvarligt för hela solidaritetsrörelsen eftersom det skulle öppna upp vägen för ännu mer omfattande angrepp. Vad är de första reaktionerna runt omkring er och vad borde handlingsplanen var för hela solidaritets rörelsen för Palestina?

T.M.: Efter första tillkännagivandet om kravet på vår upplösning mottog vi en stor mängd solidaritet, något som uttrycktes av många Palestinasolidaritetsorganisationer, som till exempel Nationella kollektivet för en rättvis och hållbar fred mellan palestinier och israeler, en organisation som för samman stora franska politiska partier, fackföreningar och de större Palestinavsolidaritetsorganisationerna.

Detta krav på vår upplösning har också blivit vida fördömt på det internationella planet. Det har ägt rum ett uppvaknande.

Likväl vill vi påminna om att vad som är på spel i detta försök att kriminalisera Collectif Palestine Vaincra är ett försök att kriminalisera stöd till Palestina allmänt.

Genom angreppen mot oss angrips hela Palestinasolidaritetsrörelsen, hela antikoloniala och antirastiska rörelsen.

På samma sätt måste vi stå tillsammans när BDS Montpellier angrips av prefekturens och stadens tjänstepersoner som vill censurera dess aktivister, eller när Olivia Zémor utsätts för lawfare och orättfärdiga rättegångar av Teva, samtidigt om uppropet till bojkott av Israel inte bara är rättfärdigt utan också lagligt… Vi måste stå tillsammans idag mot dessa smutskastningskampanjer och angrepp som syftar till att tysta antikoloniala och antirasistiska röster.

Intervju av Claude Zurbach, för Chronique de Palestine.